dnes je 23.6.2021

Najnovšie

Zaokrúhľovanie na účely zákona o dani z príjmovGarancia

22.6.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) zjednotil spôsob zaokrúhľovania všetkých daňových veličín a súvisiacich prepočtov. Ustanovením § 47 sa tak zaviedol ...

Účtovanie v prípadoch neziskových organizácií v praxiGarancia

21.6.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Príspevok sa venuje frekventovaným účtovným predkontáciám a finančným operáciám v účtovných jednotkách - neziskových organizáciách v rámci účtovného roka. Bližšie sú ozrejmené odpovede na otázky, ktoré sa dotýkajú účtovných reálií v podmienkach neziskového sektora so zreteľom ...

Účet 325 - Ostatné záväzkyGarancia

21.6.2021, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účte  325 - Ostatné záväzky  sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uznaná reklamácia. V súvahe sa konečný zostatok účtu 325 vykazuje na strane pasív ako cudzí zdroj. 325       MD   D       Zaúčtovanie ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

26 - Prevody medzi finančnými účtamiGarancia

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Táto účtová skupina obsahuje účet na zachytávanie pohybu peňažných prostriedkov a to tak hotovostných, ako aj bezhotovostných. Opis účtovného prípadu     MD     D     Prevod začiatočného stavu ak je kladný     261     701     prevod začiatočného stavu ak je záporný     701   ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 343 - Daň z pridanej hodnotyGarancia

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účte  343 - Daň z pridanej hodnoty  sa o dani z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty, na ťarchu účtu 343 sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 345 - Ostatné dane a poplatkyGarancia

21.6.2021, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účte  345 - Ostatné dane a poplatky  sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní, odvod dane alebo preddavky v súvislosti so spotrebnou daňou, nárok na vrátenie dane, daň priznaná na základe daňového priznania alebo poplatky. Konečný ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 261 - Peniaze na cesteGarancia

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú peniaze na ceste. Používa sa na preklenutie časového nesúlade medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie prevodov medzi jednotlivými bankovými účtami ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účet 031 - PozemkyGarancia

21.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora , MBA, Ing. Štefan Fabian.PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora , MBA, Ing. Štefan Fabian.PhD., Aktívny účet  začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD V rámci účtu 031 - Pozemky sa osobitne analyticky evidujú pozemky s nerastnými zdrojmi a pozemky bez nerastných zdrojov. Na účte  031  je možné účtovať nasledovné ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady z praxe - účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

18.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtovanie poplatkov za disciplinárne previnenia v súťažných stretnutiach Športovému klubu občianskemu združeniu vznikol náklad z titulu poplatkov za disciplinárne previnenia v súťažných stretnutiach- poplatok za prerokovanie udelenia trestu za červenú kartu udelenú ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Osobitné uplatňovanie daňových odpisov u neziskových organizáciíGarancia

18.6.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nezisková organizácia sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) považuje za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie. Hlavnou činnosťou takýchto daňovníkov tak ako to vyplýva aj z ich označenia, je vykonávanie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctvaArchív

4.5.2019, Ing. Ladislav Zakhar, Ing. Peter Ivánek, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA Každá účtovná jednotka na to, aby mohla zabezpečovať, plniť svoje úlohy a dosahovať stanovené ciele, potrebuje disponovať určitým majetkom. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje v  § 2 ods. 4   majetok ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

3.9.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- N.O. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. Škola dostane dotáciu ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiekArchív

8.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Neziskové účtovné jednotky Medzi neziskové účtovné jednotky patria organizácie, ktoré neboli založené na účel dosahovania zisku. Ich hlavnou činnosťou je predovšetkým poskytovať rôzne všeobecne prospešné služby - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poradenskej činnosti, vzdelávania ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

7.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých zákonoch sa používa pojem aj správne náklady ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

2.7.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 24.6.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2021
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.6.2021
1 EUR1,19 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,55 PLN (+0,02)
1 EUR25,52 CZK (+0,01)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA