dnes je 25.9.2022

Input:

Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NO

11.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.10.1 Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian PhD.

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Harmonogram účtovnej uzávierky a závierky 
Poradové číslo smernice:  
Vy pracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účtovná jednotka uzavrie vždy účtovné knihy v nasledovných prípadoch:

  • - k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna účtovná závierka),
  • - ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,
  • - ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu,
  • - ku dňu skončenia likvidácie,
  • - ku dňu