dnes je 21.7.2024

Input:

523/2004 Z.z., Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2024

523/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
534/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení § 7 a § 20
584/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 31 novelizačných bodov
659/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 7 a § 8
275/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 18
527/2006 Z.z.
1. 10. 2006
dopĺňa § 37 ods. 6
678/2006 Z.z.
1. 2. 2007
mení § 18 ods. 4
199/2007 Z.z.
1. 5. 2007
dopĺňa § 3, § 6, § 9, § 15 a § 30
198/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 7, § 24, § 25 a § 27
323/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení, 23 novelizačných bodov
323/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 9, § 14, § 15, § 16 a § 24
653/2007 Z.z.
30. 12. 2007
dopĺňa § 37
653/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 24 a § 37
165/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení a dopĺňa § 20, § 29 a § 31
383/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení a dopĺňa § 8
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
390/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 8 a § 14
492/2009 Z.z.
1. 12. 2009
dopĺňa § 37e
57/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
403/2010 Z.z.
1. 11. 2010
dopĺňa § 9 a § 37e
468/2010 Z.z.
14. 12. 2010
dopĺňa § 7 a § 8
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 8a, § 37 a prílohu
512/2011 Z.z.
30. 12. 2011
mení § 37
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
223/2012 Z.z.
27. 7. 2012
mení § 26 a poznámku pod čiarou
287/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení § 9 a poznámu pod čiarou
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 21
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 29a a poznámku pod čiarou
436/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
dopĺňa § 19 a poznámku pod čiarou
292/2014 Z.z.
1. 11. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
292/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
324/2014 Z.z.
1. 12. 2014
dopĺňa § 3 a § 19
374/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 26 a poznámku pod čiarou
171/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
171/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 9
357/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 8a a poznámku pod čiarou
301/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 9
310/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
310/2016 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
352/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 19 a poznámku pod čiarou
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
dopĺňa 2 novelizačné body
146/2017 Z.z.
1. 7. 2017
dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
dopĺňa § 8a
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 8a a poznámku pod čiarou
372/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa poznámky pod čiarou, § 21 a § 31
372/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 9, § 14 a dopĺňa § 19a, § 37k
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
134/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 9
360/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
214/2021 Z.z.
2. 8. 2021
dopĺňa § 26
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
310/2021 Z.z.
1. 1. 2024
mení § 8a
368/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
503/2021 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa § 26
101/2022 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
113/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení 3 novelizačné body
121/2022 Z.z.
1. 5. 2022
dopĺňa 2 novelizačné body
137/2022 Z.z.
25. 4. 2022
dopĺňa § 8
72/2023 Z.z.
7. 3. 2023
mení §21
72/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení § 26
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) rozpočet sektora verejnej správy (ďalej len verejná správa ), osobitne štátny rozpočet, vzájomné finančné a s nimi súvisiace vzťahy v rámci verejnej správy a tieto vzťahy k ostatným subjektom,
b) rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie štátneho záverečného účtu, a súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „súhrnná výročná správa”),
c) postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo financií ), ďalších ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy1) a iných právnických osôb verejnej správy v rozpočtovom procese,
d) zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, prostriedky určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a na postupy, právne vzťahy, práva a povinnosti osôb vo vzťahu k týmto prostriedkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii a prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,
b) schodkom štátneho rozpočtu záporný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu,
c) prebytkom štátneho rozpočtu kladný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu,
d) záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu
1. limit výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programu vlády Slovenskej republiky (ďalej len vláda ) a časti programu vlády,
2. zámery a vybrané ciele programu vlády,
3. príjem kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len kapitola ), o ktorom to ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
4. limit výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, alebo limit výdavku určený podľa § 6 ods. 3, § 22 ods. 1, § 24 ods. 6,
e) prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom certifikačného orgánu,2) platobného orgánu2a) alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
f) odvodmi Európskej únii finančné prostriedky odvádzané Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie.
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÁ SPRÁVA
§ 3
Subjekty verejnej správy
(1) Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3) a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to
a) v