dnes je 29.7.2021

Input:

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Dlhodobý majetok sa člení na:

 • dlhodobý nehmotný majetok,

 • dlhodobý hmotný majetok (odpisovaný alebo neodpisovaný),

 • dlhodobý finančný majetok a

 • dlhodobé pohľadávky.

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobým nehmotným majetkom sa rozumie majetok, ktorý je nehmotnej povahy, účtovná jednotka ho predpokladá používať dlhšie ako jeden rok a jeho obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 eur. Sú to nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné práva, drobný dlhodobý nehmotný majetok alebo ostatný dlhodobý nehmotný majetok.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa môže účtovať aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý sa bude používať dlhšie ako jeden rok, ale jeho obstarávacia cena je nižšia ako 2 400 eur. Drobný dlhodobý majetok je možné odpísať aj jednorazovo.

Účtovať drobný majetok ako dlhodobý je vhodné v takom prípade, ak sa tento majetok predpokladá používať dlhšie časové obdobie a ak ide o významnú sumu majetku v účtovnej jednotke.

Ak sa účtovná jednotka rozhodne, že nebude takýto majetok účtovať ako dlhodobý majetok, účtuje ho na účte 518 - Ostatné služby.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobým hmotným majetkom sú:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

 • samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

 • technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenie je v sume vyššej ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

 • základné stádo a ťažné zvieratá,

 • dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

Účtovná jednotka účtuje dlhodobý majetok, ku ktorému má vlastnícke právo alebo právo správy majetku štátu, ako aj najmä:

 • kúpený dlhodobý hnuteľný majetok, pri ktorom vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,

 • kúpený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom vlastnícke právo kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúci nehnuteľnosť užíva,

 • technické zhodnotenie dlhodobého majetku v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom, a ktoré sa odpíše v priebehu nájmu,

 • technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemku, ku ktorému má vlastnícke právo iná osoba ako je účtovná jednotka.

Príslušenstvo

Osobitnou kategóriou dlhodobého hmotného majetku je príslušenstvo. Ide o predmety, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale používali. Tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou ocenenia hlavnej veci a jej evidencie. Príslušenstvo môže byť buď súčasťou dodávky hlavnej veci už pri jeho prvotnom obstaraní alebo sa obstará až následne, a potom sa k hlavnej veci dodatočne priradí.

Drobný dlhodobý hmotný majetok

Ako dlhodobý hmotný majetok sa môže účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur, ale jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Drobný dlhodobý hmotný majetok sa môže odpísať aj jednorazovo.

Podobne ako pri nehmotnom majetku aj pri hmotnom majetku je na účtovnej jednotke, aby si určila vo svojom internom predpise, či bude takýto majetok účtovať ako dlhodobý. Ak sa rozhodne a neúčtuje tento majetok ako dlhodobý, účtuje sa potom ako spotreba materiálu na účte 501 - Spotreba materiálu.

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Technickým zhodnotením dlhodobého majetku sú nadstavby, prístavby a stavebné úpravy v zmysle stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb.) alebo rekonštrukcie a modernizácie pri inom dlhodobom majetku, ktorých cena prevyšuje pri jednotlivom dlhodobom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za účtovné obdobie.

Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť pri technickom zhodnotení, ktoré neprekračuje ustanovenú sumu 1 700 eur a účtovať ho ako súčasť obstarávacej ceny dlhodobého majetku alebo ho účtuje priamo do nákladov. Pri dlhodobom nehmotnom majetku ide o účet 518 - Ostatné služby a pri dlhodobom hmotnom majetku je to príslušný účet účtovej triedy 5 podľa druhu nákladu.

Obstarávacia cena dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa všetky vynaložené náklady potrebné na obstaranie majetku do doby jeho uvedenia do používania.

Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou jeho obstarávacej ceny sú náklady na všetky navrhované riešenia.

V súvislosti s obstarávaním dlhodobého nehmotného majetku môžu vzniknúť aj hnuteľné predmety ako napríklad prototypy, modely alebo vzorky, na ktorých sa práce skúšajú a overujú. Tieto sa účtujú na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich, podľa toho či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú náklady na:

 • prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe do doby uvedenia obstaraného majetku do používania, technickú rekultiváciu,

 • prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska, technické zhodnotenie, dopravné, montáž a clo,

 • zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastaví obstaranie majetku,

 • náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,

 • úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,

 • skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

 • vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku.

Prevádzkové náklady

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nemôžu byť náklady na:

 • úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

 • penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

 • výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

 • výdavky na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

 • výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného dlhodobého hmotného majetku do používania,

 • výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia, alebo poškodenia dlhodobého hmotného majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

 • výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia dlhodobého hmotného majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

 • dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu nie sú súčasťou obstarávacej ceny; súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty pri hmotnom majetku, ktorý sa obstaráva formou finančného prenájmu (§ 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.),

 • náklady na biologickú rekultiváciu.

Technická a biologická rekultivácia

Technická rekultivácia je súčasťou obstarávacej ceny, na rozdiel od biologickej rekultivácie, ktorá je súčasťou prevádzkových nákladov.

Obidva typy rekultivácie technickú aj biologickú upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR z 23. augusta 2004 č. 508/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle tejto vyhlášky:

 • technická rekultivácia zahŕňa najmä zemné práce, povrchové očistenie plochy, plošné urovnávky a navážky, rekonštrukciu pôdneho profilu a hydromelioračné opatrenia, pričom

 • biologická rekultivácia zahŕňa najmä osevné postupy, hnojenie pôdy a optimalizáciu pôdnej reakcie.

Reálna hodnota

Dlhodobý majetok nadobudnutý po 1. januári 2012 zámenou sa ocení reálnou hodnotou a účtuje sa ako kúpa dlhodobého majetku v tejto cene. Odovzdávaný dlhodobý majetok sa účtuje v účtovnej hodnote ako predaj dlhodobého majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje na účte 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo na účte 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Reálna hodnota podľa § 27 ods. 2 ZoÚ sa použije aj pri ocenení:

 • dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne,

 • dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol novonájdený a v účtovníctve nebol doteraz zaznamenaný, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok,

 • dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady, ktoré boli vynaložené v účtovnej jednotke na jeho zhotovenie.

Pri oceňovaní dlhodobého majetku reálnou hodnotou, je najvhodnejšie vychádzať z oceňovacieho modelu ustanoveného v § 27 ods. 7 písm. b) ZoÚ. Pri tomto modeli sa vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok, pričom tento prístup sa používa najmä na ocenenie nefinančného majetku; zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu. Pracovník účtovnej jednotky si vie zistiť z prieskumu trhu, internetových portálov cenu, za ktorý by sa podobný dlhodobý majetok obstaral.

Zníženie ocenenia dlhodobého majetku - trvalé

Všetok dlhodobý majetok bez ohľadu na spôsob jeho obstarania sa postupne opotrebúva a účtovná jednotka vyjadruje toto opotrebenie oprávkami, ktorými sa nepriamo znižuje hodnota dlhodobého majetku a odpismi na účte nákladov.

Účtovné odpisy, o ktorých účtuje účtovná jednotka, sa vypočítajú z ceny dlhodobého majetku, v ktorej je ocenený v účtovníctve. Odpisuje sa len do výšky tohto ocenenia. Spôsob zaokrúhlenia odpisov si určí účtovná jednotka vo svojom odpisovom pláne.

Sadzby účtovných odpisov

Sadzby účtovných odpisov si určí účtovná jednotka podľa času, počas ktorého predpokladá dlhodobý majetok používať alebo uskutočnených výkonov, ktoré predpokladá, že budú realizované.

Ak sa následne v priebehu požívania dlhodobého majetku zmenia podmienky využívania dlhodobého majetku účtovná jednotka môže prehodnotiť ustanovené odpisy v odpisovom pláne a zmeniť dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Pri dlhodobom majetku, ktorý je v spoluvlastníctve niekoľkých účtovných jednotiek, sa odpisovanie uskutočňuje u každého spoluvlastníka podľa príslušného spoluvlastníckeho podielu.

Zníženie ocenenia dlhodobého majetku - prechodné

Prechodné zníženie hodnoty dlhodobého majetku sa vyjadruje formou opravných položiek k dlhodobému majetku. O opravných položkách k tomuto majetku sa účtuje v rámci uzavierania účtovných kníh, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.

Tvorba opravných položiek k dlhodobému majetku sa účtuje na strane MD účtu 558 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek a na strane Dal príslušného účtu účtovej skupiny 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku. Ak dôjde k zmene ocenenia a je potrebné zúčtovať opravnú položku (znížiť jej výšku alebo ju úplne zrušiť) účtuje sa tento účtovný prípad opačným zápisom ako tvorba opravných položiek - na strane MD príslušného účtu 09x a na strane Dal účtu 558.

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z evidencie sa účtuje na strane MD príslušného účtu 09x a na strane Dal príslušného účtu 08x.

Od 1. januára 2014 v súlade s novelou zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR nezisková účtovná jednotka nie je povinná účtovať opravné položky, pokiaľ ich suma nie je významná vzhľadom na výsledok hospodárenia.

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok predstavujú

 • podielové cenné papiere a podiely,

 • pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

 • dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad obligácie, dlhopisy, pokladničné poukážky a vkladové listy,

 • umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobými pohľadávkami sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Vklad zriaďovateľov

Vklad zriaďovateľov vo forme dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtov majetku a v prospech účtov základného imania. Neinvestičné fondy účtujú vklad zriaďovateľa na účet fondu, nakoľko tieto účtovné jednotky nevytvárajú základné imanie a zo všetkého majetku sú povinné tvoriť fond, preto tieto účtovné jednotky ani neúčtujú o základnom imaní.


Nezisková účtovná jednotka môže v priebehu činnosti obstarávať na uskutočňovanie svojich aktivít dlhodobý nehmotný alebo dlhodobý hmotný majetok

 • vkladom zriaďovateľov,

 • kúpou z vlastných prostriedkov,

 • vlastnou výrobou,

 • kúpou z finančných darov,

 • kúpou zo štátnej alebo miestnej dotácie alebo prostriedkov Európskej únie,

 • bezodplatným prevodom,

 • zámenou.

V nadväznosti na spôsob akým bol majetok obstaraný, z akých zdrojov, ovplyvňuje aj jeho účtovanie.

Kúpa dlhodobého majetku z vlastných prostriedkov

Pri kúpe z vlastných prostriedkov sa obstaranie dlhodobého majetku účtuje prostredníctvom príslušného účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku. Na tomto účte sa sústredia všetky zložky obstarávacej ceny. Následne sa zaradenie dlhodobého majetku účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok, 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný, 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný alebo 06 - Dlhodobý finančný majetok.

Ak účtovná jednotka nemá v súvislosti s obstarávaním dlhodobého majetku žiadne ďalšie výdavky spojené s nadobudnutím dlhodobého majetku, môže účtovať obstaranie dlhodobého majetku aj bez použitia účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku.

Dlhodobý majetok obstaraný dodávateľsky z vlastných prostriedkov

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Ak si nezisková účtovná jednotka vytvorí dlhodobý majetok vo vlastnej réžii účtuje toto obstaranie na strane MD príslušného účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku a na strane Dal účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb, 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

Obstaranie dlhodobého majetku z finančného daru

Ak nezisková účtovná jednotka získa finančný dar - príspevok účelovo určený darcom na obstaranie dlhodobého majetku alebo ak vyberá finančné prostriedky na účel obstarania dlhodobého majetku účtujú sa tieto zdroje na strane MD účtu finančných prostriedkov (211 alebo 221) a súvzťažne na strane Dal účtu 384 - Výnosy budúcich období.

Následne po obstaraní dlhodobého majetku a jeho zaradení do používania sa v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, tvorby opravnej položky alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri jeho vyradení zúčtováva účet 384 na strane MD a súvzťažným zápisom je rovnaká suma na príslušnom účte účtovej skupiny 66 - Prijaté príspevky podľa toho z akého zdroja bol finančný dar prijatý.

Upozornenie

Pri dlhodobom majetku, ktorý bol nadobudnutom z účelového finančného daru a zaradený do používania do 31. 12. 2010 sa pri zúčtovávaní účtu 384 - Výnosy budúcich období použil účet 649 - Iné ostatné výnosy v súlade s opatrením postupov účtovania platných do 31. 12. 2010. Takto obstaraný dlhodobý majetok sa doúčtuje v súlade s uvedeným postupom.

Obstaranie dlhodobého majetku z dotácie

Pri obstarávaní dlhodobého majetku z dotácie sa účtujú tieto finančné prostriedky podobne ako pri účelovom finančnom dare. Účtujú sa prostredníctvom účtu 384 - Výnosy budúcich období. Po zaradení dlhodobého majetku do používania sa vo výške odpisov, tvorby opravnej položky alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri jeho vyradení zúčtováva účet 384 na strane MD a súvzťažným zápisom je rovnaká suma na účte 691 - Dotácie. Dotácie sú prijaté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky prijaté od obce alebo VÚC.

Bezodplatné obstaranie dlhodobého majetku

Pri bezodplatnom obstaraní dlhodobého majetku (prijatý dar) sa takýto dlhodobý majetok účtuje tiež prostredníctvom účtu 384 - Výnosy budúcich období.

Po zaradení dlhodobého majetku do používania sa vo výške odpisov, tvorby opravnej položky alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri jeho vyradení zúčtováva účet 384 na strane MD a súvzťažným zápisom je rovnaká suma na účte 646 - Prijaté dary.

Ak boli na dlhodobý majetok obstaraný darom vynaložené ďalšie náklady na obstaranie, účet časového rozlíšenia sa znižuje iba do výšky hodnoty samotného daru - čiže sumy, ktorá sa účtovala na účte časového rozlíšenia.


Príklad

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešne služby Zdravý život n. o. získala bezodplatne prístroj na diagnostiku kostí. V darovacej zmluve bola hodnota prístroja vyčíslená na sumu 3 500 eur. Organizácia si dopravu prístroja uhradila z vlastných finančných zdrojov v sume 69,70 eur. Na sprevádzkovanie prístroja bolo potrebné urobiť úpravu elektrickej prípojky, ktorú si uskutočnila nezisková organizácia vlastným pracovníkom. Elektrická prípojka (náklady na materiál a mzdu pracovníka) predstavovala náklady v sume 45,70 eur. Organizácia predpokladá používať prístroj 5 rokov. Na odpisovanie použije rovnomerné účtovné odpisy. Odpis zaokrúhľuje na celé desiatky centov.

Výpočet odpisov:

ročný odpis 3 615,40 / 5 = 723,08

mesačný odpis 723,08 / 12 = 60,256 – po zaokrúhlení 60,30

60,30 * 60 (5 rokov) = 3 618 - 3 615,40 = 2,60

Z uvedeného výpočtu vyplýva, že vplyvom zaokrúhlenia bude posledný odpis v sume 57,70 eur (60,30 - 2,60).

Výpočet alikvotnej časti, ktorá pripadá na výšku daru na účte 384 - Výnosy budúcich období:

3 500 / 3 615,40 = 0,968 *100 = 96,80 %

60,30 * 96,80 % = 58,40 eur

58,40 * 60 (5 rokov) = 3 504,-

Aby organizácia neodpísala väčšiu sumu ako je na účte 384 - Výnosy budúcich období musí posledný odpis znížiť o 4 eurá. Účtovný odpis za posledný mesiac bude v sume 54,40 eur.

Príklad - účtovanie dlhodobého majetku zaradeného do používania do 31. 12. 2010, ktorý bol obstaraný aj z finančného daru

Vzdelávacie centrum mládeže n. o. si plánovalo obstarať pre potreby svojich klientov projektor a interaktívnu tabuľu spolu v hodnote 2 500 eur. Zariadenie predpokladá používať 7 rokov. Pri odpisovaní použije rovnomerné odpisy. Oslovením svojich priaznivcov (fyzických aj právnických osôb) získala organizácia finančné prostriedky v sume 870 eur. Na základe darovacej zmluvy od firmy Úspešná s. r. o. získala finančné prostriedky na kúpu zariadenia v sume 800 eur. Na kúpu zariadenia obdržala účelovú dotáciu od obce v sume 600 eur. Ďalšie finančné zdroje, ktoré získala svojou činnosťou, predstavovali zvyšnú sumu 230 eur.

Doprava zariadenia stála 36 eur. Montáž a úvodné zaškolenie pracovníka predstavovalo 50 eur.

Obstarávacia cena zariadenia

2 500,- + 36,- + 50,- =2 586eur

Výpočet odpisov:

2 586 /7 / 12 = 30,78 – po zaokrúhlení 30,80- mesačný odpis

Časť odpisov sa zúčtuje ako vysporiadanie finančného daru a časť odpisov sa zúčtuje ako vysporiadanie dotácie.

870 + 800 = 1 670 Ê časť, ktorá bola obdržaná ako účelový finančný dar na kúpu dlhodobého majetku

600 - dotácia od obce

1670/2500 = 0,668 * 100 = 66,80 % - percentuálne vyjadrenie výšky odpisov, ktorá sa týka finančných darov

600 / 2 500 = 0,24 * 100 = 24 % - percentuálne vyjadrenie výšky odpisov, ktorá sa týka dotácie

30,80*66,8 % = 20,57 - po zaokrúhlení 20,60 - časť odpisov, ktorá sa týka finančných darov

30,80 * 24 % = 7,392 - po zaokrúhlení 7,40 - časť odpisov, ktorá sa týka dotácia

2,80 zvyšná časť odpisu

Príklad

Vzdelávacie centrum mládeže n. o. po štyroch rokoch používania interaktívnej tabule a projektora, zmenilo náplň svojich vzdelávacích aktivít, a