dnes je 2.4.2023

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 72/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správyGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 16. februára 2023 parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tento predpis nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (7. marca 2023), s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2023. Cieľom právnej úpravy novelizačného zákona č. 72 ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Výklad k zákonu č. 71/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť” štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Organizácia/Obec ................................Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku (všeobecná vzorová smernica pre verejnú správu) Smernica je spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o tvorbe a použití vlastných zdrojov (imanie a fondy) v NOGarancia

15.3.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:           Názov internej smernice:     Tvorba a použitie vlastných zdrojov (imanie a fondy)     Poradové číslo smernice:           Vypracoval:           Schválil:           Dátum vyhotovenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Pravidlá kontrolnej činnostiGarancia

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)           Názov vnútropodnikovej smernice       Pravidlá kontrolnej činnosti     Prílohy             Číslo smernice             Rozsah platnosti             Za správnosť smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad v NOGarancia

15.3.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:           Názov internej smernice:     Poskytovanie cestovných náhrad     Poradové číslo smernice:           Vypracoval:           Schválil:           Dátum vyhotovenia internej smernice:         ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NOGarancia

15.3.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu     Poradové číslo smernice:         Vypracoval:         Schválil:         Dátum ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Základná finančná kontrolaGarancia

15.3.2023, Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Príloha č. 1 Základná finančná kontrola Kontrolný list Organizácia a jej adresa Číslo spisu: Číslo záznamu: Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly Organizačný útvar organizácie: .......... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NOGarancia

15.3.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Harmonogram účtovnej uzávierky a závierky     Poradové číslo smernice:         Vy pracoval:         Schválil:         Dátum vyhotovenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Oznámenie o zistení skutočností za účelom vykonania opatrení podľa osobitných prepisovGarancia

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Príloha č. 12 O Z N Á M E N I E o zistení skutočností za účelom vykonania opatrení podľa osobitných predpisov .................................................. (názov a sídlo oprávneného orgánu) Číslo: ........................ ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
Najčítanejšie

Register mimovládnych neziskových organizácií - Informácie o registrácii - Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné službyArchív

7.3.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné ...

Register mimovládnych neziskových organizácií - Informácie o registrácii občianskeho združenia/evidencii odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľovArchív

8.3.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie ...

Daňové priznanie k dani z príjmov občianskeho združeniaArchív

13.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Občianske združenie sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) považuje za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Takýto daňovník, ktorého hlavnou činnosťou je vykonávanie neziskovej verejno-prospešnej činnosti ...

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?Garancia

16.5.2022, Ing. Jana Vršková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková; Ing. Jozef Pohlod Úvodom je potrebné konštatovať, že od 1.1.2022 sa do registra účtovných závierok ukladajú všetky dokumenty povinné v elektronickej podobe v súlade s ustanovením § 23a ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ak účtovná jednotka nie je registrovaná na portáli ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príjmy občianskeho združenia a daň z príjmovArchív

4.8.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sa občianske združenie považuje za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorý má vzhľadom na vykonávanie svojej špecifickej činnosti zákonom stanovený osobitný ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 14.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Motivácia a očakávania zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 15.5.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2023
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.4.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.4.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA