dnes je 29.7.2021

Input:

Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.3 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa o dani z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty, na ťarchu účtu 343 sa účtuje

nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Konečný zostatok účtu 343 sa vykazuje v súvahe podľa jeho charakteru v súvahe buď na strane aktív v obežnom majetku alebo na strane pasív ako cudzí zdroj.


   
Text účtovného prípadu   MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   701  343  
1.  Účtovanie v organizácii, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty:  
   Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru/služieb v tuzemsku z iného členského štátu  04x, 11x,13x  343  
   Úhrada daňovej povinnosti správcovi dane z výdavkového účtu  343  22x  
2.  Účtovanie v organizácii, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty faktúra od dodávateľa za tovar/službu  
   
   cena dodávky bez DPH  11x,13x     
   DPH  343     
   celková fakturovaná suma     321-  
   nákup v hotovosti:  
   cena nákupu bez DPH  11x,13x     
   DPH  343     
   celková suma nákupu     211  
   prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v oblasti stavebnej činnosti (podnikateľská činnosť), faktúra od dodávateľa za splnenú dodávku bez DPH (povinnosť samozdanenia“:  
   cena bez DPH  04x,511  321  
   výpočet DPH z fakturovanej sumy  04x,511  343  
3.  Úhrada faktúry z bankového účtu   321  221  
4.  Úhrada vlastnej daňovej povinnosti z bankového účtu  343  221  
5.  Vystavená faktúra odberateľovi za poskytnutie tovarov/služieb:  
   - suma dodávky bez DPH     60x  
   - DPH     343  
   - celková fakturovaná suma  311