dnes je 1.10.2020

Input:

26 - Prevody medzi finančnými účtami

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7 26 - Prevody medzi finančnými účtami

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Táto účtová skupina obsahuje účet na zachytávanie pohybu peňažných prostriedkov, a to tak hotovostných, ako aj bezhotovostných.


Opis účtovného prípadu   MD   D   
Prevod začiatočného stavu, ak je kladný   261   701   
Prevod začiatočného stavu, ak je záporný   701   261   
Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice:- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu   211   261   
Výber hotovosti v cudzej mene z bankového účtu do pokladnice:- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu   211   261   
Vklad peňazí v hotovosti v € i v cudzej mene na bankový účet - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu   261   211   
Výber hotovosti zo základného bežného účtu do pokladne:- účtovanie na základe výpisu zo základného bežného účtu   261   221AÚ   
Prevod prostriedkov z pokladne na základný bežný účet PO:- účtovanie na základe výpisu z účtu   221AÚ   261   
Prevod peňažných prostriedkov z iných účtov na účet cudzích prostriedkov podľa výpisu z tohto účtu (napr. neuhradené záväzky z miezd za mesiac december v RO)   221AÚ   261   
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na príjmový rozpočtový účet RO zriadenou obcou   261   221AÚ   
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na účet rozpočtových príjmov štátnej RO   261   221AÚ   
Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:- účtovanie na základe výpisu zo základného bežného účtu   261   221AÚ   
Prevod prostriedkov na príjmový účet ako doplnkového zdroja:- účtovanie na základe výpisu z účtu mimorozpočtových prostriedkov   261   221AÚ   
Prevod hotovosti z pokladnice na výdavkový rozpočtový účet:- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   222   261   
Výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice:- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   261   222   
Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   261   222   
Prevod finančných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov:- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   261   222   
Prevod sumy vysporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy na príjmový rozpočtový účet:- účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   261   222   
Príjem prostriedkov na príjmový rozpočtový účet ako doplnkového zdroja z mimorozpočtového účtu:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   223   261   
Prevod prostriedkov zinkasovaných v hotovosti z nedaňových príjmov z pokladne na účet:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   223   261   
Príjem nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na príjmový rozpočtový účet RO:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   223   261   
Prevod prostriedkov zinkasovaných v hotovosti z nedaňových príjmov z pokladne na účet:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   224   261   
Prevod sumy usporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy z účtu štátnych rozpočtových výdavkov:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   224   261   
Príjem nevyčerpaných peňažných prostriedkov na mzdy za mesiac december v nasledujúcom účtovnom období na účet rozpočtových príjmov štátnej RO:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   224   261   
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov:- účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu   261   224