dnes je 29.7.2021

Input:

Účet 031 - Pozemky

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 031 – Pozemky

Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora , MBA, Ing. Štefan Fabian.PhD.,

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

V rámci účtu 031 - Pozemky sa osobitne analyticky evidujú pozemky s nerastnými zdrojmi a pozemky bez nerastných zdrojov.

Na účte 031 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

031      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  031  701  
   Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii:  
- Faktúra za nakúpený pozemok  042  321  
- Uvedenie pozemku do užívania (deň účtovného prípadu je deň, keď na účtovnú jednotku podľa kúpnej zmluvy prechádza vlastníctvo)  031  042  
- Oznámenie účtovnej jednotky, že vklad do katastra nehnuteľností nebol povolený, účtovná jednotka nebola byť zapísaná ako vlastník v katastri nehnuteľností.  321  031  
 Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii, pričom pozemok je nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Faktúra za nakúpený pozemok  042  321  
- Úhrada faktúry za nakúpený pozemok z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  225  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
- Uvedenie pozemku do užívania  031  042  
 Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii s poskytnutím preddavku:  
- Poskytnutý preddavok na nákup pozemku  052  225  
- Faktúra od dodávateľa za nakúpený pozemok  042  321  
- Zúčtovanie poskytnutého preddavku za pozemok  321  052  
- Úhrada doplatku faktúry za nakúpený pozemok  321  225  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
- Uvedenie obstaraného pozemku do používania  031  042  
 Vyradenie pozemku v štátnej rozpočtovej organizácii. Vyradenie pozemku predajom:  
- Tržby z predaja pozemku  316  641  
- Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  541  031  
- Inkaso pohľadávky z predaja pozemku  224  316  
- Zaúčtovanie nákladov na odvod príjmov štátnych rozpočtových organizácií  588  351  
 Inventarizačné rozdiely v štátnej rozpočtovej organizácii Vyradenie pozemku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácií. Účtovná jednotka v rámci inventarizácie zistila, že podľa katastra nie je vlastníkom pozemku, ktorý má zaúčtovaný v účtovníctve:  
- Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  549  031  
 Novozistený pozemok, prebytok zistený pri inventarizácií, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný  031  353  
 Opravné položky v štátnej rozpočtovej organizácii:  
- Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty pozemku(v dôsledku zníženia trhovej ceny pozemku)  558  092  
- Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
 Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v rozpočtovej organizácii samosprávy:  
- Faktúra za nakúpený pozemok  042  321  
- Uvedenie pozemku do užívania (deň účtovného prípadu je deň, keď na účtovnú jednotku podľa kúpnej zmluvy prechádza vlastníctvo)  031  042  
- Oznámenie účtovnej jednotky, že vklad do katastra nehnuteľností nebol povolený, účtovná jednotka nebola byť zapísaná ako vlastník v katastri nehnuteľností.  321  031  
   Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v rozpočtovej organizácii samosprávy, pričom pozemok je nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa  222  354  
- Faktúra za nakúpený pozemok  042  321  
- Úhrada faktúry za nakúpený pozemok z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  222  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  354  355  
- Uvedenie pozemku do užívania  031  042  
 Vyradenie pozemku v rozpočtovej organizácii samosprávy Vyradenie pozemku predajom:  
- Tržby z predaja pozemku  318  641  
- Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  541  031  
- Inkaso pohľadávky z predaja pozemku  223  318  
- Zaúčtovanie nákladov na odvod príjmov rozpočtových organizácií obcí/VÚC  588  351  
 Inventarizačné rozdiely v rozpočtovej organizácii samosprávy:  
- Vyradenie pozemku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácií Účtovná jednotka v rámci inventarizácie zistila, že podľa katastra nie je vlastníkom pozemku, ktorý má zaúčtovaný v účtovníctve Vyradenie pozemku v účtovnej hodnote  549  031  
- Novozistený pozemok, prebytok zistený pri inventarizácií, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný ocenený reálnou hodnotou   031  355  
 Opravné položky v rozpočtovej organizácii samosprávy:  
- Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty pozemku(v dôsledku zníženia trhovej ceny pozemku)  558  092  
- Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
 Obstaranie pozemku v štátnej príspevkovej organizácii dodávateľským spôsobom:  
- Faktúra za nakúpený pozemok  042  321  
- Uvedenie pozemku do užívania (deň účtovného prípadu je deň, keď na účtovnú jednotku podľa kúpnej zmluvy prechádza vlastníctvo)  031  042  
- Oznámenie účtovnej jednotky, že vklad do katastra nehnuteľností nebol povolený, účtovná jednotka nebola byť zapísaná ako vlastník v katastri nehnuteľností  321  031  
 Bezodplatné nadobudnutie pozemku v štátnej príspevkovej organizácii:  
- Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia pozemku darom od subjektu mimo verejnej správy v reálnej (trhovej) cene  042  648  
- Uvedenie darovaného pozemku do užívania  031  042  
 Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v štátnej príspevkovej organizácii s poskytnutím preddavku:  
- Poskytnutý preddavok na nákup pozemku  052  221  
- Faktúra od dodávateľa za nakúpený pozemok  042  321  
- Zúčtovanie poskytnutého preddavku za pozemok  321  052  
- Úhrada doplatku faktúry za nakúpený pozemok  321  221  
- Uvedenie ostatného pozemku do používania  031  042  
 Vyradenie pozemku v štátnej príspevkovej organizácii. Vyradenie pozemku predajom:  
- Tržby z predaja pozemku  311  641  
- Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  541  031  
- Inkaso pohľadávky z predaja pozemku  221  311  
 Inventarizačné rozdiely v štátnej príspevkovej organizácii:  
- Vyradenie pozemku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácií. Účtovná jednotka v rámci inventarizácie zistila, že podľa katastra nie je vlastníkom pozemku, ktorý má zaúčtovaný v účtovníctve. Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  549  031  
- Novozistený pozemok, prebytok zistený pri inventarizácií, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný.  031  648  
 Opravné položky v štátnej príspevkovej organizácii:  
- Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty pozemku (v dôsledku zníženia trhovej ceny pozemku)  558  092  
- Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
 Obstaranie pozemku v príspevkovej organizácii samosprávy dodávateľským spôsobom:  
- Faktúra za nakúpený pozemok  042  321  
- Uvedenie pozemku do užívania (deň účtovného prípadu je deň, keď na účtovnú jednotku podľa kúpnej zmluvy prechádza vlastníctvo)  031  042  
- Oznámenie účtovnej jednotky, že vklad do katastra nehnuteľností nebol povolený, účtovná jednotka nebola byť zapísaná ako vlastník v katastri nehnuteľností    321  031  
 Bezodplatné nadobudnutie pozemku v príspevkovej organizácii samosprávy:  
- Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia pozemku darom od subjektu mimo verejnej správy.  042  648  
- Uvedenie darovaného pozemku do užívania  031  042  
 Obstaranie pozemku dodávateľským spôsobom v príspevkovej organizácii samosprávy s poskytnutím preddavku:  
- Poskytnutý preddavok na nákup pozemku  052  221  
- Faktúra od dodávateľa za nakúpený pozemok  042  321  
- Zúčtovanie poskytnutého preddavku za pozemok  321  052  
- Úhrada doplatku faktúry za nakúpený pozemok  321  221  
- Uvedenie ostatného dlhodobého hmotného majetku do používania  031  042  
 Vyradenie pozemku v príspevkovej organizácii samosprávy. Vyradenie pozemku predajom  
- Tržby z predaja pozemku  311  641  
- Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  541  031  
- Inkaso pohľadávky z predaja pozemku  221  311  
 Inventarizačné rozdiely v príspevkovej organizácii samosprávy. Vyradenie pozemku v dôsledku manka zisteného pri inventarizácií, Účtovná jednotka v rámci inventarizácie zistila, že podľa katastra nie je vlastníkom pozemku, ktorý má zaúčtovaný v účtovníctve:  
- Vyradenie pozemku v zostatkovej cene  549  031  
 Novozistený pozemok, prebytok zistený pri inventarizácií, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný.  031  648  
 Opravné položky v príspevkovej organizácii samosprávy: