dnes je 16.6.2024

Input:

528/2008 Z.z., Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v znení účinnom k 1.9.2023

528/2008 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
266/2009 Z.z.
7. 7. 2009
dopĺňa § 18
57/2010 Z.z.
1. 4. 2010
dopĺňa a dopĺňa 27 novelizačných bodov
116/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa § 26 a § 46a
71/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
111/2012 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
292/2014 Z.z.
1. 11. 2014
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
292/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
374/2008 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa 1 novelizačným bodom
323/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa § 23
357/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 14 a poznámku pod čiarou
93/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
128/2020 Z.z.
21. 5. 2020
dopĺňa § 46
134/2020 Z.z.
1. 7. 2020
dopĺňa § 45a
113/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení 2 novelizačné body
121/2022 Z.z.
1. 5. 2022
dopĺňa § 23
311/2023 Z.z.
1. 9. 2023
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie1a) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „pomoc”) a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie2) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „podpora”) pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu2a) a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „ochrana finančných záujmov”).
a) postavenie a právomoc
1. vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”),
2. ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
3. samosprávnych krajov,
b) práva a povinnosti
1. prijímateľa,3)
2. žiadateľa; žiadateľom je na účely tohto zákona osoba, ktorá žiada o poskytnutie pomoci alebo podpory do uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva”) s riadiacim orgánom alebo do rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1, alebo do rozhodnutia orgánu podľa osobitného predpisu,4)
3. partnera; partnerom je na účely tohto zákona osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka; v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Česká republika je partnerom prijímateľ okrem vedúceho prijímateľa,5)
4. inej osoby,
c) konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
d) kontrolu projektu.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a) je projektom súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci alebo podpory, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť”) a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou, alebo na základe rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1,
b) sú systémom riadenia a kontroly postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci a podpory a ktorý zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a systém vládneho auditu,6)
c) je systémom riadenia proces koordinácie činnosti riadiacich orgánov pri poskytovaní pomoci,
d) je systémom finančného riadenia súhrn činností, ktorými sú plánovanie, rozpočtovanie, používanie pomoci a podpory, účtovanie, výkazníctvo, vykonanie platby prijímateľovi, sledovanie finančných tokov a overovanie pri realizácii pomoci a podpory,
e) je oprávnenosťou súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci a podpory určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva”), v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „oznam”) alebo v písomnom vyzvaní,
f) sú príspevkom prostriedky poskytované prijímateľovi na základe zmluvy alebo na základe