dnes je 16.6.2024

Input:

Interná smernica pre účely poistenia majetku

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 Interná smernica pre účely poistenia majetku

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Interná smernica pre účely poistenia majetku

Na zabezpečenie jednotného postupu pri poisťovaní majetku subjektu verejnej správy, a to v rozsahu disponovania s majetkom (pozn. autora: majetku vlastného a zvereného jej do správy, majetku vo výpožičke a nájme, ak tak ustanoví osobitná zmluva) (ďalej len majetku) z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti pri poisťovaní majetku je vyhotovená táto interná smernica.

Smernica je spracovaná v nadväznosti na zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozn. autora: v prípade samospráv aj zásad, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová