Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Postupy zriaďovateľov vo vzťahu k pravidlu 50 %

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Postupy zriaďovateľov vo vzťahu k pravidlu 50 %

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

A. Postupy zriaďovateľov príspevkových organizácií zaradených a vykazovaných v sektore verejnej správy

Postupy zriaďovateľov príspevkových organizácií sa odlišujú a to v priamej závislosti od skutočnosti, či dotknuté príspevkové organizácie , alebo nie sú zaradené v sektore verejnej správy (štátna správa i samospráva).

Od roku 2018 platí, že príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa od roku 2018 rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Register organizácií sektora verejnej správy

Všetky príspevkové organizácie, ktoré spĺňali pravidlo 50 % a prípadne ďalšie kritériá určené Štatistickým úradom SR, boli k 1. 1. 2005 zaradené do sektora verejnej správy (do verejnej správy v súlade s metodikou ESA 95), t. j., do registra organizácií sektora verejnej správy vedeného Štatistickým úradom SR, pričom sektor verejnej správy je jedným zo sektorov ekonomiky (ďalšími sektormi sú sektor finančných korporácií, sektor nefinančných korporácií a domácnosti). Tržby sa vykazujú spolu za hlavnú i podnikateľskú činnosť.

Výrobné náklady a tržby, ktoré sa na tieto účely posudzujú, určuje opatrenie ministerstva financií č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Príspevková organizácia spĺňa pravidlo 50 %, ak dodrží vzťah pri podnikateľskej činnosti:

(tržby: výrobné náklady) × 100 % < 50 %

Tržby celkom = tržby za vlastné výrobky + tržby z predaja služieb + tržby za predaný tovar a predaný tovar

Výrobné náklady celkom = náklady účtovej triedy 5 celkom – predaný tovar – účtová skupina 54 – zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – predané cenné papiere a podiely – predaný materiál – tvorba zákonných rezerv – tvorba zákonných opravných položiek.

Nedodržanie pravidla

Zriaďovateľ je povinný každoročne prehodnocovať oprávnenosť existencie príspevkovej organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a v prípade nedodržania uvedenej podmienky je povinný zrušiť príspevkovú organizáciu k 31. 12. roka, v ktorom zistí nesplnenie podmienok ustanovených na jej existenciu – dva po sebe nasledujúce roky musí posudzovaná príspevková organizácia splniť pravidlo 50 % (nezabúdajme, že druhou podmienkou je plnenie tých úloh príspevkovej organizácie, na ktoré si ju zriaďovateľ aj zriadil).

Oznamovacia povinnosť

Oznamovaciu povinnosť zriaďovateľov štátnych príspevkových organizácií zakladá § 21 ods. 14 rozpočtových pravidiel verejnej správy – ide o povinnosť pre zriaďovateľov štátnych príspevkových organizácií do siedmich dní oznámiť ministerstvu financií prostredníctvom príslušného správcu rozpočtovej kapitoly zrušenie štátnej príspevkovej organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zrušovacia povinnosť

Zdôrazňujeme, že rozpočtové pravidlá verejnej správy ustanovujú viaceré povinnosti zriaďovateľov príspevkových organizácií, medzi ktoré patrí povinnosť zriaďovateľa zrušiť príspevkovú organizáciu zaradenú a vykazovanú v sektore verejnej správy v nasledovných prípadoch:

 1. nedodržanie pravidla 50 % (§ 21 ods. 12 písm. a),
 2. neplnenia úloh určených zriaďovateľom (§ 21 ods. 12 písm. b),

V prípadoch a) a b) postačuje, že nie je splnená jedna z týchto dvoch podmienok. Neurčuje sa, že musia byť súčasne splnené obe podmienky, t. j., zriaďovateľ je povinný zrušiť príspevkovú organizáciu, aj ak nie je splnená len jedna z uvedených dvoch podmienok (písm. a) alebo písm. b). V tomto prípade hovoríme o alternácii podmienok na zrušenie príspevkovej organizácie. Porušenie finančnej disciplíny

Rozpočtové pravidlá verejnej správy ukladajú zriaďovateľom vyššie uvedenými ustanoveniami „zrušovaciu povinnosť”. V uvedených súvislostiach ide o jednu z najvýznamnejších zodpovedností zriaďovateľov príspevkových organizácií.

Nedodržanie tejto povinnosti má pre zriaďovateľa následky, pretože nezrušenie príspevkovej organizácie v zákonom určených prípadoch sa posudzuje ako nedodržanie finančnej disciplíny. Ak zriaďovateľ nezruší v uvedených prípadoch príspevkovú organizáciu, ale naďalej ju financuje, t. j., poskytne jej príspevok, dopúšťa sa porušenia finančnej disciplíny a to použitím verejných prostriedkov na financovanie právnickej osoby v rozpore s rozpočtovými pravidlami verejnej správy (§ 31 ods. 1 písm. i). Následne sa uložia zriaďovateľovi za uvedené porušenie finančnej disciplíny v správnom konaní sankcie za porušenie finančnej disciplíny v súlade s § 31 rozpočtových pravidiel verejnej správy.

a) Nedodržanie pravidla 50 % (§ 21 ods. 12 písm. a)

V súlade s § 21 ods. 12 rozpočtových pravidiel verejnej správy zriaďovatelia príspevkových organizácií vykazovaných v sektore verejnej správy sú povinní posúdiť a vyhodnotiť hospodársku činnosť nimi zriadených príspevkových organizácií a ak posudzovaná organizácia nespĺňa kritériá podmieňujúce jej existenciu, sú zriaďovatelia povinní v lehote určenej zákonom ju zrušiť, t. j., podľa§ 21 ods. 12 písm. a) rozpočtových pravidiel verejnej správy je zriaďovateľ povinný zrušiť príspevkovú organizáciu k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s § 21 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch (v rámci podnikateľskej činnosti od roku 2018).

Zánik príspevkovej organizácie

V súlade s ustanovením § 21 ods. 13 rozpočtových pravidiel verejnej správy príspevková organizácia vykazovaná v sektore verejnej správy môže zaniknúť:

 • rozdelením, zlúčením alebo splynutím, pričom právnym nástupcom môže byť len rozpočtová organizácia, alebo príspevková organizácia,

 • zrušením bez právneho nástupcu.

Zrušenie príspevkovej organizácie vykazovanej v sektore verejnej správy bez právneho nástupcu

V prípade zrušenia príspevkovej organizácie zriaďovateľom bez právneho nástupcu všetky práva a povinnosti zrušenej príspevkovej organizácie prechádzajú v súlade s § 21 ods. 13 rozpočtových pravidiel verejnej správy dňom jej zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zriaďovateľ môže následne, ak je to potrebné, zabezpečiť plnenie úloh zrušenej príspevkovej organizácie prostredníctvom iného subjektu.

Zrušenie príspevkovej organizácie vykazovanej v sektore verejnej správy tak, že k jej zániku dôjde rozdelením, zlúčením alebo splynutím

Pri zániku organizácie rozdelením, zlúčením alebo splynutím zriaďovateľ určí v rozhodnutí termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu nasledovne:

Splynutie príspevkových organizácií

Pri splynutí (fúzii) dvoch príspevkových organizácií dochádza k zániku oboch organizácií a vzniká nová príspevková organizácia, ktorá je právnym nástupcom. Zanikajúce príspevkové organizácie uzatvoria účtovné knihy a novovznikajúca príspevková organizácia zostaví otváraciu súvahu. Pri splynutí príspevkových organizácií nedochádza k zmene spôsobu financovania a teda ani k zmene právnej formy účtovnej jednotky, nedochádza ani k zmene postupov účtovania.

Zlúčenie príspevkových organizácií

Pri zlúčení dvoch príspevkových organizácií jedna z nich zanikne a druhá, existujúca organizácia, je naďalej samostatným subjektom, ale súčasne je aj právnym nástupcom zaniknutej príspevkovej organizácie. Zanikajúca príspevková organizácia uzatvorí účtovné knihy.

Rozdelenie príspevkovej organizácie

Ide o zánik pôvodnej organizácie rozdelením na niekoľko subjektov, t. j. pôvodná príspevková organizácia zanikne a má niekoľko právnych nástupcov. Pôvodná zanikajúca príspevková organizácia uzatvorí účtovné knihy a novo vznikajúca príspevková organizácia zostaví otváraciu súvahu.

Vo všetkých troch prípadoch, ak ide o zrušenie k inému ako poslednému dňu účtovného obdobia, sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka.

Zmeny spôsobu financovania

Zrušenie príspevkovej organizácie upravuje ustanovenie § 21 ods. 11 rozpočtových pravidiel verejnej správy – príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa (ústredným orgánom štátnej správy, obcou, vyšším územným celkom) možno zrušiť, meniť ich podriadenosť a meniť ich spôsob financovania z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu, alebo naopak od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roku len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva financií. Iný termín môže povoliť len minister financií, a to len v odôvodnených prípadoch.

V tretej vete ods. 11 cit. paragrafu 21 je upravené, v akých prípadoch sa predchádzajúci písomný súhlas ministerstva financií a povolenie iného termínu ministrom financií nevyžaduje – tieto sa nevyžadujú na zrušenie rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ak:

 • organizácia bola zriadená osobitným zákonom,

 • jej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok.

b) Neplnenie úloh určených zriaďovateľom (§ 21 ods. 12 písm. b)

Ak príspevková organizácia neplní úlohy, na ktoré bola zriadená (úlohy určené zriaďovateľom), je zriaďovateľ takejto príspevkovej organizácie oprávnený ju zrušiť (§ 21 ods. 12 písm. b) rozpočtových pravidiel verejnej správy). Spôsoby zrušenia sú tie isté, ako v prípade nedodržania pravidla 50 % (zrušenie bez právneho nástupcu, zrušenie s právnym nástupcom – zánik organizácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením).

Povinnosť dodržiavať ustanovenie § 21 ods. 12 písm. a) rozpočtových pravidiel verejnej správy (pravidlo 50 %) sa ale na základe § 21 ods. 15 vzťahuje aj na príspevkové organizácie vykazované mimo sektor verejnej správy, ktoré tiež sledujú a vyhodnocujú dodržiavanie pravidla 50 % a to až dovtedy, kým nebudú zrušené (alebo môžu byť v prechodnom období zaradené späť do sektora verejnej správy – v takomto prípade sledujú dodržiavanie pravidla 50 % priamo na základe § 21 ods. 12 rozpočtových pravidiel verejnej správy a nie sprostredkované cez ustanovenie § 21 ods. 15 rozpočtových pravidiel verejnej správy).

B. Postupy zriaďovateľov príspevkových organizácií nezaradených a nevykazovaných v sektore verejnej správy

Príspevkovými organizáciami nezaradenými do sektora verejnej správy môžu byť príspevkové organizácie štátu, obce, alebo vyššieho územného celku, ktoré nenapĺňajú § 21 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy, pretože ide o takú príspevkovú organizáciu, ktorej 50 % alebo viac výrobných nákladov je pokrytých tržbami, t. j., ktorá má podstatnú podnikateľskú činnosť. V dôsledku vysokých tržieb z hlavnej a podnikateľskej činnosti nespĺňa takáto príspevková organizácia pravidlo 50 %.

Príspevková organizácia nespĺňa pravidlo 50 %, ak platí:

(tržby: výrobné náklady) × 100 %) je viac/rovná sa 50 %

V opatrení 1407/2003 – 92 príloha č. 2 doplnená časťou C, ktorú zostavujú len príspevkové organizácie, metodicky upravuje vzťah tržieb a výrobných nákladov príspevkových organizácií.

Dve úrovne dodržania pravidla 50 %

Dodržanie pravidla 50 % príspevkovými organizáciami sa vyhodnocuje na dvoch úrovniach:

 • jednou je úroveň Štatistického úradu SR, v rámci ktorého dochádza v určenej periodicite k pravidelnému sektorovému prehodnocovaniu príspevkových organizácií, výsledkom ktorého je zaradenie alebo vyradenie príspevkovej organizácie z registra organizácií v rámci sektora verejnej správy,

 • druhou úrovňou je vyhodnotenie dodržiavania pravidla 50 % príspevkovými organizáciami z pohľadu rozpočtových pravidiel verejnej správy, t. j. zriaďovateľom, ktoré je povinný vykonávať každoročne.

Nedodržanie pravidla

Obe vyhodnotenia dodržiavania pravidla 50 % sú nezávislé, možno však povedať, že následky vyplývajúce z nedodržania pravidla 50 % rozpočtovými pravidlami verejnej správy sú pre príspevkové organizácie závažnejšie – majú existenčný charakter a zakladajú závažné povinnosti pre zriaďovateľov príspevkových organizácií.

V súlade s ustanovením § 21 ods. 15 rozpočtových pravidiel verejnej správy na príspevkové organizácie sa vzťahujú práva a povinnosti subjektov verejnej správy ustanovené v rozpočtových pravidlách verejnej správy, aj keď sa nevykazujú v rámci ústrednej správy alebo územnej samosprávy podľa§ 3 ods. 1. Na základe cit. ustanovenia aj pre príspevkové organizácie nezaradené do registra organizácií (t. j. nevykazované v sektore verejnej správy) sa vzťahujú rozpočtové pravidlá verejnej správy – napr. možné spôsoby zrušenia príspevkovej organizácie, povinnosť dodržiavať pravidlo 50 %, postupy pri vysporiadaní straty príspevkovej organizácie a ostatné zásady a pravidlá ich hospodárenia.

Zriaďovatelia príspevkových organizácií nevykazovaných v sektore verejnej správy majú odlišné postupy a to v závislosti od toho, či ide o zriaďovateľov príspevkových organizácií, ktoré nie sú zdravotníckymi zariadeniami, alebo či ide o zriaďovateľov príspevkových organizácií, ktoré sú zdravotníckymi zariadeniami.

a) Zrušenie príspevkových organizácií mimo sektor verejnej správy, ktoré nie sú zdravotníckymi zariadeniami.

Povinnosti zriaďovateľa príspevkovej organizácie nevykazovanej v sektore verejnej správy

Možnosti postupu zriaďovateľa

Zriaďovateľ mohol ustanovenie § 37 ods. 6 naplniť niekoľkými spôsobmi, pričom pripomíname platnosť ustanovenia § 21 ods. 15 rozpočtových pravidiel verejnej správy, t. j., mohol:

 • zrušiť príspevkovú organizáciu mimo sektor verejnej správy bez právneho nástupcu,

 • zrušiť príspevkovú organizáciu mimo sektor verejnej správy tak, že k jej zániku dôjde rozdelením, zlúčením alebo splynutím,

 • transformovať príspevkovú organizáciu mimo sektor verejnej správy na neziskovú organizáciu,

 • iným spôsobom zosúladiť právne pomery príspevkovej organizácie mimo sektor verejnej správy bez jej zrušenia, alebo zmeny právnej formy hospodárenia.

b) Zrušenie štátnych príspevkových organizácií mimo sektor verejnej správy, ktoré sú zdravotníckymi zariadeniami.

Transformačný zákon

Transformačný zákon upravuje podmienky premeny príspevkovej organizácie, alebo rozpočtovej organizácie na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia).

Transformácia príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu sa vykoná v rámci transformačného procesu, ktorého súčasťou je predovšetkým:

 • vypracovanie transformačného projektu,

 • vypracovanie transformačného návrhu,

 • rozhodnutie o transformácii,

 • založenie novej neziskovej organizácie,

 • vklad majetku štátu a záujemcu do novej neziskovej organizácie,

 • registráciu novej neziskovej organizácie,

 • zrušenie príspevkovej organizácie.

Z hľadiska vecnej súvislosti s príspevkovými organizáciami v rámci transformácie príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu poznamenávame, že rozhodnutie o transformácii príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu vydáva vláda SR a návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii príspevkovej organizácie obsahuje aj návrh na zrušenie príspevkovej organizácie, súpis nehnuteľných a hnuteľných vecí príspevkovej organizácie a prioritného majetku, súpis hnuteľných a nehnuteľných vecí záujemcu o vstup do transformačného procesu.

Náležitosti rozhodnutia o transformácii

Rozhodnutie o transformácii musí obsahovať:

 • základné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: