dnes je 29.7.2021

Input:

Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkách

10.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.1.4 Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa po zdanení preúčtuje na účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a následne sa podľa schváleného rozhodnutia samosprávnych orgánov neziskovej účtovnej jednotky zúčtuje. Samosprávne orgány môžu dosiahnutý zdanený zisk použiť na:

- úhradu prípadnej straty za minulé účtovné obdobia,

- tvorbu peňažných fondov,

- tvorbu fondov zo zisku alebo

- zvýšenie základného imania.

Ak z činnosti účtovnej jednotky vznikla strata, na základe rozhodnutia samosprávnych orgánov sa zúčtováva:

- s účtami fondov zo zisku,

- so základným imaním do výšky jeho kladného zostatku,

- s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

Ak bola strata alebo zisk preúčtovaný z účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov ostáva tu zaúčtovaný do doby, kým nebude rozhodnuté príslušnými samosprávnymi orgánmi účtovnej jednotky o vyrovnaní straty voči konkrétnemu fondu, alebo v prípade zisku o jeho preúčtovaní na príslušný fond.

Zákon o neziskových organizáciách

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ustanovuje v § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 213/1997 Z. z. správnej rade úlohu rozhodnúť o použití zisku alebo úhrade straty, vrátane určenia spôsobu vyrovnania, najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

Na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní nesmie byť na konci účtovného obdobia žiadny konečný zostatok. Čiastka vyčíslená ako zisk alebo strata za minulé účtovné obdobie musí byť v bežnom roku zúčtovaná, alebo sa preúčtuje iba na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pre správne vyčíslenie výsledku hospodárenia je potrebné na konci účtovného obdobia správne posúdiť, či niektoré výnosy nie je potrebné časovo rozlíšiť.

Všetky výnosy, ktoré boli účelovo prijaté na aktivity, ktoré budú vykonávané v budúcom roku a boli účelovo zaplatené, je potrebné zaúčtovať ako časové rozlíšenie a potom z titulu takýchto výnosov nevznikne výsledok hospodárenia. V nasledujúcom účtovnom období sa účtujú náklady, ktoré vzniknú s uvedenými aktivitami, pričom výnosy budúcich období sa rozpúšťajú do výnosov.

Ide napríklad o prijaté poplatky za krúžky v škole na mesiace január, február a ďalšie, prijaté členské na január, prijaté účelové finančné prostriedky na obstarania dlhodobého majetku alebo prijatú dotáciu, ktorú je možné ešte dočerpať v prvých mesiacoch nasledujúceho účtovného obdobia. Podrobnejšie je časové rozlíšenie výnosov uvedené v 2.4 - Zúčtovacie vzťahy v neziskových účtovných jednotkách.


Účtovanie výsledku hospodárenia


Účtovanie zisku z minulého roku


Ako zaúčtovať zisk z minulého roka, ktorý vznikol ako zostatok tržieb od rodičov za krúžky? Ako správne zaúčtovať zostatok z minulého roka, keď v nasledujúcom roku by sa uvedený zisk použil na úhradu faktúr za opravy v škole?

Odpoveď

Uvedenú otázku je možné riešiť dvomi alternatívami, podľa danej situácie v účtovnej jednotke.

Prvá alternatíva

Ak ide o tržby od rodičov za krúžky - je možné predpokladať, že ide o platby za krúžky na celý školský rok, čiže uvedené tržby by sa mali časovo rozlíšiť na nasledujúce účtovné obdobie, ktoré je jeden školský rok.

Ako príklad možno uviesť nasledovnú situáciu: Rodič zaplatí za krúžok v septembri na obdobie september až jún, čiže tržby za krúžky na obdobie január - jún je potrebné časovo rozlíšiť. Pri tomto spôsobe by nevznikol zisk z titulu zostatku tržieb od rodičov.

Ak by sme predpokladali na každý mesiac poplatok za krúžok 5 eur. t. j. 5 × 10 mesiacov = 50 eur.

September až december - 4 mesiace sa zaúčtujú ako výnos do bežného účtovného obdobia na ťarchu účtu 211 alebo 221 a v prospech účtu 602 - Tržby z predaja služieb.

Zvyšných 6 mesiacov sa zaúčtuje cez účet výnosy budúcich období 211, 221 / 384.

