dnes je 29.7.2021

Input:

Účet 325 - Ostatné záväzky

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.5 Účet 325 - Ostatné záväzky

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uznaná reklamácia.

V súvahe sa konečný zostatok účtu 325 vykazuje na strane pasív ako cudzí zdroj.

325      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  325  
   Reklamácia uplatnená odberateľom po zaplatení faktúry  648  325  
   Úhrada dobropisu z príjmového účtu  325  22x  
   Zníženie predpisu odvodu nedaňových rozpočtových príjmov zriaďovateľovi v rozpočtovej organizácii  351  588  
   Poskytnutá zľava odberateľovi po zaplatení faktúry  648  325  
   Úhrada poskytnutej zľavy z príjmového účtu  325  22x  
   Zníženie predpisu odvodu nedaňových rozpočtových príjmov zriaďovateľovi v rozpočtovej organizácii  351  588  
   Účtovanie autorskej odmeny:  
   Predpis odmeny za vykonanie práce na základe autorskej dohody  518  325  
   Predpis odvodu do umeleckého fondu vo výške 2% - nepovinný odvod  325  379  
   Predpis dane vyberanej zrážkou  325  342  
   Úhrada odvodu do umeleckého fondu vo výške 2%  379  22x  
   Úhrada dane vyberanej zrážkou  342  22x  
   Úhrada odmeny za vykonanie práce na základe autorskej zmluvy  325  22x  
   Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia  518  325  
   Vyúčtovanie nákladov na preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod.  518  325  
   Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru  518  325  
   Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania  518  325  
   Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami  518  325  
   Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti  548, 588  325  
   Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci  518  325  
   Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia  548  325,333  
   Vyúčtovanie záväzkov z náhrad škôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom  548  325  
   Úhrada ostatných záväzkov:  
   - v hotovosti  325  211  
   - z bežného účtu  325  221  
   Úhrada záväzku v cudzej mene z devízového účtu (prepočet kurzom NBS):  
      325  221 AÚ  
   - kurzový zisk  325  663  
   - kurzová strata  563  325  
   Úhrada poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadkov, deratizáciu, dezinfekciu a iných podobných poplatkov  325  221  
   Úhrada poplatkov za revízie a preskúšanie kotlov, výťahov a podobných zariadení  325  221