dnes je 29.7.2021

Input:

Účet 261 - Peniaze na ceste

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.1 Účet 261 - Peniaze na ceste

Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtujú peniaze na ceste. Používa sa na preklenutie časového nesúlade medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie prevodov medzi jednotlivými bankovými účtami navzájom, medzi bankovými účtami a bankovými úvermi, bankovými úvermi navzájom ako i medzi pokladňami.

Aktívny účet – začiatočný a konečný zostatok na strane MD, alebo D

Na účte 261 účtujú všetky účtovné jednotky

261     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh:        
   - aktívneho začiatočného stavu  261  701  
   - pasívneho začiatočného stavu  701  261  
261     MD  D  
   Výber peňažných prostriedkov v hotovosti z bankového účtu do pokladne:        
   - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu  211  261  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  261  22x  
261     MD  D  
   Odvod peňažných prostriedkov z pokladne na bankový účet        
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu  261  211  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  22x  261  
261     MD  D  
   Prevod peňažných prostriedkov medzi pokladnicami        
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu P1  261  211 P1  
   - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu P2  211 P2  261  
261     MD  D  
   Prevod peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami: (napr. na účet sociálneho fondu, termínovaný vklad, účty fondov a pod.)        
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu B1  261  22x B1  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu B2  22x B2  261  
261     MD  D  
   Prijatý krátkodobý úver prevodom na bankový účet        
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  221  261  
   - účtovanie na základe výpisu z úveru  261  231  
261     MD  D  
   Splátka krátkodobého úveru z bankového účtu        
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  261  221  
   - účtovanie na základe výpisu z úveru  231  261  
261     MD  D  
   Splátka krátkodobého úveru z dlhodobého úveru:        
   - účtovanie na základe výpisu z účtu dlhodobého úveru  261  461  
   - účtovanie na základe výpisu z účtu krátkodobého úveru  231  261  
261     MD  D  
   Prijatý dlhodobý úver prevodom na bankový účet:        
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  221  261  
   - účtovanie na základe výpisu z úveru  261  461  
261     MD  D  
   Splátka dlhodobého úveru z bankového účtu:        
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  261  221  
   - účtovanie na základe výpisu z úveru  461  261  
261     MD  D  
   Splátka dlhodobého úveru prijatím krátkodobého úveru:        
   - účtovanie na základe výpisu z účtu krátkodobého úveru  261  231  
   - účtovanie na základe výpisu z účtu dlhodobého úveru  461  261  
261     MD  D  
   Nákup prostriedkov cudzej meny z bankového účtu        
   - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu  211AÚ  261  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  261  22x  
261     MD  D  
   Vrátenie nepoužitých prostriedkov cudzej meny na bankový účet:        
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu  261  221AÚ  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  22x  261  
   - kurzový zisk pri prevode  261  663  
   - kurzová strata pri prevode  563  261  
261     MD  D  
   Odovzdanie šekov z pokladne na preplatenie banke        
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu  261  211  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  22x  261  
261     MD  D  
   Platba platobnou kartou:        
   - rôzne platby za nákupy a služby  04x,1xx, 5xx  261  
   - výpis z bankového účtu za platbu nákupnou kartou  261  22x  
261     MD  D  
   Prijatá platba platobnou kartou        
   - predaj tovaru, výrobkov služieb, ak sa platba uskutoční platobnou kartou  261  6xx  
   - výpis z bankového účtu pri prijatej platbe platobnou kartou  22x  261  
261     MD  D  
   Otvorenie akreditívu v banke:        
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu  261  221  
   - účtovanie na základe výpisu z účtu akreditívu  221AÚ  261  
261     MD  D  
   Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných:        
   - aktívneho začiatočného stavu  702  261  
   - pasívneho začiatočného stavu  261  702