dnes je 22.3.2023

Input:

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

27.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2 Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,


Stiahnuť dokument

Okresný súd v .........

(uviesť sídlo súdu) 

Žalobca

Meno, priezvisko, titul:

Pracovné zaradenie:

Pracovisko:

Trvalé bytom:

Štátna príslušnosť:

Telefónne číslo:

Žalovaný

Názov a sídlo zamestnávateľa:

IČO:

Zapísaný v Obchodnom registri:

Zastúpený: ...... (meno, priezvisko, titul a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa) 

Žaloba o určenie neplatnosti výpovede danej zamestnancom

(Strana 2)

I.

Žalobca je so žalovaným v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy zo dňa ...... od ..... . Žalovaný pracoval