dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.6 Účet 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k prevádzkovej činnosti. Účtujú sa tu napríklad nároky na náhrady škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalosti.

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D.


648   MD D 
   Zúčtovanie pohľadávky za prenájom 
 -  v rámci podnikateľskej činnosti  311,315  648  
 -  príspevkové organizácie  311,315  648  
 -  štátne rozpočtové organizácie  316  648  
 -  obce, VÚC a nimi zriadené RO  318  648  
   Zúčtovanie príslušnej sumy vopred prijatého nájomného do výnosov bežného účtovného obdobia 384  648