dnes je 29.5.2024

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. decembra, Číslo: MF/14522/2022-36 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie
a štátne účelové fondy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne
rozpočtové organizácie,1) štátne príspevkové organizácie1) a štátne účelové fondy.1) V účtovnej jednotke, ktorá je používateľom Centrálneho ekonomického systému, sa pri účtovaní postupuje tak, aby sa zabezpečilo jednotné vykonávanie vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a činností v súlade s osobitným predpisom.2)

(2) Rámcová účtová osnova pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne
účelové fondy je uvedená v prílohe.

§ 2

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, započítaniu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu do obchodnej spoločnosti, prijatiu a odovzdaniu majetku do správy, prevodu správy majetku, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, úhrade úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, a o ktorých sú k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolenímvkladu do katastra nehnuteľností3) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak sa vklad do katastra nehnuteľností nepovolí, účtovné zápisy sa zrušia.

§ 3

(1) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností podľa § 2 ods. 2 zákona

a) pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkový účtovný prípad“),

b)  týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) K poslednému dňu kalendárneho štvrťroka sa na účely predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy podľa osobitných predpisov4) zaúčtujú tieto účtovné prípady:

a) majetok a záväzky znejúce na cudziu menu, okrem pohľadávok a záväzkov týkajúcich sa prijatých a poskytnutých preddavkov, sa prepočítajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný posledný deň kalendárneho štvrťroka a vzniknuté kurzové rozdiely sa podľa povahy rozdielu zaúčtujú na príslušné účty 563 – Kurzové straty alebo 663 – Kurzové zisky; vzniknuté kurzové rozdiely sa k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka odúčtujú opačným účtovným zápisom, okrem kurzových rozdielov z finančných prostriedkov na účte v banke, v pobočke zahraničnej banky a v Štátnej pokladnici (ďalej len „bankový účet“) a v pokladnici,

b) tvorba opravných položiek k pohľadávkam a prehodnotenie výšky vytvorených opravných položiek k pohľadávkam podľa § 15,

c) v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica, sa vo vzťahu ku klientom Štátnej pokladnice a na účtoch Štátnej pokladnice postupuje podľa písm. a). 

(3) Podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky je možné zostaviť priebežnú účtovnú závierku pre potreby účtovnej jednotky. Pri zostavení priebežnej účtovnej závierky na základe vnútorného predpisu sa zaúčtuje tvorba a zúčtovanie rezerv a opravných položiek, prepočet majetku a záväzkov na cudziu menu, tvorba a zúčtovanie položiek časového rozlíšenia a ostatné závierkové operácie. Účtovné prípady zaúčtované v rámci priebežných závierkových operácií sa zaúčtujú opačným zápisom ako prvé účtovné prípady nasledujúci kalendárny deň, okrem účtovných prípadov uvedených v odseku 2.

§ 4

Účtový rozvrh

(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy.

(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú podľa § 5.

(3) V účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica, účtový rozvrh obsahuje účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny 20 – Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice a 28 – Účty Štátnej pokladnice, v rámci ktorých vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a slovné označenie.

§ 5

Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom a analytickej evidencie

(1) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

a) členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta jeho umiestnenia, ak sa nevedie analytická evidencia; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky a cenné papiere v umorovacom konaní,

b) členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,

c) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

d) členenie cenných papierov podľa druhov a emitentov, ak sa nevedie analytická evidencia,

e) členenie vydávaných štátnych dlhopisov podľa jednotlivých emisií, ak sa nevedie analytická evidencia,

f) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov, ak sa nevedie analytická
evidencia,

g) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov, ak sa nevedie analytická
evidencia,

h) členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a podľa druhu transferov na bežné transfery a kapitálové transfery, prijaté transfery a poskytnuté transfery podľa subjektov súhrnného celku a konsolidovaného celku, ak sa nevedie analytická evidencia,

i) členenie na menu euro a cudziu menu podľa § 4 ods. 7 zákona,

j) členenie podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,

k) členenie podľa položiek konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie konsolidovaných poznámok a súhrnných poznámok,

l) členenie podľa rozpočtovej klasifikácie,1) podľa zdrojov a programov, ak sa nevedie analytická evidencia,

m) členenie podľa charakteru činnosti,1)

n) členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, ak sa nevedie analytická evidencia,

o) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,

p) členenie na účely podľa osobitných predpisov,5)

q) členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,

r) iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky.

(2) Podľa povahy majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorámôže obsahovať okrem ocenenia aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.

(3) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je používateľom Centrálneho ekonomického systému, sa postupuje pri zostavovaní analytických účtov a analytickej evidencie podľa pravidiel zostavovania analytických účtov a analytickej evidencie Centrálneho ekonomického systému.2)

§ 6

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov,

c) významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

d) náhrady nákladov vzniknutých a zaúčtovaných v minulých účtovných obdobiach sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,

e) refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

(2) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

a) náklady budúcich období na účte 381 – Náklady budúcich období,

b) výdavky budúcich období na účte 383 – Výdavky budúcich období.

(3) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

a) výnosy budúcich období na účte 384 – Výnosy budúcich období,

b) príjmy budúcich období na účte 385 – Príjmy budúcich období.

(4) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.

(6) Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu 382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.

§ 7

Účtovanie kurzových rozdielov

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro podľa § 24 zákona.

(2) Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. O kurzových rozdieloch sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, najmä z dôvodu postúpenia pohľadávky, vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky a ku dňu podľa § 3 ods. 2 písm. a). Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.

(3) Kurzové rozdiely nevznikajú pri zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník.

(4) K poslednému dňu kalendárneho štvrťroka sa kurzový rozdiel z precenenia majetku a záväzkov okrem prijatých a poskytnutých preddavkov účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene. Vzniknuté kurzové rozdiely sa k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka odúčtujú opačným účtovným zápisom, okrem kurzových rozdielov z finančných prostriedkov v banke, pobočke zahraničnej banky, v Štátnej pokladnici a v pokladnici.

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

(6) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona nezisťuje pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch. Kurzové rozdiely nevznikajú pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.

§ 8

Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno organizovať

a) v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 - Náklady a 6 - Výnosy,

b) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a technické účty,

c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b).

(2) Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci účtových tried 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a technické účty alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.

(3) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

(4) V rámci analytickej evidencie nákladov a výnosov v Centrálnom ekonomickom systéme sa vytvárajú, vedú, rušia a aktualizujú objekty analytickej evidencie nákladov a výnosov, a to tak, aby zodpovedali organizačnej štruktúre účtovnej jednotky, spôsobu výkonu jej činnosti a vzťahom s inými subjektmi.

§ 9

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi podľa § 16 zákona. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 702 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných súvahových účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovaný v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

§ 10

Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.

(2) Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 – Náklady sa účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy sa účtujú v prospech účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia.

(3) Konečné zostatky súvahových účtov sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku. Preúčtovaním konečného zostatku účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia na účet 702 – Konečný účet súvahový sa uzavrú účtovné knihy.

(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty jednotlivých účtov,

b) zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,

c) účtujú konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 – Náklady a výnosov v účtovej triede 6 - Výnosy,

d) zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,

e) zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov.

(5) Pri uzavretí účtovných kníh sú údaje účtu 702 – Konečný účet súvahový, účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie účtovnej závierky.

§ 11

Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve

(1) Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov z činnosti, ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov, sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady okrem účtov 591 – Splatná daň z príjmov a 595 - Dodatočne platená daň z príjmov.

(2) Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov, ktorým je účtovný výsledok hospodárenia, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 - Výnosy a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady.

§ 12

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov.

(2) Daň z príjmov v účtovnom období sa účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

(3) Dodatočne platená daň z príjmov za nevýznamné dodatočné vyrubenie dane z príjmov alebo nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje na účte 595 – Dodatočne platená daň z príjmov. Na ťarchu účtu 595 - Dodatočne platená daň z príjmov sa účtuje dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a v prospech tohto účtu sa účtuje nárok na vrátenie dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov. Na účte 428 –Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov sa účtuje významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov alebo významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

§ 13

Účtovanie inventarizačných rozdielov

(1) Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

(2) Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov okrem

a) schodku peňažných prostriedkov a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,

b) chýbajúcich cenných papierov, ktorých úbytok sa vykáže na analytickom účte cenné papiere v umorovacom konaní, ak sa začne umorovacie konanie,

c) prebytku dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 –Výnosy budúcich období v reálnej hodnote,

(d) prebytku neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku v účtovnej jednotke, ktorou je štátna
rozpočtová organizácia, ktorý sa účtuje na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu.

(3) Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy. Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže ich chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

(4) Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

§ 14

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Rezerva podľa § 26 zákona je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

(2) Tvorba a použitie rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, pričom rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená.

(3) Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov.

(4) Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad nevyfakturovaná dodávka materiálu, nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku, sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov, napríklad po doručení faktúry od dodávateľa.

(5) Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(6) Rezervy nemajú aktívny zostatok.

(7) Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.

(8) Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť sa splní.

(9) Rezervy sa vytvárajú na

a) rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,

b) zamestnanecké požitky,

c) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov a so sanáciou enviromentálnej záťaže,

d) nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby,

e) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

f) prebiehajúce a hroziace súdne spory,

g) iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

(10) V účtovnej jednotke sa môže v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorba rezervy v súlade s osobitným predpisom.6)

(11) V účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, sa účtuje o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorými sú odchodné, jubilejné a výsluhové dôchodky, za zamestnancov všetkých štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.

(12) Do rezervy na zamestnanecké požitky patrí rezerva na odstupné. Rezervu na odstupné si vytvára účtovná jednotka na základe plánu znižovania stavov zamestnancov, ak ide o významné riziká a straty.

§ 15

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

(1) Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

(2) Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní7) a mimoriadny odpis dlhodobého majetku.

(3) Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru. Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

(4) Vo vecnej a časovej súvislosti s tvorbou opravnej položky k dlhodobému majetku sa účtuje zúčtovanie príslušného transferu, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný podľa § 19 na príslušné účty účtovej skupiny 68 – Výnosy z transferov z rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách. Pri znížení alebo zrušení vytvorenej opravnej položky k dlhodobému majetku sa toto zúčtovanie transferu zruší opačným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 68 – Výnosy z transferov z rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách.

(5) Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, ako je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty je významné a nemožno ho považovať za zníženie trvalého charakteru.

(6) Vo vecnej a časovej súvislosti s tvorbou opravnej položky k zásobám obstaraných od iných subjektov ako od zriaďovateľa sa účtuje podľa § 19 zúčtovanie príslušného transferu, z ktorého boli zásoby obstarané na príslušné účty účtovej skupiny 68 – Výnosy z transferov z rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách. Pri znížení alebo zrušení vytvorenej opravnej položky k zásobám sa toto zúčtovanie transferu zruší opačným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 68 – Výnosy z transferov z rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.

(7) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. Pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam sa prihliada najmä na

a) dobu, ktorá uplynula od splatnosti pohľadávky,

b) stav, v ktorom sa dlžník nachádza, napríklad, ak dlžník zomrel, je v konkurznom konaní, konkurzné
konanie bolo zastavené alebo zrušené pre nedostatok majetku, je v likvidácii alebo sa voči nemu vedie
konanie o výkone rozhodnutia.

(8) Opravné položky sa tvoria alebo sa upraví ich výška

a) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka pri pohľadávkach,

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(9) Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek.

(10) V súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky sa opravné položky zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

(11) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(12) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje priamo na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas a podľa zmluvy, vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.

§ 16

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok účtovnej jednotky člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok
a záväzky účtovnej jednotky na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky, pričom

a) dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu, je dlhšia ako jeden rok,

b) krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu, je najviac jeden rok,

c) dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu, je dlhšia ako jeden rok,

d) krátkodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným  spôsobom pri vzniku účtovného prípadu, je najviac jeden rok.

(2) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odseku 1, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.

(3) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a dohodnutá doba splatnosti záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom alebo na syntetické účty, ak sa k nim vedie analytická evidencia podľa lehoty splatnosti.

(4) Zostatková doba splatnosti pohľadávok a zostatková doba splatnosti záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 17

Zásady pre členenie zmeniek a ich účtovanie

(1) O zmenke ako o cennom papieri sa účtuje v účtových skupinách 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok.

(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovníctve veriteľa účtuje na účte 312 – Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 – Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovníctve dlžníka sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 – Zmenky na úhradu alebo 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu.

(3) Zmenky ako zabezpečovací prostriedok sa sledujú na podsúvahových účtoch.

(4) Pri predaji zmenky účtovanej na účte 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje ako o postúpení pohľadávky.

(5) Pri eskonte zmenky bankou alebo pobočkou zahraničnej banky sa zmenka prevedie na účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere v ocenení menovitou hodnotou. Do doby splatnosti eskontovanej zmenky zmenkovým dlžníkom sa o tomto záväzku účtuje v účtovníctve príjemcu úveru a v prospech účtu 232 – Eskontné úvery, a ak ide o záväzok dlhodobý, účtuje sa v prospech účtu 461 – Bankové úvery. Úrok z bankového úveru sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti do finančných nákladov na účet 562 - Úroky.

(6) Ručenie voči neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z dôvodu prevodu zmenky, okrem eskontu, sa sleduje na podsúvahových účtoch, a to odo dňa prevodu do dňa inkasa zmenky. V odôvodnených prípadoch sa na záväzky vyplývajúce z ručenia vytvára rezerva. Ručenie sa znižuje o splatené sumy pri čiastočnom splácaní.

§ 18

Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie

(1) Ako derivát8) sa účtuje finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, od úverového hodnotenia alebo úverového indexu, alebo v závislosti od podobnej premennej,

b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny v úverových faktoroch a trhových faktoroch,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Finančným nástrojom sa na účely tohto opatrenia rozumie právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančné aktívum jednej zmluvnej strany a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strany.

(3) Kapitálovým nástrojom sa na účely tohto opatrenia rozumie zostatkový podiel na aktívach subjektu po odpočítaní všetkých jeho záväzkov napríklad akcie, obchodný podiel a podielový list.

(4) Zabezpečovacím nástrojom v účtovnej jednotke sa na účely tohto opatrenia rozumie derivát, ktorým sa zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky (ďalej len „zabezpečovací derivát“) alebo iné finančné aktívum alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu.

(5) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(6) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu kupujúceho.

(7) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(8) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(10) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(11) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových komoditných nástrojov, ktoré sú len v jednej mene a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(12) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky, takto:

a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, ak účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka, ak tento dlžník neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva

(13) Ako derivát sa neúčtuje

a) repo obchod, ktorým je úver so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžička cenných papierov zabezpečená prevodom hotovosti, predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,

b) zmluva o nákupe, predaji alebo nájme hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, ak jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať; okrem zmlúv o komoditách uzavretých na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že sa vyrovnajú dodaním komodity,

c) poistná zmluva alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva záväzok na úhradu v súvislosti s klimatickými faktormi, geologickými faktormi alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(14) Zložený finančný derivát je zmluvne dohodnutý základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky alebo z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len „vložený derivát“). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) základný finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) základný finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou alebo je oceňovaný reálnou hodnotou,
ale zmeny z ocenenia sú ponechané na súvahovom účte.

(15) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa účtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad pri

a) predajnej opcii a kúpnej opcii vložených do finančného nástroja, pričom predajná opcia je opcia, ktorá kupujúcemu dáva právo predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu a kúpna opcia je opcia, ktorá kupujúcemu dáva právo kúpiť podkladový finančný nástroj za cenu, za ktorú sa realizuje k určitému termínu,

b) menovej opcii vloženej do úrokového nástroja,

c) opcii na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti základného úrokového nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d) deriváte, ktorým sa mení základný úrokový nástroj na nástroj s charakteristikami kapitálového finančného nástroja alebo komodity,

e) deriváte, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na finančný nástroj,

f) kúpnej opcii alebo predajnej opcii na úrokový nástroj vydaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo úrokové náklady,

g) úverovom deriváte vloženom do základného finančného nástroja.

(16) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad pri

a) úrokovom swape vloženom do úrokového finančného nástroja,

b) úrokovej opcii vloženej do úrokového nástroja, ak je pri obstaraní opcia mimo peňazí; kúpna opcia je mimo peňazí, ak je spotová cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia je mimo peňazí, ak je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti,

c) menovom swape alebo forwarde vloženom do úrokového nástroja,

d) opcii na predčasné splatenie základného finančného nástroja s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá za bežných okolností nepovedie k významným ziskom alebo stratám.

(17) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako záruka, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, eviduje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.

(18) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík a

b) zabezpečovací vzťah je od začiatku zdokumentovaný, napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika, prístup k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti zabezpečenia.

(19) Zabezpečovanými nástrojmi môžu byť

a) aktíva vykázané v súvahe alebo záväzky, alebo ich časti,

b) zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce všetky podstatné náležitosti najmä množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,

c) očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené, ktorých uskutočnenie je pravdepodobné, napríklad podľa obchodného plánu účtovnej jednotky, množstva podobných obchodov v minulosti, finančnej schopnosti a prevádzkovej schopnosti účtovnej jednotky vykonať tento obchod, rozsahu strát, ktoré by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne rozdielnymi charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska obdobia, v ktorom by sa obchod mal uskutočniť, pričom sa určí obdobie a zdokumentuje sa obdobie v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.

(20) Zabezpečované nástroje môžu mať charakter

a) jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich obchodov,

b) viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov s obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa zabezpečuje proti rovnakému riziku.

(21) Ako o zabezpečovacom deriváte sa neúčtuje, ak

a) uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu alebo je tento derivát predaný alebo uplatnený,

b) zabezpečenie už nespĺňa podmienky na zaradenie derivátu do zabezpečovacích derivátov,

c) sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo k realizácii očakávaného budúceho obchodu.

(22) Deriváty sa účtujú na podsúvahových účtoch a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania obchodu, ukončenia obchodu, uplatnenia práva, predaja alebo spätného nákupu. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy.

(23) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri opciách sa účtuje zaplatená opčná prémia na samostatnom analytickom účte 376 – Nakúpené opcie a prijatá opčná prémia sa účtuje na samostatnom analytickom účte 377 – Predané opcie.

(24) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, okrem menovej opcie. Ak sa kúpna opcia neuplatní, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie. Nákup predajnej opcie sa účtuje v prospech samostatného analytického účtu k účtu 376 – Nakúpené opcie a na ťarchu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie. Predaj opcie sa účtuje v prospech účtu 667 – Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na samostatnom analytickom účte k účtu 377 – Predané opcie.

(25) Ako cenný papier poskytnutý alebo požičaný v repo obchodoch sa účtuje cenný papier určený na obchodovanie, realizovateľný cenný papier alebo cenný papier držaný do splatnosti.

(26) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a oceňujú sa spôsobom ocenenia použitým pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch.

(27) Cenné papiere prijaté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch vrátane tých, ktoré sú následne poskytnuté v repo obchodoch alebo sú požičané, sa evidujú na podsúvahových účtoch.

§ 19

Účtovanie dotácií, príspevkov a rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov

(1) Dotácie, príspevky, rozpočtové bežné výdavky, kapitálové výdavky, granty, dlhodobý hmotný majetok obstaraný za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu,9) prevod správy dlhodobého majetku a zásob a iné finančné operácie sa účtujú ako transfery.

(2) Na účely účtovania sa transfery členia na bežné transfery a kapitálové transfery. Príspevky poskytované zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Kohézneho fondu a Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú zapájané do štátneho rozpočtu sa účtujú ako transfery zo štátneho rozpočtu. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu inou štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou ako zriaďovateľom účtuje ako transfer poskytnutý zriaďovateľom.

(3) Ak je prijatý bežný transfer alebo kapitálový transfer a ide o transakciu medzi účtovnými jednotkami v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy, prijímateľ transferu zúčtuje bežný transfer do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom z tohto transferu a kapitálový transfer zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu. Ak podmienky zúčtovania týchto transferov nie sú splnené, účtuje sa o transferoch v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy.

(4) Za náklady z majetku sa považujú náklady na odpisy, tvorba opravných položiek a zostatková cena pri vyradení dlhodobého majetku pri likvidácii, predaji, bezodplatnom prevode vlastníctva alebo v dôsledku manka a škody.

(5) Ak je prijatý bežný transfer alebo kapitálový transfer iný ako podľa odseku 3, u prijímateľa sa zúčtuje bežný transfer do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré boli uhradené z tohto transferu a kapitálový transfer sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku, obstaraného z tohto kapitálového transferu. Ak prostriedky z týchto transferov boli použité, preúčtujú sa tieto transfery na účet 384 – Výnosy budúcich období. Ak prostriedky z transferov neboli použité, účtuje sa o týchto transferoch v prospech

a) účtu 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania najmä pri prijatí transferov od ostatných subjektov verejnej správy mimo konsolidovaného celku ústrednej správy,

b) účtu 371 – Zúčtovanie s Európskou úniou pri prijatí účelovo určených transferov priamo od Európskej únie,

c) účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy pri prijatí účelovo určených transferov od subjektov mimo verejnej správy,

d) účtu 384 – Výnosy budúcich období pri prijatí účelovo neurčených transferov od subjektov mimo
verejnej správy.

(6) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa uhradený výdavok zaúčtovaný na účte 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov účtuje ako bežný transfer alebo kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa bežný transfer alebo kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. 

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, sa kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z príslušného účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách, v prospech účtu 353 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu a na ťarchu účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku obstaraného z transferu sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a v prospech účtu 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu. Nevyčerpaný a neodvedený transfer z predchádzajúcich účtovných období sa zúčtuje vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami na ťarchu účtu 353 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu.

(8) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zúčtuje v štátnej rozpočtovej organizácii výška vyčerpaných rozpočtových prostriedkov na ťarchu účtu 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov a v prospech účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. V štátnej príspevkovejorganizácii sa vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov účtuje na ťarchu účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 221 – Bankové účty. Vopred poukázané prostriedky na úhradu miezd a odvodov z nich do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ktoré sa účtujú do nákladov v príslušnom účtovnom období, sa účtujú do výnosov ako výnosy z bežných transferov v tom istom účtovnom období.

(9) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa ako transfer účtuje poukázanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zo štátnych finančných aktív inej rozpočtovej organizácii.  Kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii v rámci príslušného konsolidovaného celku ústrednej správy sa účtuje súčasne s výdavkom rozpočtovej organizácie, ktorej bol transfer poskytnutý, na ťarchu účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a v prospech účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Vo výške nákladov z majetku, ktorý bol z transferu obstaraný v rozpočtovej organizácii, ktorá majetok obstarala, sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu u poskytovateľa transferu v prospech účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a na ťarchu účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu.

(10) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a poskytuje transfer zo štátneho rozpočtu a štátnych finančných aktív príspevkovej organizácii, sa kapitálový transfer a bežný transfer poskytnutý štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje v prospech účtu 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov a na ťarchu účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho
rozpočtu v rámci konsolidovaného celku. Súčasne sa účtuje zúčtovací vzťah na ťarchu účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a záväzok voči štátnemu rozpočtu v prospech účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Vo výške bežných výdavkov hradených z bežného transferu a vo výške nákladov z majetku obstaraného z kapitálového transferu v štátnej príspevkovej organizácii, ktorá tento majetok obstarala, sa účtuje zníženie záväzku voči štátnemu rozpočtu na ťarchu účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a v prospech účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku.

(11) Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkových organizácií sa v priebehu bežného účtovného obdobia účtuje na ťarchu účtu 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov a v prospech účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a súčasne na ťarchu účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a v prospech účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkových organizácií sa v priebehu nasledujúcich účtovných období účtuje ako finančné zúčtovanie na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 379 – Iné záväzky a súčasne na ťarchu účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a v prospech účtu 356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku.

(12) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa kapitálový transfer a bežný transfer zo štátneho rozpočtu a štátnych finančných aktív, poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje v prospech účtu 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov a na ťarchu účtu 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom a súčasne na ťarchu účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 358 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom.

(13) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa kapitálový transfer a bežný transfer zo štátneho rozpočtu a štátnych finančných aktív, poskytnutý ostatným subjektom mimo verejnej správy účtuje v prospech účtu 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov a na ťarchu účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy a súčasne na ťarchu účtu 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 372 - Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy.

(14) V účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, sa bežný transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje na ťarchu účtu 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií a v prospech účtu 221 – Bankové účty. Kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy sa účtuje na ťarchu účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a v prospech účtu 221 – Bankové účty. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku obstaraného z kapitálového transferu v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, sa účtuje zníženie pohľadávky v prospech účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a súvzťažne do nákladov na ťarchu účtu 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií. V účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, sa bežný transfer aj kapitálový transfer poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje na ťarchu účtu 582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu 583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy.

(15) Prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou a ministerstvom financií a v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa účtuje na účet 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Účet transferu sa zúčtováva do výnosov pri vyradení tohto dlhodobého hmotného majetku súvzťažne s účtom 682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou.

(16) Transfer prijatý od iného subjektu verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách a v prospech účtu 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom z tohto transferu sa účtuje na ťarchu účtu 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období a vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto transferu sa postupne rozpúšťa do výnosov na účet 684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy.

(17) Transfer prijatý od subjektu mimo verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách a v prospech účtu 372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom z tohto transferu sa účtuje na ťarchu účtu 372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období , ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období a vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto transferu sa postupne rozpúšťa do výnosov na účet 688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

(18) Transfer prijatý priamo z Európskej únie, ktorý nie je zapojený na štátny rozpočet, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách a v prospech účtu 371 - Zúčtovanie s Európskou úniou. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom z tohto transferu sa účtuje na ťarchu účtu 371 - Zúčtovanie s Európskou úniou súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 685 - Výnosy z bežných transferov od Európskej únie vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období a vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto transferu sa postupne rozpúšťa do výnosov na účet 686 - Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie.

(19) Predpis rozpočtových príjmov sa v štátnej rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky a v prospech príslušných účtov výnosov účtovej triedy 6 – Výnosy vo vecnej a časovej súvislosti s výnosmi. Predpis odvodu rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov a v prospech účtu 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.

(20) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovnej jednotke, ktorou je štátna rozpočtová organizácia, zúčtujú inkasované príjmy na ťarchu účtu 351- Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa súvzťažne s účtom 224 - Účet štátnych rozpočtových príjmov.

(21) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, účtuje pohľadávka z rozpočtových príjmov voči štátnym rozpočtovým organizáciám na ťarchu účtu 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa súvzťažne s účtom 689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov.

(22) V účtovnej jednotke, ktorou je štátny účelový fond, sa účtuje o prijatých transferoch a o poskytnutých transferoch ako v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou.

§ 20

V účtovných jednotkách sa účtuje na účtoch týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,

b) Účtová trieda 1 – Zásoby,

c) Účtová trieda 2 – Finančné účty,

d) Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,

e) Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky,

f) Účtová trieda 5 – Náklady,

g) Účtová trieda 6 – Výnosy,

h) Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty,

i) Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo,

j) Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a technické účty.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

§ 21

Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie

(1) Dlhodobý majetok sa člení na

a) dlhodobý nehmotný majetok,

b) dlhodobý hmotný majetok,

c) dlhodobý finančný majetok,

d) dlhodobé pohľadávky.

(2) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom6) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky aj drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom9) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, stavby,10) byty a nebytové priestory,11) umelecké diela,12) zbierky, predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci okrem hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise,6)

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,13)

d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie,6) ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.14)

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

(5) Ako príslušenstvo15) dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(6) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje

a) drobný nehmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby,

b) drobný hmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby

(7) Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú aktíva, ktoré neprinášajú budúce ekonomické úžitky alebo nemajú využiteľný potenciál. Využiteľným potenciálom sa rozumie schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu úloh účtovnej jednotky a umožňuje plniť jej úlohy bez nutnosti vytvárania peňažných tokov.

(8) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä

a) cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely v spoločnosti s podielovou účasťou a ostatné podielové cenné papiere a podiely,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové listy,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(9) Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok pri ich vzniku.

§ 22

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku,
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku

(1) Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reálnou hodnotou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku.

(2) Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma ustanovená v osobitnom predpise6) a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce sumu podľa prvej vety sa môžu účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

(3) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) O trvalom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu.

(5) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy15a) medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami, medzi štátnymi príspevkovými organizáciami alebo medzi štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

(6) Ak bol dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne prevodom vlastníctva a bezodplatne prevodom správy inak ako podľa odseku 5 alebo ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

(7) Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou, rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa zúčtuje vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z majetku obstaraného z tohto transferu do výnosov na príslušný účet v účtovej skupine 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.

(8) Pri ocenení majetku reálnou hodnotou pri bezodplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí za cenu významne nižšiu ako je trhová cena, náklady súvisiace so zistením obstarávacej ceny majetku podľa § 27 zákona, napríklad posudok znalca, nevstupujú do ocenenia majetku, ale sa účtujú na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Súčasťou ocenenia majetku nie sú ani ostatné náklady súvisiace s obstaraním.

(9) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu majetku odúčtuje tento majetok súvzťažne s účtom oprávok, účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo na účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Nadobudnutie nového dlhodobého majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote.

(10) O prechodnom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prostredníctvom opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, napríklad o znížení ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

§ 23

Zásady pre členenie cenných papierov

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom, a to

1.  s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Podielové cenné papiere, ktorými sú cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podielovou účasťou, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) realizovateľné cenné papiere,

c) držané do splatnosti.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.

(6) Ako realizovateľný cenný papier sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, cenným papierom držaným do splatnosti, cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke a cenným papierom a podielom v spoločnosti s podstatným vplyvom.

§ 24

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok, na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku.

(3) Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad sa účtuje pri dlhopisoch

a) s kupónmi, postupne dosahovaný rozdiel, ktorým je prémia alebo diskont medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou, pričom obstarávacou cenou sa rozumie cena znížená o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne o dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté výnosy z úrokov a náklady z úrokov sa účtujú na samostatnú analytickú evidenciu v rámci syntetických účtov, na ktorých sa účtujú aktíva a záväzky.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov, napríklad prémie alebo diskont, pričom sa toto zvýšenie účtuje na samostatnú analytickú evidenciu k príslušným syntetickým účtom.

(6) Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí posudkom znalca.

(8) Zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje ako zníženie hodnoty v prospech účtu účtovnej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok so súvzťažným zápisov na ťarchu účtu 564 - Náklady na precenenie cenných papierov. Pri zvýšení hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovnej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok o súvzťažným zápisom v prospech účtu 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov.

(9) Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou.

§ 25

(1) V účtovej triede 0 sa účtuje o

a) dlhodobom nehmotnom majetku,

b) dlhodobom hmotnom majetku,

c) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku,

d) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,

e) dlhodobom finančnom majetku,

f) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku,

g) opravných položkách k dlhodobému majetku.

(2) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ktorý účtovná jednotka spravuje ako správca majetku štátu. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá právo správy k tomuto majetku, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ktorého vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom vlastníctvo kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností2) a do nadobudnutia vlastníctva kupujúci nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom, a ktoré odpisuje za
podmienok ustanovených v osobitnom predpise,6)

d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako je účtovná jednotka,

e) dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu,

f) dlhodobý nehmotný majetok.

(3) Na analytických účtoch sa môže účtovať podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky

a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku, pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo, sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom účte,

b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,

c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa odseku 2 písm c).

(4) Ako súbor hnuteľných vecí sa účtuje súbor hnuteľných vecí vytvorený zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá vec spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 3 písm. b).

(5) V analytickej evidencii sa dlhodobý majetok eviduje aj podľa subjektov, od ktorých bol obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený. Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza, napríklad vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný a záložné právo k dlhodobému majetku. V analytickej evidencii pozemkov sa uvádza katastrálne územie, parcelné číslo, výmera pozemku, druh pozemku podľa listu vlastníctva3) alebo iného obdobného dokumentu preukazujúceho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti mimo územia Slovenskej republiky a jednotková cena za výmeru pozemku. Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom vyjadrení a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia.

§ 26

Účtovanie obstarania dlhodobého majetku

(1) Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a jeho technické zhodnotenie uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov.16) Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby17) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.18)

(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na technické zhodnotenie majetku podľa § 25 ods. 2 písm. c).

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku. Ak boli aktivované náklady hradené z bežného transferu od zriaďovateľa, ktorý bol podľa § 19 zúčtovaný do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom, zúčtovaný bežný transfer sa preúčtuje vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním aktivácie na ťarchu účtu 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou. Ak boli aktivované náklady hradené z bežného transferu od iných subjektov ako od zriaďovateľa, vo vecnej a časovej súvislosti s aktiváciou nákladov sa účtuje vo výške zúčtovaných transferov v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu výnosov v účtovej skupine 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách, na ktorých bolo zúčtovanie transferov zaúčtované.

(4) Zásoby obstarané podľa osobitých predpisov18a) v účtovnej jednotke, ktorou je Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ktoré boli preradene do dlhodobého hmotného majetku, sa účtujú na ťarchu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu účtovnej triedy 1 - Zásoby. Ak sa preradené zásoby obstarali v minulých účtovných obdobiach z prostriedkov štátneho rozpočtu, účtuje sa transfer v prospech účtu 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

(5) Dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne a dlhodobý majetok novozistený pri inventarizácii, ktorý nebol zaúčtovaný v účtovníctve účtovnej jednotky, sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období, pričom účet časového rozlíšenia sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách podľa typu subjektu, od ktorého bol majetok nadobudnutý.

(6) Neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne a novozistený pri inventarizácii, ktorý nebol zaúčtovaný v účtovníctve účtovnej jednotky, sa účtuje ako výnosy bežného obdobia v účtovnej jednotke, ktorá je ministerstvom financií a štátnou príspevkovou organizáciou alebo ako zúčtovací vzťah k zriaďovateľovi na účte 353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou. Pri neodpisovanom dlhodobom hmotnom majetku sa účet transferu zúčtováva do výnosov pri vyradení dlhodobého hmotného majetku súvzťažne s účtom 682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé preddavky aj krátkodobé preddavky.

(8) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj hnuteľný dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie, a toto technické zhodnotenie.

(9) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do dočasnej správy sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov na účet 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním nákladov, najmä odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky.

§ 27

Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku

(1) Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú
a) úroky, ak sa podľa vnútorného prepisu účtovnej jednotky do času uvedenia tohto majetku do používania neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny,
b) kurzové rozdiely,
c) penále, pokuty, poplatky sankčnej povahy, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku.
d) náklady podľa § 32 ods. 5 a 10.

(2) Ak sú súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku aj náklady na zhotovenie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov, vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, sledujú sa tieto náklady na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky. Ak sa tieto predmety využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky, zaúčtujú sa na príslušný účet majetku.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.

§ 28

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na

a) prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad náklady na zistenie ceny obstarávaného majetku, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého hmotného majetku do používania,

b) prieskumné práce, geologické práce, geodetické práce a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie,6) dopravné poplatky najmä pri evidencii dlhodobého hmotného majetku alebo registrácii dlhodobého hmotného majetku podľa osobitých predpisov18b) okrem poplatkov podľa odseku 2 písm. c), montážne práce a clo,

c) zabezpečovacie práce a konzervačné práce alebo udržiavacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov19) a platby za ekologickú ujmu20) v súvislosti s výstavbou,

e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,21)

f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

(2) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to

a) úroky z úverov, ak sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny majetku do času uvedenia tohto majetku do používania,

b) kurzové rozdiely,

c) penále, pokuty, poplatky sankčnej povahy, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

d) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

e) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

f) náklady na biologickú rekultiváciu,

g) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

h) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu, pričom uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonností majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie poškodenia.

(3) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme, výpožičke alebo bude mať v nájme, výpožičke na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať, pričom v účtovníctve správcu prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

§ 29

Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Pri účtovaní vyraďovania dlhodobého hmotného majetku sa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovanej v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, účtuje do nákladov na obstaranie novej stavby.

(2) Pri účtovaní čiastočnej likvidácie jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku môže byť naďalej využívaná. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri účtovaní vyradenia časti súboru hnuteľných vecí.

(3) Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitného predpisu,21) účtuje sa jednorazový odpis obstarávacej ceny do nákladov.

(4) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu nákladových účtov

a) 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) 549 – Manká a škody,

d) 587 – Náklady na ostatné transfery.

(5) Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v prospech účtov účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a na ťarchu účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

(6) Vyradenie neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtov nákladov podľa odseku 4 písm. b) až d) súvzťažne s účtom účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný.

§ 30

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku alebo počas obdobia, pokiaľ má majetok využiteľný potenciál.

(3) Technické zhodnotenie dlhodobého majetku sa odpíše počas predpokladanej doby používania a odpisovania majetku, na ktorom bolo vykonané.

(4) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Účtovné odpisy zaokrúhlené podľa odpisového plánu na celé centy sa účtujú v prospech účtov účtových
skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému
majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku.

(7) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,

b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,

c) technické a morálne zastaranie,

d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku,

e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

(8) Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

§ 31

Účtovanie dlhodobého finančného majetku

(1) O dlhodobom finančnom majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, a to na účte

a) 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,

b) 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,

c) 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely,

d) 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

e) 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku,

f) 067 – Ostatné pôžičky,

g) 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

(2) V priebehu obstarávania dlhodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

(3) Podielové cenné papiere sa účtujú podľa vplyvu vykonávaného účtovnou jednotkou takto:

a) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. a), sa účtujú na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,

b) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. b), sa účtujú na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,

c) ostatné podielové cenné papiere, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b), sa účtujú na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.

(4) Na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.

(5) Na účte 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.

(6) Na účte 067 – Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté iným účtovným jednotkám.

(7) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtuje najmä dlhodobý finančný majetok podľa § 21 ods. 8 písm. d) a účasť na účtovných jednotkách podľa osobitného predpisu.22)

(8) Predaj dlhodobého finančného majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely.

§ 32

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa účtuje na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,

b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,

c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania alebo predaja,

d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky, jeho použiteľnosť,

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

(2) Na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a skúšobná prevádzka, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

(3) Výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi,

c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

(4) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov alebo procesov. Ak sa neúčtuje podľa odseku 3 možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov účtovných období, v ktorých vznikli. Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

(5) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,

b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,

c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,

d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

(6) Na účte 013 – Softvér sa účtuje softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom autorských práv. Účtujú sa tu počítačové programy (aplikácie), databázy, informačné systémy a webové sídla, ak sú

a) obstarané samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(7) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, okrem licencií uvedených v odseku 6, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty, vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

(8) Na účte 018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok podľa § 21 ods. 2.

(9) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1 až 8.

(10) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa neúčtujú náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie noriem a certifikátov, napríklad ISO normy, náklady na prípravu a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reorganizáciu účtovnej jednotky alebo jej časti, na rozšírenie výroby, ako aj ostatné náklady podobného charakteru. Tieto náklady sa účtujú na ťarchu príslušného účtu nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. 

§ 33

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 021 – Stavby sa účtujú stavby, byty a nebytové priestory10) bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, ak je doba použiteľnosti viac ako jeden rok.

(2) Na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa účtujú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise.6)

(3) Na účte 023 – Dopravné prostriedky sa účtujú dopravné prostriedky na prepravu osôb a nákladov, a to najmä pozemné motorové vozidlá,23) plavidlá a lietadlá s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise.6)

(4) Na účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov sa účtujú najmä chmeľnice, vinice, ovocné sady, ovocné kríky.24)

(5) Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu dospelé plemenné zvieratá a chovné zvieratá obstarané za účelom hospodárskeho využitia.

(6) Na účte 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje hmotný majetok podľa § 21 ods. 4.

(7) Na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje napríklad technické zhodnotenie prenajatého majetku vykonané a odpisované nájomcom, technické zhodnotenie majetku vo výpožičke vykonané vypožičiavateľom a technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v sume vyššej ako je suma ustanovená v osobitnom predpise. Na tomto účte sa účtuje aj obnova kultúrnej pamiatky podľa osobitného predpisu.25)


(8) Na účte 031 - Pozemky sa osobitne analyticky evidujú pozemky s nerastnými zdrojmi a pozemky bez nerastných zdrojov, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky. Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov,13) je cena vrátane výsadby.

(9) O umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa osobitných predpisov6) a nie sú súčasťou stavebných objektov, sa účtuje na účte 032 – Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(10) Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou podľa odseku 9

a) predmet kultúrnej hodnoty podľa osobitných predpisov,26)

b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitných predpisov,27)

c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu,28)

d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu.29)

(11) Na účte 033 – Predmety z drahých kovov sa účtujú predmety vyrobené z drahých kovov s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktoré účtovná jednotka obstarala za účelom používania.

§ 34

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,6)

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d) istinou u nájomcu, s výnimkou podľa odseku 9 celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi.

(2) Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky.

(3) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 30.

(4) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa
v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(7) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 474 – Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.

(8) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 474 – Záväzky z nájmu, prípadne na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

(9) Istina u nájomcu z dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu určí podľa odseku 1 písm. c), ak ide o finančný prenájom od zahraničného prenajímateľa, ktorý neurčuje rozdelenie dohodnutých platieb na istinu a finančný výnos.

§ 35

(1) Na účely účtovania obstarania majetku verejným obstarávateľom sa rozumie

a) koncesnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom30) alebo obstarávateľom30) a koncesionárom30) na uskutočnenie stavebných prác alebo zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a koncesionárom na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu,30)

b) verejným obstarávateľom subjekt, ktorý koncesionárovi udeľuje právo používať koncesný majetok na poskytovanie verejných služieb,

c) koncesionárom subjekt, ktorý používa koncesný majetok na poskytovanie služieb a za poskytovanie služieb dostáva odplatu počas trvania platnosti koncesnej zmluvy,

d) koncesným majetkom majetok využívaný na poskytovanie verejných služieb na základe koncesnej zmluvy,

e) koncesiou na služby nadobudnutie práva na využívanie poskytovaných služieb podľa osobitného predpisu.9)

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj, sa po ukončení výstavby účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. V priebehu účtovného obdobia sa vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj aktivujú na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby. Dokončená výstavba nehnuteľnosti na predaj sa účtuje na účte 123 – Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti sa účtujú v prospech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky.

(3) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave, sa účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtujú opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj.

Účtová trieda 1 – Zásoby

§ 36

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo tak, že prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac. Na spôsob oceňovania zásob sa uplatní vnútorný predpis účtovnej jednotky upravujúci spôsob oceňovania zásob.

(3) Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred určenú cenu, za ktorú sa majetok obstará a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení zásob sa náklady alebo odchýlky podľa prvej vety rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

(4) Z vnútroorganizačných služieb súvisiacich s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob sa do obstarávacej ceny aktivujú len prepravné náklady a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

(5) Nevyfakturované dodávky zásob sa účtujú podľa § 45 ods. 6.

(6) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa účtujú v ocenení reálnou hodnotou. Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje na ťarchu účtu zásob v účtovej triede 1 – Zásoby súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu významne nižšiu ako trhová cena sa neprihliada na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Bezodplatne odovzdané zásoby sa účtujú na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery.

(7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa účtujú v ocenení vlastnými nákladmi, ktoré sa ocenia v skutočnej výške alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych alebo plánových kalkulácií. Náklady sú určené technickými, technologickými, ekonomickými a organizačnými podmienkami účtovnej jednotky.

(8) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov ako spotreba.

(9) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným zásobám alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané zásoby alebo spotrebované zásoby.

(10) Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy, a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena zásob alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako sú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa
rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. K surovinám a pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých sa suroviny a pomocné látky použijú, predajú so stratou. Trvalé zníženie hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, 548 – Ostatné prevádzkové náklady alebo na účte 549 – Manká a škody, ak ide o škodu.

(11) Pri účtovaní zámeny zásob sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaných zásob sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok týchto zásob alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z týchto zásob.

(12) Pri účtovaní prevodu správy zásob sa v účtovníctve pôvodného správcu odovzdané zásoby účtujú na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery súvzťažne s účtom zásob. V účtovníctve nového správcu sa nadobudnuté zásoby zaúčtujú na ťarchu účtu zásob súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období a ocenia reálnou hodnotou. Pri spotrebe zásob sa účet 384 – Výnosy budúcich období zúčtováva na účet účtovej skupiny 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.

§ 37

Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 – Zásoby sa účtuje materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál sa účtuje materiál, ktorý zahŕňa najmä suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania, pričom ako

a) suroviny sa účtujú veci, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

b) pomocné látky sa účtujú veci, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

c) prevádzkové látky sa účtujú veci, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad pohonné hmoty, kancelárske potreby a čistiace prostriedky,

d) náhradné diely sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, účtujú sa ako obaly, pričom vratné obaly sa sledujú na samostatných analytických účtoch, ak sa k nim nevedie analytická evidencia.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby sa účtuje nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom

a) o nedokončenej výrobe sa účtuje pri produktoch, ktoré prešli jednou alebo viacerými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovými výrobkami,

b) o polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje pri oddelene evidovaných produktoch, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese,

c) o výrobkoch sa účtuje pri predmetoch vlastnej výroby určených na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky,

d) ako zásoby zvierat sa účtujú napríklad mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, husí na výkrm a psy.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtujú zásoby, ktoré účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

(5) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B účtovania zásob. Spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu.31) Na spôsob oceňovania zásob sa uplatní vnútorný predpis účtovnej jednotky upravujúci spôsob oceňovania zásob. Účtovná jednotka, ktorá účtuje o zásobách spôsobom A, môže vo vnútornom predpise vymedziť druhy materiálu nevýznamnej hodnoty, ktoré sa účtujú priamo do spotreby bez účtovania na účtoch účtovej triedy 1 – Zásoby. 

(6) Spôsobom A sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu, sa aktivujú, pričom aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa v účtovnej jednotke účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte 112 – Materiál na sklade; hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar so súvzťažným zápisom na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach, pričommateriál a tovar používaný na reprezentačné účely sa účtuje pri spotrebe na účte 513 – Náklady na reprezentáciu a hodnota nevráteného vratného obalu sa pri jeho zničení alebo strate z objektívnych dôvodov účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak táto skutočnosť nie je podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky považovaná za škodu,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ak ide o prebytky, pričom ak sa preukáže, že prebytok materiálu vznikol nesprávnym účtovaním spotreby materiálu, účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu, a ak sa preukáže, že prebytok tovaru vznikol nesprávnym zaúčtovaním predaného tovaru, účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 504 – Predaný tovar; úbytky materiálu do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a úbytky tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar.

(7) Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

b) vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby,

c) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky; úbytky zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 6 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

(8) Spôsobom B sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú, pričom aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a začiatočný stav účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar; stav zásob zistený v skladovej evidencii sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a pri tovare
na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 504 – Predaný tovar, manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob, prebytok materiálu sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti alebo účtu 501 – Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade, prebytok tovaru sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti alebo v prospech účtu 504 – Predaný tovar a na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

(9) Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 – Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, stav zásob zistený podľa skladovej evidencie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, manká sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, prebytok zásob sa účtujú v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

(10) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.

(11) Pri uzavieraní účtovných kníh sa pri spôsobe A aj spôsobe B účtovania zásob účtujú obstarané zásoby, ktoré účtovná jednotka ešte neprevzala na sklad, na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste.

(12) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

(13) Ak sa použije spôsob A účtovania zásob, možno nákupy materiálu účtovať priamo na účet 112 – Materiál na sklade, nákupy zvierat na účet 124 – Zvieratá a nákupy tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

(14) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnú jednotku sa sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa zaznamenáva miesto ich uloženia.

(15) O sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob.

(16) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané od iných subjektov alebo dodané účtovnej jednotke omylom a informácie o konsignačnom sklade sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

(17) Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa účtuje prostredníctvom účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru.

(18) Prirodzené úbytky zásob sa účtujú do spotreby v rozsahu, ktorý určuje vnútorný predpis účtovnej jednotky, ktorým sa určili normy prirodzených úbytkov zásob.

§ 38

Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 1 - Zásoby

(1) Na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

(2) Na účte 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri otvorení a pri uzavretí účtovných kníh.

(3) Na účte 119 – Materiál na ceste sa účtujú vyúčtovania za obstaraný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.31)

(4) Na účte 121 – Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch. Na účte 121 – Nedokončená výroba sa pri spôsobe B účtovania zásob účtuje len pri otvorení a pri uzavretí účtovných kníh.

(5) Na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri otvorení a pri uzavretí účtovných kníh.

(6) Na účte 123 – Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte len pri otvorení a pri uzavretí účtovných kníh.

(7) Na účte 124 – Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte len pri otvorení a pri uzavretí účtovných kníh.

(8) Na kalkulačnom účte 131 – Obstaranie tovaru sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

(9) Na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri aktivovanom tovare sa na tomto účte účtuje v ocenení uvedenom pri účte 123 – Výrobky. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri otvorení a pri uzavretí účtovných kníh.

(10) Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje o nehnuteľnosti, ktorá sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja. Vynaložené náklady na opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj, sa účtujú na ťarchu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jeho predaji sa účtuje na ťarchu účtu 507 – Predaná nehnuteľnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Výnos z predaja nehnuteľnosti sa účtuje v prospech účtu 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj so súvzťažným zápisom napríklad na ťarchu účtu 316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja.

(11) Na účte 139 – Tovar na ceste sa účtujú vyúčtovania za obstaraný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.32)

(12) V prospech účtov účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám súvzťažne k účtu 558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám súvzťažne k účtu 658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti.

§ 39

Účtovanie zásob v analytickej evidencii

(1) Analytická evidencia sa vedie podľa druhov alebo podľa skupín zásob na skladových kartách alebo na súboroch v elektronickej podobe. V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť sa analytická evidencia vedie najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob.

(2) Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie zásob, dátum obstarania zásob, dátum vyskladnenia zásob, ocenenie zásob a údaje o množstve zásob.

Účtová trieda 2 – Finančné účty

§ 40

Obsahové vymedzenie účtových skupín

(1) Na účtoch účtovej skupiny 21 - Peniaze sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín na základe účtovných dokladov.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 22 – Účty v bankách sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov na bankových účtoch účtovnej jednotky. Analytické účty sa vedú podľa bankových účtov otvorených účtovnou jednotkou. Na účtoch účtovej skupiny 22 – Účty v bankách sa účtuje na základe oznámenia banky, pobočky zahraničnej banky alebo Štátnej pokladnice o pohyboch na jednotlivých bankových účtoch. Vklady a výbery peňazí v hotovosti a prevody medzi bankovými účtami sa účtujú prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 23 – Bežné bankové úvery sa účtujú krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankou alebo pobočkou zahraničnej banky účtovnej jednotke najdlhšie na dobu jedného roka najmä preklenovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek a postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých bankových úverov.

(4) Na účty účtovej skupiny 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú krátkodobé finančné výpomoci (záväzky), ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky a pobočky zahraničných bánk. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok sa účtuje časť finančného majetku, u ktorého je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

(6) Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách, pobočkách zahraničných bánk a účtami v Štátnej pokladnici. Na účtoch účtovej skupiny 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti a šekov účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z bankových účtov a účtov bankových úverov.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 27 – Návratné finančné výpomoci sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnou jednotkou a prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy podľa § 42.

(8) Na účte účtovej skupiny 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa účtujú opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok a opravné a opravné položky k návratným finančným výpomociam, o ktorých sa účtuje na účtoch účtovnej skupiny 27 - Návratné finančné výpomoci.

(9) V rámci účtovej skupiny 28 – Účty štátnej pokladnice sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica. V rámci účtovej skupiny 28 – Účty štátnej pokladnice sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov v mene euro a v cudzej mene na účtoch vedených v Národnej banke Slovenska alebo na účtoch banky, pobočky zahraničnej banky a o ostatných pohľadávkach a záväzkoch voči Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk.

(10) Na účtoch účtovej skupiny 20 - Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica. V rámci účtovej skupiny 20 - Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice sa účtujú peňažné prostriedky na účtoch štátnych rozpočtových príjmov a výdavkov, bežných účtoch a kontokorentných účtoch klientov, termínované vklady klientov, ostatné záväzky a pohľadávky voči klientom, napríklad pohľadávky z refinancovania, záväzky a pohľadávky z vkladov a výberov peňažných prostriedkov v hotovosti klientov.

§ 41

Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2 – Finančné účty

(1) Na účte 211 – Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotovosti, poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na
použitie na vopred určené účely a šeky vydané na použitie sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.

(2) Na účte 213 - Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky, E-kolky, servisné poukážky,33) telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ceniny zverené zamestnancom na použitie na určené účely, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.

(3) Na účte 221 - Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky na bankových účtoch. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky príslušný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. V účtovnej jednotke, ktorá je štátna rozpočtová organizácia, sa na tomto účte účtuje o všetkých peňažných prostriedkoch okrem rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov.

(4) Na účte 224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov sa účtuje o peňažných prostriedkoch vyberaných účtovnou jednotkou, ktorou je štátna rozpočtová organizácia.

(5) Na účte 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov sa účtuje o čerpaní peňažných prostriedkov poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, v súlade so záväzným ukazovateľom limitu výdavkov.

(6) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty. Ak uhradí banka alebo pobočka zahraničnej baky platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 - Dodávatelia. Na tomto účte sa účtujú aj záväzky vzniknuté pri realizácii platieb prostredníctvom kreditnej karty.

(7) Na účte 232 - Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka alebo pobočka zahraničnej banky na inkaso. Na ťarchu účtu 232 – Eskontné úvery po doručení avíza od banky alebo pobočky zahraničnej banky o úhrade zmenky alebo iného cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada úveru so súvzťažným zápisom v prospech účtu 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere. Na ťarchu účtu 232 – Eskontné úvery sa účtuje aj vrátenie neuhradenej zmenky alebo iného cenného papiera bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a to so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 - Bankové účty.

(8) Na účte 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka a štátne pokladničné poukážky.

(9) Na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtuje o prijatých krátkodobých výpomociach poskytnutých účtovnej jednotke od iných osôb, okrem bánk. Na tomto účte sa účtuje na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy.

(10) Analytické účty k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa vytvárajú podľa jednotlivých druhov cenných papierov, emitentov a meny.

(11) Na účte 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje o cenných papieroch úverovej povahy, ktoré sa držia za účelom obchodovania na verejnom trhu. Analytické účty sa vedú podľa druhu cenných papierov, emitentov a meny.

(12) Na účte 255 - Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy, ktoré môže účtovná jednotka držať podľa osobitného predpisu34) a štátne pokladničné poukážky.

(13) Na účte 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti sa účtuje podľa § 24.

(14) Na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere sa účtujú ostatné krátkodobé cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu.

(15) Na účte 261 - Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste. Účtuje sa tu najmä prevod peňažných prostriedkov v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom, medzi bankovými úvermi a bankovými účtami a o prostriedkoch na hotovostnom účte vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice. Na tomto účte sa účtujú aj šeky pri ich odovzdaní banke alebo pobočke zahraničnej banky na inkaso, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice. Na tomto účte sa účtuje aj prevod peňažných prostriedkov z príslušného účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách na účet cudzích prostriedkov podľa osobitného predpisu35) a odvod týchto nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet štátneho rozpočtu.

§ 42

Návratné finančné výpomoci

(1) Na účte 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy.

(2) Na účte 272 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovným jednotkám mimo konsolidovaného celku, ktorých rozpočet tvorí súčasť rozpočtu verejnej správy.1)

(3) Na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy sa účtujú návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť rozpočtu verejnej správy.1)

(4) Na účtoch 274 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom a 275 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám sa účtujú poskytnuté finančné výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých subjektov, ak sa nevedie analytická evidencia.

(5) Na účte 277 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám sa účtujú poskytnuté finančné výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých osôb, ak sa nevedie analytická evidencia.

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

§ 43

(1) V účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa účtujú

a) v účtovej skupine 31 – Pohľadávky, dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad voči odberateľom, poskytnuté preddavky dodávateľom, okrem preddavkov na dlhodobý majetok, pričom rozlíšenie na dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky vo vzťahu k dohodnutej dobe splatnosti a zostatkovej dobe splatnosti sa vykoná na analytických účtoch k jednotlivým účtom,

b) v účtovej skupine 32 – Záväzky, krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad krátkodobé záväzky voči dodávateľom, prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov,

c) v účtovej skupine 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,

d) v účtovej skupine 34 – Zúčtovanie daní a poplatkov, priame dane, nepriame dane, poplatky,

e) v účtovej skupine 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, zúčtovanie v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektami verejnej správy,

f) v účtovej skupine 36 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu vrátane krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov,

g) v účtovej skupine 37 – Iné pohľadávky a záväzky, pohľadávky z emisie dlhopisov, zúčtovanie s Európskou úniou a so subjektami mimo verejnej správy ako aj iné pohľadávky a záväzky, ktoré nie sú účtované na účtoch predchádzajúcich účtových skupín,

h) v účtovej skupine 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovné prípady časového rozlíšenia nákladov a výnosov na zabezpečenie nezávislosti jednotlivých účtovných období,

i) na účte 391 – Opravná položka k pohľadávkam, účte 395 – Vnútorné zúčtovanie, vnútorné vzťahy v rámci účtovnej jednotky a na účte 396 – Spojovací účet pri združení vzájomné vzťahy medzi účastníkmi združenia podľa zmluvy o združení.

(2) Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov, ich rovnorodých skupín, ak sa nevedie analytická evidencia a podľa jednotlivých druhov mien.

(3) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 44

Pohľadávky

(1) Na účte 311 – Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi, v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou. ak konala  v rozsahu svojej hlavnej činnosti v postavení platiteľa dane z pridanej hodnoty35a) alebo v rozsahu svojej podnikateľskej činnosti. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

(2) Na účte 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje príjem cudzích zmeniek a cudzích zmeniek na vlastný rad od odberateľov a od iných dlžníkov.

(3) Na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke alebo pobočke zahraničnej baky na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj za iné cenné papiere odovzdané na eskont banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prospech tohto účtu sa účtuje zmenka a iné cenné papiere inkasované bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a zmenka a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou alebo pobočkou zahraničnej banky.

(4) Na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.

(5) Na účte 315 – Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom.

(6) Na účte 316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov sa účtuje vznik krátkodobej pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, ak nekonala v rozsahu svojej hlavnej činnosti v postavení platiteľa dane z pridanej hodnoty.35a) Ide o pohľadávky vyplývajúce z prevádzkovej činnosti organizácie, pre ktoré bola zriadená, napríklad pohľadávky rozpočtových organizácií, ktoré sa odvádzajú do príjmov štátneho rozpočtu.

(7) Na účte 317 – Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov sa účtuje vznik pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou.

§ 45

Účtovanie záväzkov

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky.

(2) Na účte 322 - Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok.

(3) Na účte 323 - Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.6)

(4) Na účte 324 - Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov.

(5) Na účte 325 - Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, položky neúčtované ako obvyklé záväzky z dôvodu vyjadrenia stavu záväzkov v priebehu účtovného obdobia, ak je tento postup účtovania upravený vnútorným predpisom účtovnej jednotky, napríklad nevyfakturované dodávky a prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku.

§ 46

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

(1) Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom, alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch. Na tomto účte sa účtujú aj odmeny členov orgánov a rád vyplatené podľa osobitných predpisov,36) ktorí boli do funkcie zvolení alebo vymenovaní a nie sú v pracovnoprávnom vzťahu v príslušnej účtovnej jednotke.

(2) Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.

(3) Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad zúčtovanie so zamestnancami z dôvodu použitia stravovacích poukážok v elektronickej podobe a iných poukážok alebo poskytnutia finančného príspevku na stravovanie poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom, pohľadávky za nájom služobných bytov a predaj výrobkov a služieb.

(4) V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a záväzky zo zdravotného poistenia voči príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitnými predpismi37) a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na základe platnej zmluvy, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo n účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci.

§ 47

Zúčtovanie daní a poplatkov

(1) Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov. Pri uzatváraní účtovných kníh sa účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov.

(2) Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.

(3) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje aj o oprave výšky pohľadávky alebo záväzku dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.38) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej
hodnoty sa účtuje daň z pridanej hodnoty v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,39) so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtových triedach 0 – Dlhodobý majetok a 1 - Zásoby.

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného
predpisu,40) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu41), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,40) je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku a účtuje sa o nej ako o súčasti kapitálového transferu, ak ide o obstaranie dlhodobého majetku z iných ako vlastných prostriedkov. Súčasťou obstarávacej ceny majetku je daň z pridanej hodnoty u účtovnej jednotky, ktorá je evidovaná pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, a ktorá obstarala majetok zo zahraničia. Súčasťou obstarávacej ceny majetku je aj daň z pridanej hodnoty pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, vrátane dodania stavby, alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou podľa osobitného predpisu.42) Súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty ani v účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

(6) Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtujú

a) v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní43) za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 – Odberatelia, 315 – Ostatné pohľadávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 378 – Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0 – Dlhodobý majetok, 1 - Zásoby a 5 - Náklady, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo v prospech iných osôb,

b) na ťarchu tohto účtu odvod dane alebo preddavkové sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo
spotrebných daní,43)

c) na ťarchu tohto účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 474 – Záväzky z nájmu, 479–Ostatné dlhodobé záväzky, tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal colnému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacd) daň podľa osobitných predpisov,44)

e) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky,

f) platené preddavky na daň z motorových vozidiel so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 22 – Účty v bankách.ie obdobie,

§ 48

Účtová skupina 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

(1) Na účte 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou, vznik záväzku z dôvodu predpisu odvodu príjmov do rozpočtu príslušného zriaďovateľa a z dôvodu predpisu budúceho odvodu príjmov do rozpočtu príslušného zriaďovateľa. V účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, sa zaúčtuje pohľadávka z dôvodu predpisu odvodu príjmov a budúceho odvodu príjmov voči štátnej rozpočtovej organizácií.

(2) Na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je ministerstvom financií alebo inou štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň správcom kapitoly štátneho rozpočtu alebo v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, účtovný prípad vyjadrujúci čerpanie rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov rozpočtových organizácií. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu účtuje prijatý bežný transfer a kapitálový transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu. Pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva podľa § 19.

(3) Na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, zúčtovanie kapitálového transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu účtuje aj nevyčerpaný a neodvedený transfer k 31. decembru bežného účtovného obdobia prijatý zo štátneho rozpočtu.

(4) Na účte 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, pri poskytnutí kapitálového transferu alebo bežného transferu štátnej rozpočtovej organizácii v rámci konsolidovaného celku kapitoly štátneho rozpočtu a štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy.

(5) Na účte 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu alebo bežného transferu poskytnutého iným subjektom verejnej správy.

(6) Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania sa účtujú transfery a iné zúčtovanie neuvedené v odsekoch 1 až 5, napríklad transfery zo štátnych účelových fondov, transfery z Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu športu, transfer poskytnutý obci na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa osobitného predpisu,45) predpis úhrady za prieskumné územie podľa osobitného predpisu.46) V účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií , sa na tomto účte účtuje aj poskytnutie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávu a záväzky z vybranej a neodvedenej dane z motorových vozidiel voči vyšším územným celkom.

§ 49

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu

(1) Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti. Na tomto účte sa účtuje aj obstaranie dlhodobého finančného majetku vo forme vkladov do kmeňového imania štátnych podnikov podľa osobitného predpisu.47) Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a reálnou hodnotou vecného vkladu sa účtuje na účte 568 – Ostatné finančné náklady a 668 – Ostatné finančné výnosy, podľa povahy tohto rozdielu.

(2) Na účte 368 – Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, ak nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.48) Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

(3) Na účte 369 – Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky účtovnej jednotky pri združovaní, ak nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.48) Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 50

Iné pohľadávky a záväzky

(1) Na účte 371 – Zúčtovanie s Európskou úniou sa účtuje prijatie prostriedkov najmä z rozpočtu Európskej únie na osobitné účty podľa osobitného predpisu1) a ich zúčtovanie.

(2) Na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy sa účtuje prijatie transferov na určený účel od subjektov mimo verejnej správy a ich zúčtovanie. Na tomto účte sa účtuje aj o poskytnutých transferoch subjektu mimo verejnej správy na určený účel.

(3) Na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtuje podľa § 18.

(4) Na účte 374 – Pohľadávky z nájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtujú pohľadávky z finančného prenájmu.

(5) Na účte 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov sa účtuje v účtovníctve emitenta dlhopisov

a) na ťarchu účtu vydanie

1. dlhodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 473 –Vydané dlhopisy,

2. krátkodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy.

b) v prospech účtu úhrada dlhopisov od majiteľa.

(6) Analytické účty k účtu 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov sa vedú podľa jednotlivých emisií dlhopisov.

(7) Na účtoch 376 – Nakúpené opcie a 377 – Predané opcie sa účtuje podľa § 18. K týmto účtu sa vedú analytické účty členené na kúpne opcie a predajné opcie.

(8) Na účte 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3 –Zúčtovacie vzťahy, a to najmä pohľadávky

a) voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,

b) z nedaňových rozpočtových príjmov, ktoré sa neúčtujú podľa § 44 ods. 6,

c) finančných vzťahov, vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,49)

d) z poskytnutých zábezpek.

(9) Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy, a to najmä záväzky

a) zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,

b) voči colnému orgánu z cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze, pričom na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo na daňové priznanie k spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo zaplatenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu,

c) z prijatých krátkodobých finančných zábezpek,

d) z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,49) ak ide o krátkodobý záväzok.

(10) Ak je záväzok účtovnej jednotky uhradený iným subjektom okrem banky alebo pobočky zahraničnej banky, záväzok účtovnej jednotky voči subjektu, ktorý dlh prefinancoval, sa účtuje na účte 379 – Iné záväzky, ak ide o krátkodobý záväzok, alebo na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, ak ide o dlhodobý záväzok.

(11) Dlhodobý záväzok z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu49) sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

§ 51

Účty časového rozlišovania

(1) Na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa časovo rozlišujú náklady a výnosy.

(2) Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5 - Náklady, napríklad vopred platené nájomné alebo predplatné.

(3) Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

(4) Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reorganizáciu účtovnej jednotky, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu a ostatné náklady podobného charakteru. Tieto náklady sa účtujú do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak sú služby vopred platené, a ich vecné plnenie nastane až v budúcom účtovnom období alebo sčasti prechádza do budúceho účtovného obdobia, napríklad vopred platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času a inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále a iné náklady sankčného charakteru, ako aj náklady účtované ako manká a škody. Takéto náklady sa účtujú do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

(5) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

(6) Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

(7) Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, suma zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné. Na tomto účte sa účtujú nezúčtované transfery od iných subjektov ako zo štátneho rozpočtu. Ako transfer sa účtuje aj hodnota bezodplatne nadobudnutých zásob a dlhodobého odpisovaného majetku okrem majetku nadobudnutého podľa § 22 ods. 5.

(8) Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia.

(9) Prijaté úhrady účtované na účte 384 – Výnosy budúcich období za vykonané preložky rozvodných zariadení podľa osobitného predpisu21) sa časovo rozlišujú vo výške odpisov týchto zariadení.

(10) Transfery na obstaranie dlhodobého majetku účtované na účte 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Transfer na nákup dlhodobého neodpisovaného majetku sa rozpustí do výnosov pri vyradení majetku z používania.

(11) Na účte 384 - Výnosy budúcich období sa účtuje aj prevod správy dlhodobého hmotného majetku a prevod správy dlhodobého nehmotného majetku medzi štátnou príspevkovou organizáciou a štátnou rozpočtovou organizáciou a medzi štátnymi príspevkovými organizáciami navzájom, ak bol tento majetok obstaraný pôvodným správcom majetku štátu z vlastných zdrojov. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z tohto majetku sa účet 384 - Výnosy budúcich období zúčtováva do výnosov v prospech účtu 684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy.

(12) Na účte 385 – Príjmy budúcich období sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré vecne a časovo súvisia s bežným účtovným obdobím a týkajú sa príjmov budúcich období, napríklad nájomné prijaté pozadu. Na účte 385 – príjmy budúcich období sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6 - Výnosy.

(13) Zúčtovanie príjmov budúcich období sa vykoná pri prijatí (inkase) platby.

§ 52

Účtovanie opravnej položky k pohľadávkam a vnútorné zúčtovanie

(1) Na účte 391 - Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba opravnej položky k pohľadávkam, ako aj jej zníženie alebo zrušenie. Na analytických účtoch sa členia opravné položky na opravné položky podľa osobitného predpisu6) a ostatné opravné položky k pohľadávkam.
(2) Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú najmä vzťahy medzi

a) jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácii účtovného systému účtovnej jednotky; tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok,

b) hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou účtovnej jednotky.

(3) Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve účastníka združenia48) povereného správou združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. O vložených prostriedkoch a operáciách združenia sa účtuje prostredníctvom spojovacieho účtu 396 – Spojovací účet pri združení u účastníka združenia povereného správou združenia. Účtovanie na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

§ 53

V účtovej triede 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky sa účtuje

a) vlastné imanie účtovnej jednotky, ktoré predstavuje rozdiel majetku a záväzkov,

b) rezervy,

c) dlhodobé bankové úvery,

d) dlhodobé záväzky.

§ 54

Účtovanie vlastného imania

(1) Na účtoch účtových skupín 42 – Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia a 43 – Výsledok hospodárenia sa účtuje vlastné imanie účtovnej jednotky, ktorým je rozdiel majetku a záväzkov.

(2) Na účte 427 - Ostatné fondy sa účtuje vytváranie a použitie ostatných fondov vytvorených na rôzne účely.

(3) Na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov sa účtuje prevod výsledku hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie podľa povahy dosiahnutého výsledku, ďalej sa na ňom účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku vyplývajúcich zo zmeny úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, výšky opravnej položky k zastaraným zásobám a nepoužiteľným zásobám, úpravy doby používania alebo spôsobu opotrebovania dlhodobého majetku a výšky rezervy na záručné opravy.

(4) Na účte 431 – Výsledok hospodárenia sa účtuje prevod účtovného výsledku hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.

§ 55

Účtovanie rezerv

(1) Na účtoch účtovej skupiny 45 - Rezervy sa účtuje tvorba, použitie a zrušenie dlhodobých rezerv. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv.

(2) Na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.6)

(3) Na účte 459 – Ostatné rezervy sa účtujú ostatné dlhodobé rezervy tvorené v súlade so zásadou opatrnosti podľa § 14.

§ 56

Účtovanie dlhodobých záväzkov

(1) Na účtoch účtovej skupiny 46 - Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden rok. Rovnako sa na účtoch účtovej skupiny 46 - Bankové úvery účtujú dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 47 - Dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky z obchodného styku a neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých veriteľov.

(3) Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Prídel do sociálneho fondu podľa osobitných predpisov50) sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady. Ďalšie zdroje sociálneho fondu podľa osobitného predpisu50) sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu príslušného účtu účtových skupín 21 - Peniaze a 22 – Účty v bankách.

(4) Na účte 473 - Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným zápisom s účtom 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

(5) Na účte 474 - Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

(6) Na účte 475 - Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

(7) Na účte 476 -Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak je účtovnej jednotke na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu známa presná výška záväzku.

(8) Na účte 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vlastné a akceptované cudzie zmenky.

(9) Na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 - Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet. Na tomto účte sa účtujú napríklad úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu.51) Na tomto účte sa účtujú aj prijaté dlhodobé finančné zábezpeky, záväzky prijímateľa garantovanej energetickej služby,52) investičné dodávateľské úvery a dodávateľské úvery,4) ktoré sú dlhodobým záväzkom, pri ktorých sa na základe dohody s dodávateľom začne uplatňovať splátkový kalendár a úročenie, pričom dochádza k prevodu všetkých rizík na financujúci subjekt. Ak sa pohľadávka veriteľa prevedie na financujúci subjekt, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej baky, takéto záväzky sa účtujú ako bankové úvery.

Účtová trieda 5 - Náklady

§ 57

(1) V účtovej triede 5 – Náklady sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

(2) Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov sa zahrnú sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad náklady na súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu možno pri účtovaní postupovať takto:

a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú napríklad zamestnanci účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa na príslušné účty v účtovej triede 5 - Náklady; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na účtoch v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5 - Náklady,

c) ak sa zistia v nasledujúcom účtovnom období, účtujú sa do výnosov na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,

d) v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje služby, napríklad vo verejnom stravovaní, sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6 - Výnosy.

(3) Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 - Náklady sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 - Účet výsledku hospodárenia.

§ 58

Obsahové vymedzenie účtových skupín účtovej triedy 5 - Náklady

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob

a) pri spôsobe A účtovania zásob

1. v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predané položky tovaru sa účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

2. inventarizačné rozdiely podľa svojho charakteru,

b) pri spôsobe B účtovania zásob

1. v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, sa účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar,

2. pri uzavretí účtovných kníh začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 -Tovar na sklade a v predajniach sa účtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; konečné stavy zásob materiálu a tovaru zistené v skladovej evidencii sa účtujú na ťarchu účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar.

(2) Na účte 502 - Spotreba energie sa účtujú náklady, napríklad na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu, vrátane spotreby elektrickej energie pri elektromobiloch.

(3) Na účte 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy, napríklad dodávky vody, plynu ako suroviny pre výrobu, odber vody z vodných tokov na účely zavlažovania alebo odber vody pre technologické účely a úžitkové účely.

(4) Na účte 504 – Predaný tovar sa účtuje úbytok predaného tovaru.

(5) Na účte 507 – Predaná nehnuteľnosť sa účtuje vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jej predaji, ak bola nehnuteľnosť obstaraná za účelom predaja.

§ 59

Účtová skupina 51 – Služby

(1) Na účtoch účtovej skupiny 51 – Služby sa účtujú prvotné náklady za externé služby okrem účtu 513 – Náklady na reprezentáciu.

(2) Na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady na externé opravy hmotného majetku bez ohľadu na to z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku.

(3) Na účte 512 – Cestovné sa účtujú náhrady výdavkov poskytované osobám uvedeným v § 60 písm. a) okrem náhrad za i ch rodinných príslušníkov pri tuzemských pracovných cestách a zahraničných pracovných cestách podľa osobitného predpisu53) a iné náhrady poskytované ako pri pracovnej ceste.

(4) Na účte 513 – Náklady na reprezentáciu sa účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie vrátane vlastných výkonov, ktoré sa použijú na účely reprezentácie. Na tomto účte sa účtuje aj hodnota vratných obalov54) podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

(5) Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51 - Služby. Na tomto účte sa účtujú napríklad

a) náklady na nájomné, poplatky za operatívny lízing, skladné,

b) náklady na spoje ako poplatky v telekomunikačnom styku, poštové poplatky, na spotrebu poštových známok a poštové služby, náklady súvisiace s poskytovaním internetových služieb,

c) náklady na prepravu a transportné náklady,

d) náklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadov, dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu a odvádzanie odpadových vôd,

e) služby výpočtovej techniky, tlač, externá správa počítačovej siete, softvérové služby, update softvéru, aplikačná podpora informačných systémov, poplatky za doménu, prístupové práva a licencie, ktoré nespĺňajú podmienky pre zaradenie do dlhodobého majetku, odborné školenia a reprografické služby,

f) náklady na poradenské služby, ekonomické služby, právne služby, notárske služby, tlmočnícke služby, audítorské služby, školenia a semináre, expertízy, marketingové a podobné štúdie a prieskum trhu,

g) náklady na vývoj, ak nespĺňajú podmienku aktivácie a náklady na výskum,

h) náklady za drobný nehmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý majetok,

i) náklady na revízie zariadení, periodické kontroly zariadení, skúšky funkčnosti zariadení, technické kontroly a emisné kontroly,

j) náklady na inzerciu,

k) náklady na správu budov, na demoláciu budov, ak tieto náklady nie sú súčasťou obstarávacej ceny,

l) náklady na právneho zástupcu u oprávneného a u povinného v súvislosti s exekučným konaním,

m) náklady na verejné obstarávanie a právne služby s tým spojené,

n) služby retransmisie pre príjem televízneho vysielania a rozhlasového vysielania,

o) obstaranie webového sídla, ktoré nemá charakter dlhodobého majetku,

p) nákup zahraničnej diaľničnej známky, ak nie je spojená s konkrétnou služobnou cestou.

§ 60

Účtová skupina 52 - Osobné náklady

Na účtoch účtovej skupiny 52 – Osobné náklady sa účtuje takto:

a) na účte 521 – Mzdové náklady sa účtujú všetky príjmy zamestnancov zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného vzťahu, napríklad odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, platy a funkčné príplatky sudcov, prokurátorov, odmeny členov za výkon funkcie v štátnych orgánoch, odmeny členov orgánov iných právnických osôb, ktorí boli do funkcie zvolení alebo vymenovaní, súvzťažne s účtom 331 – Zamestnanci; pričom do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy,

b) na účte 524 – Zákonné sociálne poistenie sa účtuje odvod poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podľa osobitných predpisov,37)

c) na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie sa účtujú ostatné záväzky vyplývajúce z tohto poistenia, napríklad doplnkové dôchodkové sporenie,55)

d) na účte 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné a odchodné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov,56) napríklad náklady na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom, náklady na pracovnú zdravotnú službu, náklady na ochranné pracovné pomôcky, náklady na doplnkové štúdium zamestnancov, náklady na rekreačné poukazy, náklady na náhradu príjmu a príplatok k náhrade príjmu počas pracovnej neschopnosti a príspevky na stravovanie,

e) na účte 528 – Ostatné sociálne náklady sa účtuje odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov,56) napríklad príspevok na stravovanie alebo na dovolenku, rekreačné poukazy a náborový stabilizačný príspevok.

§ 61

Účtová skupina 53 - Dane a poplatky

(1) V účtovej skupine 53 – Dane a poplatky sa účtujú dane, odvody a obdobné platby charakteru nákladov, ak je účtovná jednotka daňovníkom okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 - Dane z príjmov.

(2) Na účte 531 – Daň z motorových vozidiel sa účtuje daň z motorových vozidiel so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

(3) Na účte 532 – Daň z nehnuteľností sa účtuje daň z nehnuteľností so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

(4) Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje predpis ostatných daní a poplatkov súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky. Na tomto účte sa účtujú dane a poplatky podľa osobitných predpisov,44) najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne poplatky, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky za používanie ciest a diaľnic formou diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku, ak sa neúčtujú ako súčasť nákladov na pracovné cesty. Na tomto účte sa účtujú aj dodatočné vyrubenie týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky, ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. Na tomto účte sa účtuje dodatočné vyrubenie spotrebných daní vzťahujúcich sa k vlastnej spotrebe výrobkov.

§ 62

Účtová skupina 54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

(1) Na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje rozdiel medzi cenou predávaného majetku zaúčtovaného na účtoch účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a vytvorenými oprávkami; ďalej sa na ťarchu tohto účtu účtuje v súvislosti s predajom neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku jeho cena účtovaná na účtoch účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a hodnota zaúčtovaná na účtoch 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku pri predaji nedokončeného dlhodobého majetku.

(2) Na ťarchu účtu 542 - Predaný materiál sa účtuje v súvislosti s predajom úbytok nakúpeného materiálu v obstarávacej cene alebo materiálu vytvoreného vlastnou činnosťou vo vlastných nákladoch.

(3) Na ťarchu účtov 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtujú najmä uznané sankčné položky na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu na to, či došlo k platbe a odstupné zo zrušenia zmluvy,57) ako aj sankcie za porušenie finančnej disciplíny.58) Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.

(4) Na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania podľa osobitných predpisov.59)

(5) Na účte 546 - Odpis pohľadávky sa účtujú aj postúpené pohľadávky z prevádzkovej činnosti a odpis
pohľadávok podľa osobitného predpisu.7)

(6) Na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované na
predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti. Na tomto účte sa účtujú

a) príspevky do Audiovizuálneho fondu,60)

b) daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme, ak nie je nárok na odpočet,61)

c) daň z pridanej hodnoty pri zrušení registrácie, ak vznikla daňová povinnosť,62)

d) rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty63) vypočítanou po skončení účtovného obdobia,

e) príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv,12)

f) trovy súdneho exekútora, a to odmena súdneho exekútora, náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením exekučného konania u povinného, trovy oprávneného, ktoré musí povinný uhradiť,

g) svedočné v konaniach pred súdmi,

h) poistné, napríklad havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, poistenie osôb a majetku, poistenie zodpovednosti za škodu,

i) vklad účtovnej jednotky, napríklad do nadácií a neziskových organizácií,

j) náklady zo zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti podľa osobitného predpisu,64)

k) cestovné náhrady, o ktorých sa neúčtuje podľa § 59 ods. 3,

l) hodnota nevráteného vratného obalu v dôsledku jeho zničenia alebo straty z objektívnych dôvodov, ak táto skutočnosť nie je podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky považovaná za škodu.

§ 63

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

(1) Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú odpisy podľa odpisového plánu. Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia. Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v dôsledku mánk a škôd sa účtuje priamo na ťarchu účtu 549 - Manká a škody.

(2) Na účte 552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje tvorba zákonných rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 451 – Rezervy zákonné alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy.

(3) Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v súlade s § 14 ods. 9 sa účtuje na účte 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo v prospech účtu 459 – Ostatné rezervy.

(4) Na ťarchu účtov 557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, 558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 559 - Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti sa účtuje tvorba opravných položiek súvzťažne s účtami účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám a súvzťažne s účtom 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku alebo účtom 391 - Opravná položka k pohľadávkam.

§ 64

Účtová skupina 56 - Finančné náklady

(1) Na účte 561 - Predané cenné papiere a podiely sa účtuje úbytok cenných papierov a podielov so súvzťažnými zápismi na účtoch účtových skupín 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok pri ich predaji. Ak ide o predaj dlhových cenných papierov, účtuje sa ku dňu ich predaja doúčtovanie alikvotného výnosu.

(2) Na ťarchu účtu 562 - Úroky sa účtuje platobná povinnosť z dôvodu úrokov voči bankám a pobočkám zahraničných bánk, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operáciách, napríklad pri eskonte cenných papierov. Na tomto účte účtovná jednotka, ktorou je Štátna pokladnica, účtuje nákladové úroky súvisiace s jej činnosťou, napríklad úroky zúčtované Národnou bankou Slovenska.

(3) Na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty sa účtujú kurzové straty podľa § 7.

(4) Na ťarchu účtu 564 - Náklady na precenenie cenných papierov sa účtuje podľa § 24.

(5) Na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady sa účtujú

a) náklady peňažného styku, napríklad bankové poplatky, poplatky platené finančným inštitúciám a Štátnej pokladnici,

b) náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky,

c) depozitné poplatky; to neplatí, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku,

d) náklady na poplatky súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky, ktorou je Štátna pokladnica, napríklad náklady na poplatky, ktoré priamo súvisia s operáciami pri vedení účtov a vykonávaním platobných operácií vo vzťahu k Národnej banke Slovenska, bankám, pobočkám zahraničných bánk a finančným inštitúciám.

§ 65

Účtová skupina 58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

(1) Na ťarchu účtu 581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, transfery poskytnuté rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy. Kapitálové transfery sa účtujú na ťarchu účtu 581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku. Na tomto účte sa účtuje aj použitie štátnych finančných aktív v súlade s osobitným predpisom.1)

(2) Na ťarchu účtov 582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy a 583 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, bežné transfery a kapitálové transfery poskytnuté ostatným subjektom.

(3) Na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery sa účtujú ostatné transfery, ktoré sa neúčtujú podľa odsekov 1 a 2. Účtuje sa tu najmä zostatková cena bezodplatne odovzdaného odpisovaného dlhodobého majetku alebo obstarávacia cena bezodplatne odovzdaného dlhodobého majetku a zásob, zostatková cena odpisovaného dlhodobého majetku alebo obstarávacia cena bezodplatne odovzdaného dlhodobého majetku a zásob v príspevkových organizáciách obstaraných zo zdrojov iných ako z transferov a transfery poskytnuté zo štátnych finančných aktív.

(4) Na ťarchu účtu 588 – Náklady z odvodu príjmov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, predpis odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období do výnosov bežného obdobia, súvzťažne s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.

(5) Na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov predpísaných v bežnom účtovnom období. O nákladoch z budúceho odvodu príjmov sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa netvorí opravná položka k pohľadávke z rozpočtových príjmov. Ak bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam z príjmov, ku ktorým bol zaúčtovaný predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa, alebo sa odpíše pohľadávka, zúčtuje sa výška tvorby opravnej položky v priebehu účtovného obdobia v prospech účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Ak bola zúčtovaná alebo rozpustená opravná položka k pohľadávkam, účtuje sa predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.

§ 66

Účtová skupina 59 - Dane z príjmov

(1) Na účtoch účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov sa účtuje takto:

a) na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov sa účtuje výška splatnej dane z príjmov podľa daňového priznania, ako aj daň z príjmov vyberaná zrážkou, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov,

b) na ťarchu účtu 595 – Dodatočne platená daň z príjmov sa účtuje nevýznamné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a v prospech tohto účtu sa účtuje nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

(2) Zrazená daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov, ak sa započítava na celkovú daňovú povinnosť.9) Ak sa odvedená suma preddavku považuje za splnenie daňovej povinnosti,9) zaúčtuje sa na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov.

§ 67

Účtová trieda 6 - Výnosy

(1) V účtovej triede 6 – Výnosy sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené.

(2) Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnenýc podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Zľavy a zrážky sa účtujú, ak sa vzťahujú k úprave ocenenia dodávky alebo služby, a to bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na ňu nárok alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú, napríklad pre zlú akosť.

(3) Zaniknuté záväzky napríklad premlčaním, sa účtujú na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku a nahradenia súčasného záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku.

(4) Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 - Výnosy sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710 - Účet výsledku hospodárenia.

§ 68

Účtová skupina 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

(1) V prospech účtov 601 – Tržby za vlastné výrobky, 602 – Tržby z predaja služieb a 604 – Tržby za tovar sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 - Pokladnica.

(2) Na účte 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj sa účtuje výnos z predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť obstaraná za účelom predaja.

§ 69

Účtová skupina 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

(1) Na účtoch účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob sa účtujú v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia. Pri uzavieraní účtovných kníh sa na účtoch tejto účtovej skupiny účtujú účtovné prípady vyplývajúce zo zmeny stavu zásob vlastnej výroby.

(2) Použitie vlastných výrobkov na reprezentáciu sa účtuje na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

§ 70

Účtová skupina 62 – Aktivácia

(1) V prospech účtu 621 - Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, účtu 501 - Spotreba materiálu alebo účtu 504 - Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

(2) V prospech účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje napríklad vnútropodniková preprava so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 111 - Obstaranie materiálu, 131 - Obstaranie tovaru, 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 501 - Spotreba materiálu, 504 - Predaný tovar alebo na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu, ak sa použijú vnútroorganizačné služby na reprezentáciu.

(3) V prospech účtov 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku a 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

§ 71

Účtová skupina 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

(1) Na účte 631 – Daňové a colné výnosy štátu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom daní. O výnosoch z daní sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s priznaním alebo vyrubením daní, okrem výnosov dane z príjmov.

(2) Na účte 633 – Výnosy z poplatkov sa účtuje o výnosoch z poplatkov vo vecnej a časovej súvislosti s vyrubením poplatkov. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z poplatkov podľa osobitných predpisov.44)

(3) Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov daní a poplatkov, ak sa nevedie analytická evidencia.

(4) Ak sa poplatok vyberá na viac účtovných období, postupuje sa podľa § 6.

§ 72

Účtová skupina 64 – Ostatné výnosy

(1) V prospech účtov 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 642 - Tržby z predaja materiálu sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky alebo na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky.

(2) V prospech účtov 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtuje napríklad suma sankcií na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie. Patrí sem aj odstupné zo zrušenia zmluvy.57) Na týchto účtoch sa neúčtujú úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.

(3) V prospech účtu 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok sa účtujú inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov a od tohto dňa sa neúčtovali na účte pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z postúpenia pohľadávok z prevádzkovej činnosti.

(4) V prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sa účtujú výnosy, ktoré majú vzťah k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, napríklad výnosy zo zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti podľa osobitného predpisu,64) nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí súvzťažne k účtu 378 – Iné pohľadávky.

§ 73

Účtová skupina 65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

(1) V prospech účtu 652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje použitie a zrušenie zákonných rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtu 451 - Rezervy zákonné.

(2) V prospech účtov 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti a 654 – Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti sa účtuje použitie a zrušenie ostatných rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtu 459 – Ostatné rezervy.

(3) V prospech účtov 657 – Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, 658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti sa účtuje zníženie a zrušenie opravných položiek so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku a 19 - Opravné položky k zásobám. Ďalej sa na tomto účte účtuje súvzťažne s účtami 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a 391 – Opravná položka k pohľadávkam.

§ 74

Účtová skupina 66 – Finančné výnosy

(1) V prospech účtu 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého charakteru aj krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom, 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok a na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok.

(2) V prospech účtu 662 - Úroky sa účtujú úroky od bánk, od Štátnej pokladnice alebo úroky z dlhodobých pôžičiek alebo krátkodobých pôžičiek a obdobné plnenia. Na tomto účte sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorou je Štátna pokladnica, účtujú výnosové úroky súvisiace s jej činnosťou, napríklad úroky zúčtované Národnou bankou Slovenska.

(3) V prospech účtu 663 - Kurzové zisky sa účtujú kurzové zisky podľa § 7.

(4) V prospech účtu 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov sa účtuje podľa § 24.

(5) V prospech účtu 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú napríklad dividendy, podiely na zisku, úroky a nájomné vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.

(6) V prospech účtu 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy, podiely na zisku a úroky vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok.

(7) V prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy sa účtujú finančné výnosy neúčtované podľa odsekov 1 až 6. Na účte 668 – Ostatné výnosy sa účtujú výnosy z poplatkov súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky, ktorou je Štátna pokladnica, napríklad výnosy z poplatkov, ktoré súvisia s operáciami pri vedení účtov a vykonávaním platobných operácií vo vzťahu ku klientom.

§ 75

Účtová skupina 68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových
organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách

(1) Na účte 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky vo výške výdavkov. Na tomto účte sa účtuje aj príjem a použitie prostriedkov zo štátnych finančných aktív v súlade s osobitným predpisom.1)

(2) Na účte 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu. Na tomto účte sa účtuje aj príjem a použitie prostriedkov zo štátnych finančných aktív v súlade s osobitným predpisom.1)

(3) Na účte 683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov verejnej správy vo výške nákladov.

(4) Na účte 684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov verejnej správy vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu.

(5) Na účte 685 – Výnosy z bežných transferov od Európskej únie sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky z rozpočtu Európskej únie vo výške nákladov.

(6) Na účte 686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky z rozpočtu Európskej únie vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu.

(7) Na účte 687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sa účtuje
v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou,
transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške nákladov.

(8) Na účte 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške nákladov z majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu.

(9) Na účte 689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je ministerstvo financií, výnosy z predpísaných rozpočtových príjmov štátneho rozpočtu.

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

§ 76

Uzávierkové účty

Uzávierkovými účtami sú

a) 701 - Začiatočný účet súvahový,

b) 702 - Konečný účet súvahový,

c) 710 - Účet výsledku hospodárenia.

§ 77

Podsúvahové účty

(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 – Podsúvahové účty sa evidujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkovej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.
(2) Na podsúvahových účtoch sa evidujú najmä

a) prijaté depozitá,

b) prenajatý majetok a majetok vo výpožičke,

c) majetok prijatý do úschovy,

d) kultúrne pamiatky,

e) drobný nehmotný majetok a drobný hmotný majetok, ktorý nie je dlhodobým majetkom podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky,

f) oceniteľné práva vytvorené vlastnou činnosťou,

g) zásoby prijaté na spracovanie,

h) prísne zúčtovateľné tlačivá,

i) materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia,

j) mobilizačné rezervy (Program 222),

k) deriváty,

l) odpísané pohľadávky do doby zániku,

m) pohľadávky z opcií,

n) záväzky z opcií,

o) stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy,

p) budúce nadobudnutie majetku z dôvodu vyvolanej investície.

(3) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch.

Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo
Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a technické účty

§ 78

Na účtoch účtovej triedy 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a účtovej triedy 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a technické účty sa účtujú vnútroorganizačné druhotné náklady a výnosy podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

§ 79

Účty účtovej skupiny 99 – Technické účty sa používajú na účely technického spracovania účtovníctva, pričom nevykazujú zostatok k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 80

K 1.januáru 2023 sa zrušujú účty 382 – Komplexné náklady budúcich období a 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, pričom zostatky týchto účtov sa preúčtujú na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

§ 81

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8 augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011- 31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.), opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31 (oznámenie č. 404/2014 Z. z.), opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 (oznámenie č. 55/2016 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018 -352 (oznámenie č. 1/2019 Z. z.).

§ 82

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Mgr. Igor Matovič

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/14522/2022-36

Rámcová účtová osnova
pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj
013 - Softvér
014 - Oceniteľné práva
018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
023 - Dopravné prostriedky
025 - Pestovateľské celky trvalých porastov
026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umelecké diela a zbierky
033 - Predmety z drahých kovov

04 - Obstaranie dlhodobého majetku
041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku


05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok


06 - Dlhodobý finančný majetok
061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067 - Ostatné pôžičky
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 - Oprávky k softvéru
074 - Oprávky k oceniteľným právam
078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky k stavbám
082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí
083 - Oprávky k dopravným prostriedkom
085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku
091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým preddavkom
096 - Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Účtová trieda 1 - Zásoby

11 - Materiál
111 - Obstaranie materiálu
112 - Materiál na sklade
119 - Materiál na ceste

12 - Zásoby vlastnej výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastnej výroby
123 - Výrobky
124 - Zvieratá

13 - Tovar
131 - Obstaranie tovaru
132 - Tovar na sklade a v predajniach
133 - Nehnuteľnosť na predaj
139 - Tovar na ceste

19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončenej výrobe
193 - Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
194 - Opravná položka k výrobkom
195 - Opravná položka k zvieratám
196 - Opravná položka k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty


20 - Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice


21 - Peniaze
211 - Pokladnica
213 - Ceniny

22 - Účty v bankách
221 - Bankové účty
224 - Účet štátnych rozpočtových príjmov
225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov

23 - Bežné bankové úvery
231 - Krátkodobé bankové úvery
232 - Eskontné úvery
24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 - Vydané krátkodobé dlhopisy
249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok
251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie
253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 - Vlastné dlhopisy
256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 - Prevody medzi finančnými účtami
261 - Peniaze na ceste

27 - Návratné finančné výpomoci
271 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
272 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
275 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
277 - Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám

28 - Účty Štátnej pokladnice

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky
311 - Odberatelia
312 - Zmenky na inkaso
313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
315 - Ostatné pohľadávky
316 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
317 - Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov

32 - Záväzky
321 - Dodávatelia
322 - Zmenky na úhradu
323 - Krátkodobé rezervy
324 - Prijaté preddavky
325 - Ostatné záväzky
326 - Nevyfakturované dodávky
33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331 - Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 - Pohľadávky voči zamestnancom
336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 - Zúčtovanie daní a poplatkov
341 - Daň z príjmov
342 - Ostatné priame dane
343 - Daň z pridanej hodnoty
345 - Ostatné dane a poplatky

35 - Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu
353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
358 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania

36 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu
367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 - Záväzky voči združeniu
369 - Pohľadávky voči združeniu

37 - Iné pohľadávky a záväzky
371 - Zúčtovanie s Európskou úniou
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 - Pohľadávky z nájmu
375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 - Nakúpené opcie
377 - Predané opcie
378 - Iné pohľadávky
379 - Iné záväzky

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 - Náklady budúcich období
383 - Výdavky budúcich období
384 - Výnosy budúcich období
385 - Príjmy budúcich období

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 - Opravná položka k pohľadávkam
395 - Vnútorné zúčtovanie
396 - Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky


42 - Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia
427 - Ostatné fondy428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

43 - Výsledok hospodárenia
431 - Výsledok hospodárenia

45 - Rezervy
451 - Rezervy zákonné
459 - Ostatné rezervy

46 - Bankové úvery
461 - Bankové úvery

47 - Dlhodobé záväzky
472 - Záväzky zo sociálneho fondu
473 - Vydané dlhopisy
474 - Záväzky z nájmu
475 - Dlhodobé prijaté preddavky
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 - Dlhodobé zmenky na úhradu
479 - Ostatné dlhodobé záväzky

Účtová trieda 5 - Náklady

50 - Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 - Predaný tovar
507 – Predaná nehnuteľnosť

51 - Služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby

52 - Osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528 - Ostatné sociálne náklady

53 - Dane a poplatky
531 - Daň z motorových vozidiel
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 - Predaný materiál
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
554 - Tvorba rezerv z finančnej činnosti
557 - Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
559 - Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

56 - Finančné náklady
561 - Predané cenné papiere a podiely
562 - Úroky
563 - Kurzové straty
564 - Náklady na precenenie cenných papierov
566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 - Náklady na derivátové operácie
568 - Ostatné finančné náklady
569 - Manká a škody na finančnom majetku

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
581- Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

59 - Dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov
595 - Dodatočne platená daň z príjmov

Účtová trieda 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
604 - Tržby za tovar
607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
611 - Zmena stavu nedokončenej výroby
612 - Zmena stavu polotovarov
613 - Zmena stavu výrobkov
614 - Zmena stavu zvierat

62 - Aktivácia
621 - Aktivácia materiálu a tovaru
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
631 - Daňové a colné výnosy štátu
633 - Výnosy z poplatkov

64 - Ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 - Tržby z predaja materiálu
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
654 - Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
657 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnost

66 - Finančné výnosy
661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 - Výnosy z derivátových operácií
668 - Ostatné finančné výnosy

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
685 - Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
686 - Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
689 - Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 - Súvahové uzávierkové účty
701 - Začiatočný účet súvahový
702 - Konečný účet súvahový

71 - Výsledkový uzávierkový účet
710 - Účet výsledku hospodárenia

75 až 79 - Podsúvahové účty

Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo a technické účty

90 až 98 vnútroorganizačné účtovníctvo
99 – technické účt


1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 1 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3) § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

4) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

7a) § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

8) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

10) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

11) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.

13) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

14) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) § 121 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

15a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

15b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

15c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad § 61 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Napríklad § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

18) Zákon č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkocch v znení neskorších predpisov

18b) Zákon č. 372/2012 Z. z. oo štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektornickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/1993 Z.z.

19) § 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

19a) Napríklad zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20) § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

21) § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

22) § 7 zákona č. 618/2003 Z. z.

22b) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22c) § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22d) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

22e) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

24) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

24a) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24aa) § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

27) § 49 ods. 1 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

28) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

28a) § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

29) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

30a) § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. v znení zákona č. 258/2009 Z. z.

30b) § 10 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

30c) § 26 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

30d) Zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

31) § 829 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

31a) § 4 zákona č. 111/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.

31aa) § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31aaa) § 3 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.

32) § 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

32a) Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

32b) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 375/2012 Z. z.) v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31 (oznámenie č. 412/2013 Z. z.).

32c) Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.../2018 Z. z.

33) § 4 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 280/1995 Z. z.

33a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

34) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

35) Napríklad § 355 Obchodného zákonníka.

35a) § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35aa) Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

35ab) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35ac) § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35ad) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35ae) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

36) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Účtovanie obcí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2024

Od 1.1. 2024 nadobudla účinnosť novela postupov účtovania zo 7. decembra 2023 č. MF/014915/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Minis...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie o časom rozlíšení, výsledku hospodárenia a podsúvahových účtoch RO a PO v roku 2024

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 13.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.5.2024
1 EUR1,08 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,26 PLN (0)
1 EUR24,73 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov