dnes je 28.1.2020
Input:

Účtovanie nákladov

30.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.1 Účtovanie nákladov

Ing. Jana Vršková

Účet 501 – Spotreba materiálu

Účet 502 – Spotreba energie

Účet 511 – Opravy a udržiavanie

Účet 512 – Cestovné

Účet 518 – Ostatné služby

Účet 521 – Mzdové náklady

Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie

Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále

Účet 542 – Ostatné pokuty a penále

Účet 543 – Odpísanie pohľadávky

Účet 544 – Úroky

Účet 545 – Kurzové straty

Účet 546 – Dary

Účet 547 – Osobitné náklady

Účet 548– Manká a škody

Účet 549 – Iné ostatné náklady

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účet 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účet 556 – Tvorba fondov

Účet 562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

Účet 591 – Daň z príjmov