dnes je 19.4.2024

Najnovšie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie dane z pridanej hodnotyGarancia

18.4.2024, Ing. Ingrid Šalkovičová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ingrid Šalkovičová; Ing. Zuzana Chochulová Občianskemu združeniu môžu vyplývať registračné povinnosti aj v súvislosti so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zákon o DPH rozlišuje niekoľko typov registrácie. V závislosti od postavenia občianskeho združenia ako zdaniteľnej osoby – ...

Dostupné v časových verziách: 2024

Oznámenie údajov o štatutárnych orgánoch neziskových organizáciíGarancia

18.4.2024, Mgr. Mariola Bončová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mariola Bončová; Ing. Zuzana Chochulová Ste štatutárom občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo inej neziskovej organizácie? Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedol pre občianske združenia, odborové organizácie ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021

Preddavky po lehote na podanie daňového priznania na daň z príjmov 2024 u neziskovej organizácieGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Po lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá je definovaná v § 42 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Registračná povinnosť neziskovej organizácie na daň z príjmovGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Registrácia na daň z príjmov je upravená v § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) a v § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďaňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...

Dostupné v časových verziách: 2024

Uplatnenie daňových výdavkov osobného automobilu neziskovej organizácieGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Osobný automobil sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) považuje za hmotný odpisovaný majetok, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky výšky vstupnej ceny, samostatného technicko-ekonomického ...

Dostupné v časových verziách: 2024

Zdaňovanie výhry neziskovej organizácieGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Neziskové organizácie sú v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov považované za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Aj takéto subjekty môžu získať v rámci verejnej súťaže alebo súťaže ...

Dostupné v časových verziách: 2024

Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov 2023 pre neziskové organizácieGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „daňové priznanie”) vymedzujú 2 osobitné predpisy: zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Predmet dane z príjmov neziskových organizáciiGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Všeobecne je predmet dane z príjmov u právnickej osoby v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) vymedzený v § 2 písm. b) , podľa ktorého predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021

Metódy daňového odpisovania osobných automobilov u neziskových organizáciíGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Základným predpokladom uplatňovania daňových odpisov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) je zaradenie hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny. Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie hmotného ...

Dostupné v časových verziách: 2024

Daň z príjmov neziskovej organizácieGarancia

18.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová; Ing. Zuzana Chochulová Princípy dane z príjmov, vymedzenie subjektov, ktorých sa daň z príjmov dotýka ako aj spôsob platenia a vyberania dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”). Na účely ZDP sa za daňovníka považuje ...

Dostupné v časových verziách: 2024
viac článkov
Najčítanejšie

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.6.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- N.O. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie a konsolidácia transferovArchív

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Transfery Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pod pojmom transfer sa v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov chápu finančné vzťahy (napríklad poskytnutie peňažných prostriedkov ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých zákonoch sa používa ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Príklady účtovania zásob v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 11 - Materiál Účtovanie obstarania materiálu Obstaranie materiálu sa účtuje na tzv. kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu, na ktorom sa účtujú jednotlivé súčasti ceny a náklady súvisiace s obstarávaním materiálu. Keďže tento účet nesmie mať ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej ...

Prístupné pre: Pre neziskové organizácie
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

24.4.2024, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

22.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie obcí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2024

Od 1.1. 2024 nadobudla účinnosť novela postupov účtovania zo 7. decembra 2023 č. MF/014915/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Minis...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie o vlastných zdrojoch a záväzkoch RO a PO v roku 2024

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 9.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovanie o časom rozlíšení, výsledku hospodárenia a podsúvahových účtoch RO a PO v roku 2024

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 6.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.4.2024
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,33 PLN (-0,02)
1 EUR25,25 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA