dnes je 31.1.2023

Input:

Vzor zápisnice z konania valného zhromaždenia (správnej rady) občianskeho združenia

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zápisnice

Z Á P I S N I C A

 

z konania  valného zhromaždenia (správnej rady)

občianskeho združenia ...........

dňa...........................................o...........hod.

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie, prehľad programu
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba nového člena správnej rady, kontrolnej komisie...
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze
 5. Správa o činnosti a čerpaníprostriedkov z podielu zaplatenej dane
 6. Správa o hospodárení za predchádzajúci rok
 7. Správa o kontrole hospodárenia za predchádzajúci rok
 8. Schválenie ročného plánu práce (činnosti)
 9. Schválenie rozpočtu na príslušný rok
 10. Schválenie výšky členského príspevku na nasledujúci rok
 11. Diskusia
 12. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesenia
 13. Záver

Jednotlivé body programu je potrebné náležite rozpísať. Uvádzame pár príkladov:

Najnovšie články
viac článkov