dnes je 21.7.2024

Input:

106/2024 Z.z., Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

106/2024 Z. z.
ZÁKON
z 24. apríla 2024,
o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti správcu úverov,
b) práva a povinnosti nákupcu úverov,
c) niektoré vzťahy súvisiace s cezhraničným vykonávaním spravovania úverov správcom úverov z iného členského štátu,
d) niektoré vzťahy súvisiace s udelením povolenia pre správcu úverov a s dohľadom nad správcami úverov, nákupcami úverov, zástupcami nákupcu úverov z tretích krajín (ďalej len „zástupca”) a poskytovateľmi úverových služieb.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) spravovanie práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo spravovanie samotnej zmluvy o úvere, ak odsek 3 neustanovuje inak, ktoré vykonáva
1. úverová inštitúcia,1)
2. správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu2) alebo samosprávny investičný fond, ak samosprávny investičný fond vykonáva svoju správu samostatne,3)
3. veriteľ podľa osobitného predpisu,4) ktorý nie je úverovou inštitúciou,
b) spravovanie práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo spravovanie samotnej zmluvy o úvere, ktorá nebola uzavretá s úverovou inštitúciou; to neplatí, ak sú práva veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotná zmluva o úvere nahradené zmluvou o úvere uzavretou s úverovou inštitúciou,
c) nákup práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo nákup samotnej nesplácanej zmluvy o úvere úverovou inštitúciou,
d) prevod práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo prevod samotnej zmluvy o úvere uskutočnený pred účinnosťou tohto zákona.
(3) Na spravovanie práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo na spravovanie samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, ktoré vykonáva subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu sa vzťahujú § 23 ods. 2 až 5 a § 19 ods. 7.
(4) Týmto zákonom nie je dotknuté uplatňovanie
a) právnych predpisov upravujúcich zmluvné vzťahy a právnych predpisov občianskeho práva, ak ide o prevod práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo prevod samotnej zmluvy o úvere,
b) práva v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa a práva dlžníka podľa osobitných predpisov.5)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) veriteľom úverová inštitúcia, ktorá úver poskytla alebo nákupca úverov,
b) dlžníkom osoba, ktorá uzavrela s úverovou inštitúciou zmluvu o úvere, vrátane právneho nástupcu dlžníka alebo nadobúdateľa dlžníka,
c) nákupcom úverov osoba iná ako úverová inštitúcia, ktorá v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti za odplatu nadobúda prevádzané práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere v súlade s právne záväznými aktami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
d) poskytovateľom úverových služieb tretia osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy uzavretej so správcom úverov vykonáva niektorú z činností spravovania úverov,
e) správcom úverov právnická osoba, ktorá v rámci svojej obchodnej činnosti spravuje a presadzuje práva a povinnosti súvisiace s