dnes je 21.7.2024

Input:

92/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov

92/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. mája 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v roku 2024”.
2. V § 1 písm. f) sa za slovo „nepresiahne” vkladajú slová „v kalendárnom roku”.
3. V § 3 písm. a) sa slová „prvého bodu až piateho bodu” nahrádzajú slovami „tridsiateho prvého bodu, tridsiateho druhého bodu, tridsiateho štvrtého bodu až tridsiateho šiesteho bodu a štyridsiateho bodu až štyridsiateho šiesteho bodu”.
4. V § 3 písm. b) sa slová „šiesteho bodu až jedenásteho bodu” nahrádzajú slovami „prvého bodu až tridsiateho bodu, tridsiateho tretieho bodu a tridsiateho siedmeho bodu až tridsiateho deviateho bodu”.
5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Udelenie národného víza podľa tohto nariadenia vlády je v záujme Slovenskej republiky do 31. decembra 2024.”.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Robert Fico v. r.