dnes je 20.10.2021

Input:

73/1998 Z.z., Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, v znení účinnom k 1.7.2016

73/1998 Z.z.
ZÁKON
zo 17. februára 1998
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1999 Z.z.
1. 4. 1999
dopĺňa § 287a
181/1999 Z.z.
1. 9. 1999
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
356/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení § 287a
224/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
464/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
241/2001 Z.z.
1. 7. 2001
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
98/2002 Z.z.
1. 3. 2002
dopĺňa § 65
328/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení a dopĺňa 84 novelizačných bodov
422/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
659/2002 Z.z.
7. 12. 2002
mení § 85
212/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
178/2004 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 48 a poznámku pod čiarou
201/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení a dopĺňa 174 novelizačných bodov
201/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 87
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
dopĺňa § 2a a poznámku pod čiarou
382/2004 Z.z.
1. 9. 2004
dopĺňa § 48
727/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení 3 novelizačné body
732/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 224
69/2005 Z.z.
26. 2. 2005
mení § 88
69/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 34 a § 107
623/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 22 novelizačných bodov
342/2007 Z.z.
19. 7. 2007
mení, § 36, § 110 a §128
513/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 112 novelizačných bodov
61/2008 Z.z.
1. 3. 2008
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
278/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
491/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 19 a § 34
70/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení § 1
60/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 35
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa § 44
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a doplňa 4 novelizačné body
547/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení doplňa 9 novelizačné body
48/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa § 152 a § 287b
79/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení 9 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 1 a § 107
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 152, § 190 a prílohu č. 4
385/2012 Z.z.
1. 3. 2013
dopĺňa prílohu
80/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
462/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 85
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
406/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 248
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
SLUŽOBNÝ POMER
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „štátna služba”).
(2) Tento zákon upravuje aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby (ďalej len „príslušník informačnej služby”), príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu”) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
(3) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(4) Tam, kde sa v tomto zákone uvádza
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) alebo Policajný zbor, rozumie sa tým aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad a Železničná polícia,
b) služobný úrad, rozumie sa tým ministerstvo, Akadémia Policajného zboru, základný článok organizácie Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, organizačná zložka Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu,
c) minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister”), rozumie sa tým aj minister spravodlivosti Slovenskej republiky, riaditeľ Slovenskej informačnej služby a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu,
d) policajné vzdelanie, rozumie sa tým aj odborné vzdelanie alebo spravodajské vzdelanie.
§ 2
(1) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade.
(2) Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie plnenie úloh Policajného zboru policajtom v služobnom alebo v zahraničí a právne vzťahy s tým súvisiace. Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere.
(3) Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, v ktorej je policajt zaradený na výkon štátnej služby.
(4) Služobný pomer sa zakladá k štátu.
§ 2a
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby a policajtom pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej