dnes je 1.10.2020

Input:

Účtovanie zásob

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2.1 Účtovanie zásob

Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločenstvá nenakupujú zásoby na sklad, je spôsob B účtovania zásob pre spoločenstvo vhodný a postačujúci.

Spôsobom B sa účtujú nákupy zásob od iných subjektov takto:

V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch.

Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob v priebehu účtovného obdobia, napríklad na skladových kartách a v dátových súboroch počítača.

Spoločenstvo pri účtovaní zásob bude používať tieto účty :

501 – Spotreba materiálu

112 - Materiál na sklade

119 - Materiál na ceste

Účet 112 - Materiál na sklade

Účet 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe B účtovania zásob v priebehu účtovného obdobia nepoužíva. Účtuje sa na ňom iba na konci účtovného obdobia (vychádzame zo skladovej evidencie), a to zistený zostatok materiálu, ktorý by nebol v priebehu bežného účtovného obdobia spotrebovaný. Rovnaký stav zásob sa zaúčtuje aj na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia.

Účet 119 - Materiál na ceste

Pri uzavieraní účtovných kníh sa pri spôsobe A aj B účtovania zásob, účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste. Tento účet sa používa na účtovanie materiálu, na ktorý má spoločenstvo faktúru, ale zásoby mu do konca účtovného