dnes je 16.6.2024

Input:

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Drobným dlhodobým hmotným majetkom sú hmotné hodnoty predmetov, ktorých cena nadobudnutia je nižšia ako 1 700 €, ak účtovná jednotka vo vnútornom predpise stanoví, že tento majetok sa bude považovať za dlhodobý majetok. Ak účtovná jednotka tak nerozhodne, zaúčtuje spomenuté veci na ťarchu nákladov ako spotreba materiálu cez účet 501- účtovaním prostredníctvom podsúvahového účtu.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 028 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.   Opis účtovného prípadu  MD  D  
1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  028  701  
2  Zaradenie novoobstaraného DDHM  028  042  
3  Vyradenie DDHM z majetku  088  028  
4  Vyradenie so zostatkovou cenou 551  088  
5  Vyradenie so zostatkovou cenou v prípade škody 549  088