dnes je 28.1.2021

Input:

Príklady účtovania zásob v neziskových účtovných jednotkách

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4.1 Príklady účtovania zásob v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Účtová skupina 11 - Materiál

Účtovanie obstarania materiálu

Obstaranie materiálu sa účtuje na tzv. kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu, na ktorom sa účtujú jednotlivé súčasti ceny a náklady súvisiace s obstarávaním materiálu. Keďže tento účet nesmie mať na konci účtovného obdobia žiaden zostatok, prípadný aktívny zostatok účtu 111 - Obstaranie materiálu sa prevedie na účet 119 - Materiál na ceste a pasívny zostatok sa prevedie na účet 326 - Nevyfakturované dodávky. Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať aj priamo na účte 112 - Materiál na sklade.Nezisková organizácia Pokojná jeseň n. o., ktorá sa zaoberá starostlivosťou o starých občanov, získala bezodplatne zdravotnícky materiál. V darovacej zmluve bol dar ocenený v sume 320 eur. Zdravotnícky materiál bolo potrebné prepraviť do sídla neziskovej organizácie. Za dopravu si dopravná firma vyfakturovala sumu 20 eur.

Oceňovanie bezodplatne prijatých zásob

Neziskové účtovné jednotky často získavajú zásoby pre svoju hlavnú činnosť bezodplatným spôsobom. Usporadúvajú rôzne charitatívne zbierky alebo získavajú zásoby aj na základe darovacích zmlúv od právnických osôb. Vzhľadom na to, že v účtovníctve je potrebné vykázať jednotlivé darované predmety vždy v peňažnom vyjadrení, je potrebné tieto zásoby oceniť. Ak boli prijaté na základe darovacej zmluvy, v ktorej je uvedená ich cena, môže účtovná jednotka účtovať zásoby v tejto cene. Ak však nie je v darovacej zmluve uvedená cena zásob iba ich množstvo, je potrebné, aby sa ocenili reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Pri zásobách sa najvhodnejším spôsobom javí použitie oceňovacieho modelu, ktorý vychádza z výdavkového prístupu (§ 27 ods. 7 písm. b) ). Pri ocenení účtovná jednotka vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok. Zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu.

Rovnako aj pri zásobách, ktoré boli vyzbierané v rámci rôznych zbierok, väčšinou od fyzických osôb, sa ustanoví ich ocenenie rovnakým spôsobom. Pri drvivej väčšine týchto zásob ide o používané predmety, teda nie je možné ich oceniť cenou, ktorá je aktuálna pri nových predmetoch.

Je vhodné, aby si nezisková účtovná jednotka vypracovala interný predpis, podľa ktorého bude tieto zásoby oceňovať.

Pri použitom šatstve je možné zvoliť spôsob oceňovania kilogramu šatstva. Pri väčších kusoch ako sú zimné kabáty, vetrovky, otepľovačky a podobne je vhodné oceniť aj jednotlivé kusy. Pri použitých topánkach je možné oceniť jednotlivé páry topánok podľa toho, či ide o detské, dámske alebo pánske.

Ak ide o väčšie predmety ako sú deky, posteľné obliečky, spacáky alebo osušky a uteráky je vhodné zadefinovať ich cenu na jeden kus. Pri získaní drogistického tovaru je tiež vhodné oceniť jednotlivé kusy zásob.

Ak sa jednotlivé zásoby zo skladu vydávajú v kusoch, je potrebné oceniť jednotlivé kusy. Ak by sa následne vydávali zásoby vo väčšom objeme, napríklad v kilogramoch pre inú právnickú osobu, môže sa ocenenie uskutočniť aj na kilogramy zásob.

Pri zvolení metódy na ocenenie bezodplatne získaných zásob je potrebné vždy použiť taký systém oceňovania, aby následne ich vyskladnenie nebolo komplikované.


