dnes je 8.12.2022

Input:

Dary a vplyv na daňový základ rozpočtových a neziskových organizácií v roku 2022

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:09

Kapitoly videa

Problematika príjmov z daní a poskytovania darov je ovplyvnená charakterom prijatých a poskytnutých darov. Samotný charakter daru či na odpisovaný, neodpisovaný dlhodobý majetok, alebo finančný dar, zásoby určuje aj spôsob účtovania podľa postupov účtovania.

Ďalej kým dary prijaté rozpočtovým, príspevkovým organizáciami sú darmi pre štát, VÚC a obec. Pre tieto dary zároveň platí, že tieto subjekty nemôžu poskytovať dary.

Opačná situácia je u neziskových organizácií, ktoré si darmi zväčšujú svoj majetok. Zároveň môžu poskytovať dary, výnimkou darovania politickým stranám.

Lektor

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.