dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.6 Účet 088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.

Na účte 088 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady, ak nie je podľa vnútornej smernice drobný dlhodobý majetok vedený v podsúvahe.


P.č.    Opis účtovného prípadu  MD D 
 1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  088  
 2  Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka  551  088  
 3  Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení  
   - predaja  541  088  
   - darovania  548  088  
   - manká a škody  549  088  
 4  Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh  088  702