Nezisková organizácia Srdce na dlani n. o. má zriadený charitatívny sklad na pomoc bezdomovcom. Svoju pomoc vykonáva hlavne v chladných dňoch od jesene do jari. Do skladu prijíma najmä: deky, spacáky, osušky, uteráky, posteľné obliečky, zimné vrchné ošatenie, tenisky a zimnú obuv. Uvedené predmety na základe svojho interného predpisu oceňuje nasledovne:

deka 3 eurá

spacák 5 eur

osuška 2 eurá

uterák 1 euro

posteľné obliečky 3 eurá

zimná bunda pánska 4 eurá

zimná bunda dámska 3 eurá

tenisky 2 eurá.


Účet 112 – Materiál na sklade

Účtuje sa tu príjem a výdaj zásob na sklade. Podľa jednotlivých druhov zásob alebo podľa umiestnenia zásob sa vedú analytické účty alebo analytická evidencia. Keďže niektoré účtovné jednotky nemajú sklad ani skladové zásoby, ktoré by evidovali alebo niektoré druhy zásob neprijímajú na sklad, v takom prípade si účtovná jednotka vypracuje vnútorný predpis, v ktorom sú určené druhy zásob, ktoré sa nebudú evidovať prostredníctvom skladu, ale budú sa účtovať priamo do spotreby. Podobne aj drobný dlhodobý hmotný majetok nemusí prechádzať skladom, ak sa nakupuje na priame použitie v účtovnej jednotke.

Účtovanie materiálu spôsobom ANezisková organizácia SANUS n. o. má vo svojej internej smernici ustanovené, že drobný dlhodobý majetok, ktorý je v sume od 100 eur sa účtuje ako dlhodobý majetok v účtovej triede 0. V máji zakúpila 10 ks prístrojov, ktoré sa budú používať dlhšie ako jeden rok a ich cena bola 210 eur za kus. V júni zaradila 5 ks do používania.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Nákup prístrojov – faktúra  2100  111  321  
Prevzatie na sklad  2100  112  111  
Úhrada faktúry  2100  321  221  
Vyskladnenie 5 ks do používania  1050  028  112  


Občianske združenie Veselé mamičky o. z., ktoré si založili mamičky na sídlisku, získalo do daru do svojich priestorov knihy pre deti aj pre rodičov. Keďže ide o malé občianske združenie účtuje zásoby spôsobom B. V darovacej zmluve od vydavateľa bol dar ocenený v sume 255 eur. Keďže vydavateľ sídli v inom meste, bolo potrebné tieto knihy previesť. Za dopravu si dopravná firma vyfakturovala sumu 12 eur.


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD  D  
Darovacia zmluva  255  501  646  
Faktúra za dopravu  12  501  321  

Účet 119 - Materiál na ceste

Účtuje sa tu materiál, ktorý bol vyfakturovaný účtovnej jednotky, avšak do konca účtovného obdobia ho účtovná jednotka neprijala.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Prevod začiatočného zostatku účtu pri otváraní účtovných kníh   119  701  
Vyfakturovaný materiál, ktorý nebol do konca účtovného obdobia prijatý na sklad (faktúra zaúčtovaná spôsobom A 111/321)   119  111  
Vyfakturovaný materiál, ktorý nebol do konca účtovného obdobia prijatý na sklad (faktúra zaúčtovaná spôsobom B 501/321)   119  501  
Faktúra za materiál, ktorý nebol prijatý do konca účtovného obdobia   119  321  
Príjem materiálu na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia, ktorý bol v minulom účtovnom období iba vyfakturovaný   112  119  
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh   702  119  

Účtovanie zásob vlastnej výroby 121 – Nedokončená výrobaNezisková organizácia Vedomosti n. o. uskutočňuje vzdelávacie akcie. K jednotlivým akciám sú vydávané vzdelávacie brožúry. Nezisková organizácia účtuje svoje zásoby spôsobom B. K 1. januáru nevykazovala žiadne zásoby.

K akcii plánovanej v mesiaci december si obstarala brožúry v sume 240 eur. Táto akcia sa však neuskutočnila a bola presunutá do ďalšieho roku. Preto je potrebné tieto zásoby vykázať ku dňu uskutočnenia účtovnej závierky.

Na sklade má nadácia ešte ďalšie brožúry z predchádzajúcich akcií v sume 155 eur. V nasledujúcom roku časť predá v sume 55 eur a časť v sume 100 eur poskytne bezodplatne základnej škole. Vzdelávacie brožúry v sume 240 eur použije pri vzdelávacej akcii v januári.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Obstaranie vzdelávacích brožúr v decembri - faktúra   240  501  321  
Zostatok zásob brožúr k 31. 12.   395  112  501  
Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období 
Použitie vzdelávacích brožúr v januári   240  501  112  
Predaj brožúr  
Faktúra za brožúry  55  311  654  
Vyskladnenie brožúr  55  311  654  
Bezodplatné odovzdanie brožúr  100  546  112  


Nezisková organizácia Umenie pre všetkých n. o. vo svojej dielni vyrába hrnčiarske predmety. Na začiatku účtovného obdobia mala materiál potrebný na svoju výrobu v sume 1.124 eur. Stav nedokončenej výroby (predmety pred vypálením v peci) v sume 585 eur. Stav hotových výrobkov bol v sume 325 eur. V počiatočnom stave bola nedokončená výroba za 285 eur, tá sa dokončila, z aktivácie 150 eur sa následne dokončilo výrobkov za 90 eur, spolu presun medzi dokončené výrobky (285 + 90) 375 eur. Nezisková organizácie nie je platiteľom DPH.122 - Polotovary vlastnej výroby


123 – Výrobky

124 - Zvieratá

Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, psy a podobne.


Popis účtovného prípadu MD D 
Vklad zriaďovateľa pri vzniku účtovnej jednotky  124  411  
Faktúra za nákupné zvieratá  124  321  
Nákup zvierat v hotovosti (aj strážny pes)  124  211  
Vlastné náklady súvisiace s chovom zvierat  5xx  rôzne  
Účtovanie hmotnostných prírastkov ocenené vlastnými nákladmi  124  614  
Príchovky zvierat  124  614  
Preprava zvierat vlastnou dopravou  124  622  
Bezplatne nadobudnuté zvieratá - dar  124  646  
Preradenie základného stáda do výkrmu  
a) Zostatková cena  551  086  
b) Vyradenie zvierat zo základného stáda  086  026  
c) Zaradenie zvierat do výkrmu  124  614  
Preradenie zvierat do základného stáda – stávajú sa dlhodobým majetkom  
a) Vyradenie zvierat z výkrmu  614  124  
b) Aktivácia dlhodobého hmotného majetku  042  624  
c) Zaradenie základného stáda  026  042  
Predaj zvierat 
a) Vyskladnenie zvierat na predaj  614  124  
b) Vystavenie faktúry odberateľom  311  601  
Úhyn zvierat a brakovanie – postupné odstraňovanie nevyhovujúcich jedincov z chovu  614  124  


Účtovanie zvierat spôsobom B


Účet 131 – Obstaranie tovaru

Podobne ako pri materiáli aj tento účet je tzv. kalkulačný účet, na ktorom sa účtujú všetky zložky obstarávacej ceny tovaru pri účtovaní zásob spôsobom A. Pri uzavieraní účtovných kníh tento účet nesmie vykazovať žiaden zostatok. Ak cenu tovaru netvoria viaceré zložky, môže sa účtovať aj priamo na účte 132 – Tovar na sklade.

Účtovanie obstarania tovaru


Účet 132 - Tovar

Účtovanie tovaru spôsobom A

Popis účtovného prípadu  MD D 
Vklad zriaďovateľa vo forme tovaru pri vzniku účtovnej jednotky   132  411  
Faktúra od dodávateľa tovaru   132  321  
Nákup tovaru u platiteľa DPH  
Nákup tovaru na faktúru   321  
- cena bez DPH  131   
- DPH   343   
Prevzatie tovaru na sklad – v cene bez DPH   132  131  
Reklamácia tovaru po úhrade faktúry   315  132  
Reklamácia tovaru pred úhradou faktúry   321  132  
Bezodplatne prevzatý tovar – prijatý dar   132  646  
Bezodplatne odovzdaný tovar – poskytnutý dar   546  132  
Obstaranie dlhodobého majetku s cieľom jeho ďalšieho darovania  131, 132  321  
Darovanie dlhodobého majetku, ktorý obstarávala účtovná jednotka s cieľom jeho darovania  546  132  
Obstaranie technického zhodnotenia dlhodobého majetku s cieľom jeho darovania  131, 132  321  
Darovanie technického zhodnotenia, ktoré obstarávala účtovná jednotka s cieľom jeho darovania  546  132  
Použitie tovaru na vlastnú činnosť organizácie   513  132  
Predaj tovaru 
a) v hotovosti – tržba  211  604  
b) na faktúru  311  604  
c) vyúčtovanie obstarávacej ceny   504  132  
Použitie tovaru pre vlastnú činnosť 
a) na reprezentačné účely  513  132  
b) ako materiál  501  132  
c) ako drobný hmotný majetok  501  132  
d) ako dlhodobý hmotný majetok   042  132  
Zaúčtovanie zistených inventarizačných rozdielov: 
a) manko do výšky prirodzených úbytkov  504  132  
b) manko nad stanovenú výšku prirodzených úbytkov   548  504  
c) prebytok   132  649  


Účtovanie tovaru spôsobom B

Účet 139 – Tovar na ceste

Tovar, o ktorom už účtovná jednotka obdržala faktúru, ale do konca účtovného obdobia nebol prevzatý na sklad v účtovnej jednotke sa účtuje na účte 139 - Tovar na ceste.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Vyfakturovaný, ale do konca účtovného obdobia neprevzatý tovar, ak bola zaúčtovaná faktúra pri spôsobe A (131/321)   139  131  
Vyúčtovanie tovaru na ceste pri uzatváraní účtovných kníh, ak bola zaúčtovaná faktúra pri spôsobe B (504/321)   139  504  
Vyfakturovaný, ale do konca účtovného obdobia neprevzatý tovar   139  321  
Príjem tovaru na začiatku účtovného obdobia, ktorý bol v minulom roku iba vyfakturovaný   132  139  


Nezisková organizácia Zdravíčko n. o. získala bezodplatne dlhodobý majetok - zdravotnícky prístroj od právnickej osoby v sume 2500 eur. Tento zdravotnícky prístroj nie je určený na používanie v n. o. Zdravíčko. Následne ho darovala zdravotníckemu zariadeniu Nemocnica na výslní n. o., ktorá ho bude používať na zdravotnícku starostlivosť.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého majetku   2500  132  646  
Následné darovanie dlhodobého majetku   2500  546  132  
Účtovanie v n. o. Nemocnica na výslní 
Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého majetku   2500  022  384  
Odpisovanie   25  551  082  
Vo výške odpisov súčasne zúčtovanie výnosov budúcich období   25  384  646  

Účtovanie opravných položiek k zásobám

Neziskové účtovné jednotky účtujú o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku účtovnej jednotky teda aj zásobám za celú svoju činnosť.

Opravné položky k zásobám sa vytvárajú na základe zásady opatrnosti, ak sa predpokladá, že nastalo zníženie hodnoty zásob oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume tohto predpokladaného zníženia hodnoty zásob oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty zásob je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov zásob. Ocenením v účtovníctve sa tu rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky a oprávok. Zásoby sa ocenia v čistej realizačnej hodnote, ktorou je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

Opravné položky sa zrušia alebo sa zmenia, ak nastala zmena v predpokladanom znížení hodnoty zásob.

Predpoklad zníženia ocenenia zásob sa účtuje sa na