V čase, keď budú krúžky prebiehať - január až jún - budú sa náklady na tieto krúžky účtovať na účtoch 5xx / 211, 331, 321… a súčasne sa bude zúčtovávať rozpustenie výnosov budúcich období 384 / 602.

Pri tejto alternatíve nevznikne z titulu platby za krúžky od rodičov zisk.

Druhá alternatíva

Ak vznikne účtovný výsledok hospodárenia, musí sa na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia preúčtovať pri otváraní účtovných kníh k 1.1. na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Následne sa rozhodne o jeho použití - riaditeľ, zriaďovateľ alebo ten, kto je oprávnený o rozdelení prípadného zisku rozhodnúť.

Tieto organizácie môžu rozhodnúť o použití zisku nasledovne:

Vytvorenie fondu tvoreného zo zisku, pričom rozhodnutie o pridelení do fondu by malo určovať aj na aký účel sa následne tento fond použije.

Účtovanie pridelenia výsledku hospodárenia do fondu je na ťarchu účtu 431 a v prospech účtov fondov tvorených zo zisku 421- Rezervný fond, 423 - Fondy tvorené zo zisku alebo 427 - Ostatné fondy

V ďalšom období sa uvedené fondy použijú podľa toho, na aký účel boli tvorené. Účtovanie použitia fondov tvorených zo zisku je nasledovné:

Pri obstaraní krátkodobého majetku alebo úhrade bežných prevádzkových nákladov sa zaúčtuje príslušný náklad na ťarchu účtu 5xx a v prospech príslušného účtu účtovej triedy 2 alebo 3. V rovnakej výške sa účtuje použitie fondu na ťarchu príslušného účtu fondu 421, 423 alebo 427 a v prospech účtu 656 - Výnosy z použitia fondu. Týmto účtovaním sa zaistí, že z uvedeného použitia fondu nevznikne v nasledujúcich účtovných obdobiach ani zisk ani strata.

Pri obstaraní dlhodobého majetku sa účtuje samotné obstaranie a zaradenie majetku do používania 0xx / 04x a v sume obstaraného majetku sa súčasne účtuje zníženie fondu na ťarchu príslušného účtu fondu 421, 423 alebo 427 a v prospech účtu 411 - Základné imanie

Je vhodné, aby si účtovná jednotka zadefinovala, ktorý fond na aký účel bude používať. Vhodné je tiež v prípade dosiahnutia zisku vytvoriť jeden rezervný fond na neočakávané náklady, resp. na vykrytie dosiahnutej straty v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Zo zisku je možné tiež doplniť základné imanie, čo sa účtuje na ťarchu účtu 431 a v prospech účtu 411.

Ak by sa do konca účtovného obdobia nerozhodlo o použití zisku, resp. vysporiadaní straty (čo býva väčšinou problematickejšie) musí sa výsledok hospodárenia z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Na tomto účte ostane do rozhodnutia účtovnej jednotky o vysporiadaní straty alebo rozdelenia zisku.


Účtovanie výsledku hospodárenia


Nezisková organizácia v roku 2017 vykázala sumu výnosov 10000 € a sumu nákladov 12000 €. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi (stratu) vo výške 2000 € zaúčtovala do účtovného obdobia roku 2017 na ťarchu účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rok a v prospech účtu 656 - Výnosy z použitia fondu. Účtovný prípad bol uvedený ako „Preúčtovanie straty zo zisku minulých rokov”.

Týmto zaúčtovaním boli výnosy a náklady vyrovnané a nezisková organizácia vykázala v účtovnej závierke vo výkaze ziskov a strát a v súvahe nulový hospodársky výsledok za rok 2017. Účtovná jednotka v poznámkach uviedla v časti informácií o výnosoch, že sú to výnosy z použitia fondu s komentárom „rozdiel medzi výnosmi a príjmami vo výške 2000 € za rok 2017 bol vykrytý zo zisku minulých období na základe súhlasu Správnej rady zo dňa 23.3.2017”.

Správna rada neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby (podľa zákona č. 213/1997 Z. z.) schválila využitie zisku hospodárenia za rok 2016 na vykrytie strát minulých období a na úhradu prevádzkových nákladov v roku 2017.

1. Postupovala nezisková organizácia v súlade so zákonom o účtovníctve vzhľadom na vykázaný hospodársky výsledok vo výške nula za účtovné obdobie končiace 31.12.2017, ktorý dosiahla zaúčtovaním 2000 € na účty MD 428, D 656 v súlade s postupmi