dnes je 22.7.2024

Input:

357/2015 Z.z., Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2023

357/2015 Z.z.
zákon
z 10. novembra 2015
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
372/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 77 novelizačných bodov
368/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
39/2022 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
121/2022 Z.z.
1. 5. 2022
dopĺňa § 8
242/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií,
b) finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí,
c) auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
d) finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,
e) verejnými financiami finančné prostriedky podľa osobitného predpisu,2) finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie; verejnými financiami sú aj vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie,
f) orgánom verejnej správy subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu3) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie,
g) oprávnenou osobou orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,4) ak vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií”), Úrad vládneho auditu podľa § 4 alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5, ak vykonávajú vládny audit, alebo ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu, ak hodnotia kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu,
h) povinnou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, vnútorný audit, vládny audit, alebo hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu,
i) prizvanou osobou zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby,