dnes je 1.10.2020

Input:

Účtovanie nákladov

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.1 Účtovanie nákladov

Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová

Účet 501 – Spotreba materiálu

Účtovné prípady   MD   D   
Účtovanie spotreby materiálu spôsobom B v priebehu účtovného obdobia   
Obstaranie materiálu na faktúru  501    321    
Obstaranie materiálu v hotovosti    501    211    
Materiál obstaraný darom    501    646    
Inventarizačné rozdiely    
- manko a škoda na materiáli    548    501    
- prebytok    112    501    
Výdaj materiálu z dôvodu jeho darovania    546    501    
Predaj materiálu
a) úbytok materiálu v obstarávacej cene    
554    501    
b) odberateľská faktúra - predajná cena    311    654    
Účtovanie na konci účtovného obdobia:   
Zaúčtovanie konečného stavu materiálu na sklade pri uzavieraní účtovných kníh, ak bol zistený nejaký nespotrebovaný materiál    112    501    
Preúčtovanie počiatočného stavu účtu 112 – Materiál na sklade, ktorý bol vykázaný k 1. 1. bežného roku    501    112    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    501    

Účet 502 – Spotreba energie

Účtovné prípady   MD   D   
Faktúra za energie - elektrickú energiu, vodu, plyn a podobne    502    321    
Nevyfakturované dodávky ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka    502    326    
Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky energie    502    323    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    502    

Účet 511 – Opravy a udržiavanie

Účtovné prípady   MD   D   
Dodávateľská faktúra na opravu a údržbu majetku    511    321    
Dodávateľská faktúra za maľovanie    511    321    
Oprava a údržba hradená v hotovosti    511    211    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    511    

Účet 512 – Cestovné

Účtovné prípady   MD   D   
Preukázané výdavky vyplácané v hotovosti pri vyúčtovaní pracovnej cesty na:  
- autobusovú, železničnú, alebo leteckú dopravu    512    211    
- ubytovanie    512    211    
- stravné    512    211    
- vedľajšie výdavky - poplatok za použitie telefónu, faxu, internetu, úschovu batožiny, parkovné a podobne    512    211    
Vyúčtovanie cestovných náhrad v prípade poskytnutia preddavku na pracovnú cestu    
- vyplatenie preddavku,- vyúčtovanie náhrad,- vrátenie rozdielu, ak bol preddavok vyšší,- doplatenie rozdielu zamestnancovi, ak bol preddavok nižší ako skutočné výdavky na pracovnú cestu.    335512211335    211335335211    
Náhrady za použitie vlastného motorového vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste    512    211    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    512    

Účet 518 – Ostatné služby

Účtovné prípady   MD   D   
Faktúra za daňové a účtovné poradenstvo, audit    518    321    
Faktúra za nájomné    518    321    
Faktúra za školenia zamestnancov    518    321    
Poplatky za parkovanie a stráženie    518    211,321    
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu    518    321    
Faktúra za veľkokapacitný kontajner    518    321    
Prednášky, školenia platené v hotovosti    518    211    
Faktúra za právne zastupovanie    518    321    
Faktúra za tlačiarenské práce    518    321    
Poštovné poplatky za listové zásielky, balíky, telegramy    518    211,321    
Poplatky za telefónne hovory a za faxy    518    211,321    
Faktúra za drobný nehmotný majetok, o ktorom spoločenstvo rozhodlo, že nie je dlhodobým majetkom    518    321    
Mandátne zmluvy    518    221    
Technické zhodnotenie DNM, ktorého suma je nižšia ako suma ustanovená zákonom o daniach z príjmov    518    321    
Prijatý dar vo forme služby    518    646    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    518    

Účet 521 – Mzdové náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis hrubých miezd    521    331    
Predpis odmien a prémií    521    331    
Predpis nárokov podľa dohody o vykonaní práce    521    331    
Predpis nárokov podľa dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce  521    331    
Predpis nárokov podľa dohody o brigádnickej práci študentov    521    331    
Nároky na výplatu odmien samosprávnych orgánov    521    379    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    521    

Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie

Účtovné prípady   MD   D   
Zákonné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom do ZP    524    336    
Zákonné sociálne poistenie platené zamestnávateľom do SP    524    336    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    524    

Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Účtovné prípady   MD   D   
Záväzok z doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov, ktoré hradí zamestnávateľ    525    336    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    525    

Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Tvorba sociálneho fondu    527    472    
Nárok zamestnanca na odstupné vo výške podľa zákona    527    331    
Nákup OOPP do spotreby - odev, obuv, okuliare, prilby, rukavice, chráničov sluchu, ochranných mastí a podobne    527    211,321    
Poskytnutie OOPP pracovníkovi, ak by boli OOPP na sklade    527    112    
Príspevok na stravovanie zamestnanca podľa zákona vo forme stravných lístkov    527    213    
Nárok na príspevok na rekreáciu  527  331  
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    527    

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Hodnota stravného lístka nad zákonom stanovený limit    528    213    
Nárok zamestnancov na odstupné nad rámec zákona  528    331    
Príspevky na liečebné a rekreačné pobyty, ktoré nie sú hradené zo sociálneho fondu    528    211,321    
Náklady dobrovoľne vynaložené zamestnávateľom na zamestnancov  528    221,321    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    528    

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Účtovné prípady   MD D 
Predpis dane z motorových vozidiel    531  345  
Úhrada dane z motorových vozidiel, ak sa predpis neúčtoval    531  211,221  
Vyrubenie dane z motorových vozidiel za predchádzajúce obdobia  531  345  
Vrátenie pomernej časti dane z motorových vozidiel  345  531  
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710  531  

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis dane za užívanie verejného priestranstva    538    345    
Predpis dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta    538    345    
Správne, miestne a iné poplatky, ak sa účtuje predpis    538    345    
Správne poplatky hradené e-kolkami  538    221, 211    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    538    

Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále

Účtovné prípady   MD   D   
Pokuta za porušenie zmluvy o platobných podmienkach    541    221    
Pokuta za porušenie prepravných podmienok    541    221    
Pokuta za porušenie podmienok odberu energie  541    221    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    541    

Účet 542 – Ostatné pokuty a penále

Účtovné prípady   MD   D   
Pokuta za nesprávny alebo oneskorený odvod sociálneho a zdravotného poistenia    542    221    
Sankcia za nesprávne alebo neoprávnené použitie dotácie zo štátneho rozpočtu    542    346    
Pokuta od správcu dane za porušenie zákonov  542    34x    
Sankcia vyrubená Štátnym fondom rozvoja bývania    542    379    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    542    

Účet 543 – Odpísanie pohľadávky

Účtovné prípady   MD   D   
Odpísanie poskytnutého preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku    543    051    
Odpísanie poskytnutého preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku    543    052    
Odpísanie pohľadávky z obchodného styku  543    311    
Odpísanie poskytnutého prevádzkového preddavku    543    314    
Odpísanie ostatných pohľadávok    543    315    
Odpísanie pohľadávky voči zamestnancovi    543    335    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    543    

Účet 544 – Úroky

Účtovné prípady   MD   D   
Úhrada nákladových úrokov z prijatého bankového úveru    544    221    
Nákladový úrok, ktorý sa týka bežného účtovného obdobia, hradený pozadu  544    383    
Splatný finančný náklad (úrok) pri finančnom prenájme - leasingu    544    474    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    544    

Účet 545 – Kurzové straty

Účtovné prípady   MD   D   
Kurzové straty vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu – inkaso, úhrada pohľadávky alebo úhrada záväzku  545    Rôzne účty pohľadávok alebo záväzkov    
Kurzové straty vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z titulu rôzneho ocenenia cudzej meny pri vklade a výbere peňazí z účtu vedenom v cudzej mene    545    221, 211    
Kurzové straty vznikajúce pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene kurzom ECB ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    545    Rôzne účty    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    545    

Účet 546 - Dary

Účtovné prípady   MD   D   
Zaúčtovanie zostatkovej ceny dlhodobého majetku vyraďovaného z dôvodu darovania    546    07x, 08x    
Darovanie materiálu – účtovanie zásob spôsobom B    546    501    
Darovanie vlastných služieb    546    622    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    546    

Účet 547 – Osobitné náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Náklad súvisiaci s hlavnou činnosťou  547  321    
Faktúra za technické zhodnotenie dlhodobého majetku – vybudovanie bezbariérového vchodu, výťahu a podobne  547    321    
Faktúra za obstaranie dlhodobého majetku vo vlastníctve – spoluvlastníctve – vlastníkov bytov a nebytových priestorov = členov spoločenstva    547    321    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    547    

Účet 548- Manká a škody

Účtovné prípady   MD   D   
Manko alebo škoda na dlhodobom majetku odpisovanom    548    07x, 08x    
Manko alebo škoda na nedokončenom obstarávaní dlhodobého majetku    548    04x    
Manko alebo škoda na zásobách - spôsob B účtovania zásob    548    501    
Škoda na ceninách    548    213    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    548    

Účet 549 – Iné ostatné náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Zrušenie prác súvisiacich s obstarávaním dlhodobého majetku – zmarené obstarávanie    549    041,042    
Poplatok za vedenie bankového účtu    549    221    
Paušálne náhrady vyplácané v hotovosti zamestnancom    549    211    
Nárok na náhradu škody spôsobenej účtovnou jednotkou    549    379    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    549    

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účtovné prípady   MD   D   
Odpisy softvéru    551    073    
Odpisy samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí    551    082    
Odpisy dopravných prostriedkov    551    083    
Odpisy drobného dlhodobého hmotného majetku    551    088    
Odpisy ostatného dlhodobého hmotného majetku    551    089    
Zostatková cena dlhodobého majetku pri jehoa) vyradení v dôsledku opotrebenia likvidáciou    551    07x, 08x    
b) vyradenie z účtovníctva    07x, 08x  01x, 02x    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    551    

Účet 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účtovné prípady   MD   D   
Zostatková cena softvéru    552    073    
Zostatková cena samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí    552    082    
Zostatková cena dopravných prostriedkov    552    083    
Zostatková cena drobného dlhodobého hmotného majetku    552    088    
Zostatková cena ostatného dlhodobého hmotného majetku    552    089    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    552    

Účet 556 – Tvorba fondov

Účtovné prípady   MD   D   
Bankové úroky na FPÚo:      
- výnos z úroku 100,- eur,  221  644  
- daň z príjmu 19,- eur,  591  221  
- tvorba fondu 81,- eur.    556    412    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    556    

Účet 562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

Účtovné prípady   MD   D   
Poskytnutý príspevok inej právnickej osobe    562    211,221    
Platené členské príspevky iným právnickým osobám  562    221    
Predpis na poskytnutie príspevku inej právnickej osobe    562    325    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    562    

Účet 591 - Daň z príjmov

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis dane z príjmov za spoločenstvo  591    341    
Daň z úrokov platená zrážkou    591    221    
Predpis preplatku dane z príjmov    341    591    
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh    710    591    

Účet 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov

Účtovné prípady   MD   D   
Dodatočný predpis dane z príjmov    595    341    
Nárok na vrátenie dane    341    595