dnes je 29.7.2021

Input:

Príklady z praxe - účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

18.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.4 Príklady z praxe - účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Účtovanie poplatkov za disciplinárne previnenia v súťažných stretnutiach


Športovému klubu občianskemu združeniu vznikol náklad z titulu poplatkov za disciplinárne previnenia v súťažných stretnutiach- poplatok za prerokovanie udelenia trestu za červenú kartu udelenú v súťažnom futbalovom zápase. Výšku poplatku určuje riadiaci orgán súťaže. Ako zaúčtovať takýto poplatok?

Odpoveď:

Pri posudzovaní účtovania je potrebné vychádzať z analogického postupu pri účtovaní iných nákladov, ktoré sa účtujú podľa druhov na jednotlivé účty nákladov. Pokuta (sankcia) v súvislosti s nákladmi sa účtuje na účtoch pokút. Preto by sa uvádzaný druh poplatku, ktorý má charakter pokuty, mal zaúčtovať na účet 542 - Ostatné pokuty a penále. Uvedený poplatok má sankčnú povahu a nie je všeobecným poplatkom, ktorý účtovná jednotka musí platiť z titulu jej hlavnej alebo inej činnosti.

Účtovanie poskytnutých preddavkov na seminár


Združenie právnických organizácií prijalo pozvánku na školenie, ktorého sa plánujú zúčastniť dvaja zamestnanci združenia. Súčasťou záväznej prihlášky je požiadavka na úhradu seminára vo výške 23 € za každého účastníka. Ako sa správne účtujú úhrady seminára na základe záväzných prihlášok na seminár?

Odpoveď:

V čase zasielania záväznej prihlášky na seminár a platenia účastníckeho poplatku ide o platbu preddavku na budúci seminár, čo sa zaúčtuje v súlade s § 36 ods. 4 opatrenia Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov na ťarchu účtu 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky a v prospech účtu 221 - Bankové účty. Až po absolvovaní seminára, je možné účtovať náklad na uvedený seminár na účte 518 - Ostatné služby v súlade s § 54 ods. 3 opatrenia. Ak by sa pracovník seminára nezúčastnil a firma organizujúca seminár si strhne časť z uvedenej sumy ako storno, zaúčtuje sa časť, ktorá nebola vrátená, ako manko a škoda na účte 548 - Manká a škody.

Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Úhrada preddavku na seminár pre dvoch pracovníkov  46  314  221  
Jeden pracovník sa zúčastnil seminára   23  518  314  
Druhý pracovník sa zo seminára odhlásil a účtovnej jednotke boli vrátené finančné prostriedky vo výške 50 %   11,50  221  314  
Zvyšná časť - nevrátené finančné prostriedky   11,50  548  314  


Môže novovzniknutá nezisková organizácia (súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) podpísať rezervačnú zmluvu na priestory - byt, ktorý bude slúžiť pre výkon činnosti daného centra?

Majiteľ predmetného priestoru nám priestor neprenajme, ale dá nám ho do užívania - pokiaľ podpíšeme rezervačnú zmluvu na jeho kúpu, v prílohe ktorej je i zmluva o prevode nehnuteľnosti. Ak sumu na rezervačnej zmluve nevyplatíme do 1 roka, stráca táto zmluva platnosť.

Nemôže to byť pre centrum