dnes je 3.8.2020

Input:

Účtovanie na finančných účtoch

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3.1 Účtovanie na finančných účtoch

Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová

Účtovanie peňažnej hotovosti v pokladnici – účet 211 - Pokladnica

Účtovné prípady    MD    D    
Vklad zakladateľa v hotovosti pri vzniku spoločenstva  211    411    
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh  211    701    
Výber hotovosti z banky - príjem do pokladnice    211    261    
Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti    211    311,315, 335,378    
Tržby v hotovosti za predaj služieb – prijaté nájomné za nebytový priestor alebo plochu    211    602    
Tržby v hotovosti za predaný dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok    211    651    
Tržby v hotovosti za predaný materiál    211    654    
Výnosy z prenájmu majetku prijaté v hotovosti    211    658    
Nákup materiálu pri účtovaní zásob spôsobom B    501    211    
Nákup cenín - poštové známky, telefónne karty, diaľničné známky    213    211    
Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice do banky    261    211    
Poskytnutý prevádzkový preddavok dodávateľovi v hotovosti    314    211    
Oprava hradená v hotovosti    511    211    
Cestovné náhrady hradené zamestnancovi    512    211    
Úhrada za pohostenie    513    211    
Inventarizačné rozdiely  
- prebytok pokladničnej hotovosti    211    649    
- schodok zavinený krádežou pokladničnej hotovosti    548    211    
- schodok predpísaný zamestnancovi    335    211    
- schodok predpísaný inej osobe    378    211    

Účtovanie cenín – účet 213 - Ceniny

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh  213    701    
Nákup cenín – poštových známok, cestovných lístkov, diaľničných známok    
- v hotovosti    213    211    
- z bankového účtu    213    221    
Spotreba cenín            
- cestovné lístky    512    213    
- poštové známky  518    213    
Odovzdanie cenín pracovníkom na použitie    335, 378    213    
Vyúčtovanie spotreby cenín  51x  335, 378  
Vrátenie nespotrebovaných cenín    213    335,378    
Inventarizačné rozdiely          
- prebytok cenín    213    649    
- schodok zavinený krádežou cenín    548    213    
- schodok predpísaný zamestnancovi    335    213    
- schodok predpísaný inej osobe    378    213    
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh    702    213    

Účtovanie na bankových účtoch – účet 221 – Bankové účty

Účtovné prípady   MD   D   
Vklad zakladateľov vo forme peňažných prostriedkov pri vzniku spoločenstva    221    411    
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh  221    701    
Úhrada faktúry vyhotovenej spoločenstvom  221    311    
Prijaté príspevky, ak je účtovaný predpis    221    315    
Prijatý krátkodobý preddavok    221    324    
Prijatá náhrada škody od poisťovne    221    378    
Pripísané úroky v banke          
- príjem úrokov    221    644    
- daň z úrokov    591    221    
Prijatý dlhodobý bankový úver    221    461    
Prijatá dlhodobá pôžička od právnickej osoby inej ako banky    221    479    
Výber hotovosti z bežného účtu - výpis z banky    261    221    
Poskytnutý prevádzkový preddavok    314    221    
Úhrada faktúry od dodávateľa    321    221    
Výplata miezd, odmien zamestnancom    331    221    
Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancom    333    221    
Vrátenie nevyčerpaného prevádzkového preddavku    324    221    
Úhrada dobropisu    325    221    
Úhrada záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam    336    221    
Odvod dane z príjmu za účtovnú jednotku    341    221    
Odvod dane z príjmu za zamestnancov    342    221    
Úhrada ostatných daní a poplatkov    345    221    
Úhrada záväzkov voči colnému orgánu    379    221    
Úhrada nájomného plateného vopred    381    221    
Predplatné na budúce účtovné obdobie    381    221    
Poistné, poplatky peňažného styku a podobne    549    221    
Splátka  
- krátkodobého bankového úveru – istiny    231    221    
- dlhodobého bankového úveru    461    221    
- úrokov    544    221    
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh    702    221    

Účtovanie krátkodobých bankových úverov – účet 231 – Krátkodobé bankové úvery

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh  701    231    
Úver od banky prijatím peňažných prostriedkov na bankový účet            
- úverová zmluva    261    231    
- príjem peňazí na účet    221    261    
- úhrada dodávateľskej faktúry    321    221    
Úver od banky otvorením úverového rámca keď banka uhrádza predložené faktúry    321    231    
Splácanie úrokov z úveru    544    221    
Splácanie istiny    231    221    
Poskytnutie prevádzkového preddavku z úveru    314    231    
Platba kreditnou kartou  5xx, 04x,1xx, 32x  231  
Splátka platby kreditnou kartou  231  221  
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh    231    702    

Účtovanie finančnej pôžičky od právnickej osoby – účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh  701    249    
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci v hotovosti    211    249    
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci na bankový účet    221    249    
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci v hotovosti    249    211    
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci úhradou z bankového účtu    249    221    
Úhrada úrokov v hotovosti    544    211    
Úhrada úrokov z bankového účtu    544    221    
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh    249    702    

Účtovanie prevodov medzi bankovými účtami a prevodov medzi pokladnicou a bankovými účtami - účet 261 – Peniaze na ceste

Účtovné prípady   MD   D   
Prevod začiatočného zostatku pri otváraní účtovných kníh  261    701    
Výber peňazí z bankového účtu na účel vloženia do pokladnice – výber z účtu (výpis z bankového účtu)- príjem peňazí do pokladnice - PPD    261211  221261  
Výber peňazí z pokladnice na účel ich uloženia do banky – výber z pokladnice – VPD- príjem na bankový účet (výpis z bankového účtu)    261221  211261  
Prevod medzi bežným účtom a účtom fondu prevádzky, údržby a opráv (výpisy z bankových účtov)    
– úbytok peňazí z bežného účtu- príjem peňazí na účte fondu  261221(AU)  221 (AU)261  
Prevod medzi úverovým účtom a bežným účtom (výpisy z účtov)    
- poskytnutie úveru spoločenstvu- príjem peňazí na bankový účet    261221  231261  
Prevod medzi bežným účtom a úverovým účtom (výpisy z účtov)    
- úbytok peňazí- úhrada splátky úveru    261231  221261  
Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh    702  261