dnes je 29.7.2021

Input:

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkách

17.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Finančné účty v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Na účtoch účtovej triedy 2 – Finančné účty sa účtuje likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok. Je potrebné dodať, že v roku 2021 neprišlo v predmetnej oblasti k zmene. Táto účtová trieda zahŕňa nasledovné účtové skupiny:

21 - Peniaze – účtuje sa tu stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti na základe účtovných dokladov,

22 – Účty v bankách - účtuje sa tu stav a presun peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených bankových účtov. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe výpisov z účtov.

23 - Bežné bankové úvery - účtujú sa tu krátkodobé úvery prijaté od bánk najdlhšie na dobu jedného roka najmä preklenovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek, postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou otvorených účtov bankových úverov.

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci - účtujú sa tu záväzky z titulu krátkodobých finančných výpomocí, ktoré poskytli účtovnej jednotke iné právnické alebo fyzické osoby ako banky. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých dlhopisov.

25 – Krátkodobý finančný majetok - účtuje sa tu časť finančného majetku, pri ktorom je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu. Účtuje sa tu tiež virtuálna mena.

26 – Prevody medzi finančnými účtami - účtujú sa tu účtovné prípady pri časovom nesúlade medzi vkladmi alebo výbermi peňazí a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Účtujú sa tu tiež prostriedky vedené na hotovostnom účte v banke pre klientov Štátnej pokladnice, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu v banke pre klientov Štátnej pokladnice a účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách a v Štátnej pokladnici. Vklady alebo výbery peňazí a iných hotovostí sa účtujú na základe pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov úverov.

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - účtujú sa tu opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, ktorý sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 25.

Marginália -Účtovanie peňazí v hotovosti – v pokladnici účtovnej jednotky

Účet 211 - Pokladnica zahŕňa pokladničnú hotovosť - bankovky a mince, šeky, ktoré znejú na konkrétnu sumu a poukážky na zúčtovanie - napríklad poukážky na odber tovaru a služieb, v tých organizáciách, ktoré prijímajú takéto poukážky namiesto peňazí. Organizácia môže mať aj viac pokladníc, ale pohyby v každej z nich sa musia viesť v oddelenej analytickej evidencii. Ďalej sa musí viesť oddelená analytická evidencia podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia, ak sa osoby a miesta líšia. Súčasne je nevyhnutné zabezpečiť členenie peňažných prostriedkov na slovenskú a cudziu menu, ak má organizácia aj iné meny. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa vedú oddelene pre každý druh cudzej meny.

Peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve musí účtovná jednotka inventarizovať minimálne raz ročne, a to ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku – t.j. k poslednému dňu účtovného obdobia. Rozdiely, ktoré boli zistené pri inventarizácii pokladničnej hotovosti a cenín sa považujú za schodok alebo prebytok. Schodok na pokladničnej hotovosti a ceninách sa zaúčtuje väčšinou ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe za pokladnicu. Ak prišlo ku krádeži peňažných prostriedkov cudzou osobou, účtuje sa pohľadávka voči neznámemu páchateľovi. Prebytok sa účtuje ako iné ostatné výnosy.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Prijatie zostatku preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  211  051  
Prijatie zostatku preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku  211  052  
Príjem peňažných prostriedkov za predané stravné lístky od zamestnancov  211  213  
Výber hotovosti z banky - príjem do pokladnice  211  261  
Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti  211  311, 315, 335, 378  
Prijatá úhrada pohľadávky z titulu príspevku od inej osoby  211  315  
Prijatá úhrada od zamestnanca (napr. za spôsobené manko alebo škodu)   211  335  
Prijatá úhrada od zamestnanca - vrátenie nepoužitého preddavku  211  335  
Vyúčtovanie preddavku - vrátenie rozdielu  211  335, 378  
Prijatá úhrada od iných osôb napr. vrátenie nepoužitého preddavku od člena samosprávneho orgánu  211  378  
Prijatá úhrada od iných osôb za spôsobené manko alebo škodu  211  378  
Nájomné prijaté vopred v hotovosti  211  384  
Predplatné prijaté vopred  211  384  
Prijaté členské príspevky alebo iné príspevky, ktoré sa týkajú budúceho účtovného obdobia  211  384  
Príjem hotovosti do pokladnice od organizačnej zložky, ktorá nie je samostatná právnická osoba  211  395  
Tržby v hotovosti za predaj výrobkov  211  601  
Tržby v hotovosti za predaj zvierat  211  601  
Tržby v hotovosti za predaj služieb  211  602  
Tržby v hotovosti za predaný tovar  211  604  
Príjem šekov namiesto hotovosti pri predaji výrobkov, služieb a tovaru  211  601,602,604  
Príjem poukážok na odber tovarov namiesto hotovosti pri predaji výrobkov, služieb a tovaru  211  601,602,604  
Prijaté zmluvné pokuty a penále v hotovosti  211  641  
Prijaté ostatné pokuty a penále v hotovosti  211  642  
Prijatá úhrada odpísanej pohľadávky  211  643  
Inventarizačný rozdiel v pokladnici – prebytok  211  649  
Tržby v hotovosti za predaný dlhodobý nehmotný alebo hmotný majetok  211  651  
Tržby v hotovosti za predané cenné papiere a vklady  211  653  
Tržby v hotovosti za predaný materiál  211  654  
Výnosy z prenájmu majetku prijaté v hotovosti  211  658  
Prijaté príspevky od právnických osôb na činnosť v hotovosti - finančný dar  211  662  
Prijaté príspevky od fyzických osôb v hotovosti – finančný dar  211  663  
Prijaté členské príspevky v hotovosti  211  664  
Prijaté príspevky z verejných zbierok  211  667  
Prijatý finančný dar určený na obstaranie dlhodobého majetku - odpisovaného  211  384  
Prijatý finančný dar určený na obstaranie dlhodobého majetku - neodpisovaného  211  411  
Vklad zriaďovateľa v hotovosti - nadácia a ostatné neziskové účtovné jednotky  211  411  
Vklad zriaďovateľa v hotovosti - neinvestičný fond  211  412  
Prijatý dar na sociálny fond  211  472  
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v hotovosti  041  211  
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hotovosti  042  211  
Obstaranie dlhodobého finančného majetku v hotovosti  043  211  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok v hotovosti  051  211  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok v hotovosti  052  211  
Nákup materiálu pri účtovaní zásob spôsobom A  111,112  211  
Nákup zvierat pri účtovaní zásob spôsobom A  111,112  211  
Nákup tovaru  131,132  211  
Nákup cenín - poštové známky, telefónne karty, diaľničné známky  213  211  
Nákup stravných lístkov v cudzom stravovacom zariadení  213  211  
Nákup majetkových cenných papierov v hotovosti - akcie  251  211  
Obstaranie cenného papiera na obchodovanie v hotovosti - dlhopisy, zmenky a pod.  253  211  
Obstaranie dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti  256  211  
Obstaranie realizovateľného cenného papiera – určeného na predaj  257  211  
Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov - provízia maklérovi, poplatok burze a podobne  259  211  
Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice do banky  261  211  
Poskytnutý prevádzkový preddavok v hotovosti  314  211  
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v hotovosti  321  211  
Úhrada zmenky v hotovosti  322  211  
Vrátenie nevyčerpaného prevádzkového preddavku  324  211  
Výplata preddavkov na mzdy, platy, odstupné, sociálne dávky  331  211  
Jednorazový preddavok poskytnutý    
- zamestnancovi  335  211  
- členom orgánov  378  211  
- inej fyzickej osobe  378  211  
Vyúčtovanie poskytnutého preddavku   
- doplatenie rozdielu  335, 378  211  
- vrátenie rozdielu  211  335, 378  
Prijaté náhrady od zamestnancov za telefonické hovory 
- ak príslušná suma bola zistená pred zaúčtovaním faktúry    
a) zaúčtovanie pohľadávky voči zamestnancovi  335  321  
b) úhrada pohľadávky  211  335  
- ak príslušná suma bola zistená až po zaúčtovaní faktúry    
a) zaúčtovanie pohľadávky za telefón  335  518  
b) úhrada pohľadávky  211  335  
Poskytnutie pôžičky zamestnancovi  335  211  
Nájomné platené v hotovosti vopred - náklady budúcich období  381  211  
Nájomné platené pozadu - výdavky budúcich období  383  211  
Odovzdanie pokladničnej hotovosti inému organizačnému útvaru, ak nemá právnu subjektivitu  395  211  
Dane a poplatky platené v hotovosti  53x  211  
Inventarizačný rozdiel v pokladnici – schodok    
- schodok zavinený krádežou hotovosti (bez zavinenia zamestnanca)  548  211  
- zodpovedný za schodok je zamestnanec  335  211  
- zodpovedná za schodok je iná osoba  378  211  
Nákup materiálu pri účtovaní zásob spôsobom B  501  211  
Nákup drobného dlhodobého hmotného majetku, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že ho nebude považovať za dlhodobý  501  211  
Úhrada za spotrebu energií v hotovosti  502  211  
Nákup tovaru pri účtovaní zásob spôsobom B  504  211  
Externé náklady súvisiace s obstaraním tovaru pri účtovaní zásob spôsobom B  504  211  
Oprava hradená v hotovosti  511  211  
Cestovné náhrady preplatené zamestnancovi  512  211  
Úhrada za pohostenie  513  211  
Nákup drobného dlhodobého nehmotného majetku, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že ho nebude považovať za dlhodobý  518  211  
Výplata autorského honoráru  518  211  
Nákup služieb v hotovosti - nájomné, inzercia, propagácia  518  211  
Úhrada nákladov na sociálne účely daňovo uznané  527  211  
Úhrada nákladov na sociálne účely daňovo neuznané  528  211  
Úhrada dane z motorových vozidiel  531  211  
Úhrada dane z nehnuteľností  532  211  
Úhrada zmluvných pokút a penále  541  211  
Úhrada ostatných pokút a penále  542  211  
Poistné, poplatky peňažného styku a podobne  549  211  
Poskytnutý príspevok organizačnej zložke s právnou subjektivitou  561  211  
Poskytnutý príspevok inej právnickej osobe v hotovosti  562  211  
Poskytnutý príspevok fyzickej osobe v hotovosti  563  211  

Marginalia -Ceniny

Na účte 213 – Ceniny sa účtujú najmä poštové známky, diaľničné nálepky, telefónne karty, tankovacie karty, karty na platenie diaľničných poplatkov, ostatné karty, ak majú hodnotu pred ich vydaním, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do používania. Ceninami sú tiež stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania.

Pri účtovaní cenín sa postupuje obdobne ako pri účtovaní peňažných prostriedkov.

Ceniny zverené zamestnancom, funkcionárom samosprávnych orgánov a členom na vopred stanovené účely sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo na účte 378 - Iné pohľadávky. Účtovná jednotka môže určiť, ktoré druhy cenín (okrem telefónnych a ostatných kariet a stravných lístkov) budú priamo zahrnuté do prevádzkových nákladov pri zakúpení alebo výdaji do spotreby, vždy však so zreteľom na to, že spotreba cenín vykázaná v účtovnej závierke musí zodpovedať skutočnej spotrebe cenín. Analytická evidencia k tomuto účtu sa vedie podľa druhu cenín a podľa osôb, ktorým boli ceniny zverené.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Nákup cenín - kariet, známok, diaľničných známok  213  211,221  
Nákup stravných lístkov na faktúru  213  321  
Spotreba cenín zo zásob 
- cestovné lístky  512  213  
- poštové známky, telefónne karty  518  213  
Odovzdanie cenín pracovníkom na použitie  335, 378  213  
Vyúčtovanie v prípade telefónnych kariet  518  335, 378  
Vrátenie nespotrebovaných cenín  213  335, 378  
Predaj cenín  211, 221  213  
Predaj stravných lístkov zamestnancom:  
a) časť hodnoty stravného lístku, ktorá je uznaná ako daňový výdavok  527  213  
b) časť hodnoty stravného lístku, ktorú platí zamestnanec    
- v hotovosti  211  213  
- zrážkou zo mzdy  331  213  
c) časť hodnoty stravného lístku zo sociálneho fondu  472  213  
d) časť hodnoty stravného lístku hradená zamestnávateľom, ktorá nie je uznaná ako daňový výdavok  528  213  
Inventarizačný rozdiel – schodok  
- schodok zavinený krádežou cenín (bez zavinenia zamestnanca)  548  213  
- predpísaný schodok zamestnancovi  335  213  
- predpísaný schodok inej osobe  378  213  
Prebytok cenín  213  649  

Marginália – Bankové účty

Neziskové účtovné jednotky používajú pri účtovaní bankových účtov iba jeden syntetický účet 221 – Bankové účty, na ktorom sa účtujú všetky príjmy aj výdavky na základe bankových výpisov o prijatých alebo vykonaných platbách. Vklady alebo výbery peňazí v hotovosti z pokladnice na bankový účet a naopak, ako aj prevody medzi bankovými účtami sa účtujú prostredníctvom účtu 261 - Peniaze na ceste, ak nemá účtovná jednotka súčasne účtovný doklad o obidvoch transakciách.

Zrážková daň, ktorou sú zdaňované úroky na účtoch neziskovej účtovnej jednotky, je zrazením vysporiadaná a táto sa už nezapočítava ako daňový preddavok.

Neziskové účtovné jednotky môžu mať aj viac bankových účtov, ak to potrebujú pre svoju činnosť. Môže ísť napríklad o bežný účet, vkladový účet, devízový účet a podobne. Súčasne sa môžu vytvárať osobitné bankové účty pre jednotlivé peňažné fondy. Účtovná jednotka je tiež povinná vytvoriť osobitný bankový účet, ak prijíma finančné prostriedky v súlade s osobitným predpisom alebo na základe zmluvy, v ktorej poskytovateľ finančných prostriedkov vyžaduje takúto povinnosť napr. dotačná zmluva.

Analytickou evidenciou na jednom bankovom účte je možné odčleniť finančné prostriedky podľa zdroja odkiaľ boli finančné prostriedky získané, podľa účelu, na ktorý boli vynaložené alebo na aký majú byť vynaložené - sociálny fond, granty a podobne.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Úhrada faktúry odberateľom  221  311  
Prijatá úhrada dobropisu  221  315  
Prijatá úhrada refundovaných nákladov  221  315  
Prijatá úhrada reklamácie, ak dodávateľská faktúra bola zaplatená  221  315  
Úhrada zálohových platieb vlastníkom bytu  221  315  
Úhrada nedoplatku vlastníkom bytu  221  315  
Prijaté príspevky, ak bol účtovaný predpis  221  315  
Prijatá úhrada pohľadávky v cudzej mene na bežný účet vedený v eurách – použije sa kurz komerčnej banky  221  311, 315  
Prijatá úhrada pohľadávky v cudzej mene na devízový účet vedený v cudzej mene – použije sa kurz ECB  221  311, 315  
Prijatý krátkodobý preddavok  221  324  
Príjem dotácie - zo štátneho rozpočtu  221  346  
- z rozpočtu obce alebo VÚC  221  348  
- zo štátneho fondu  221  378  
Vrátenie dotácie – časti alebo celej  
- do ŠR  346  221  
- do rozpočtu obce alebo VÚC  348  221  
- do štátneho fondu  378  221  
Prijatá náhrada škody od osoby, ktorá nie je zamestnancom účtovnej jednotky, v ktorej sa o tomto účtuje  221  378  
Prijaté nájomné platené vopred  221  384  
Prijaté predplatné  221  384  
Prijatý finančný dar účelovo určený na obstaranie dlhodobého majetku - odpisovaného  221  384  
Prijatý finančný dar určený na obstaranie dlhodobého majetku - neodpisovaného  221  411  
Príjem úrokov, účtovaných ako príjmy budúcich období, v nasledujúcom účtovnom období  221  385  
Prijatá náhrada škody od poisťovne  221  378  
Zúčtovanie peňažných prostriedkov, prevod medzi organizačnými zložkami, ak nemajú právnu subjektivitu  221  395  
Prijaté zmluvné pokuty a penále, ak nebol účtovaný predpis  221  641  
Prijaté zmluvné pokuty a penále, ak nebol účtovaný predpis  221  642  
Platby za odpísané pohľadávky  221  643  
Pripísané úroky v banke 
a) príjem úrokov  221  644  
b) daň z úrokov  591  221  
Kurzový zisk pri uzavieraní účtovných kníh – kurz ECB  221  645  
Výnosy z dlhodobého finančného majetku  221  652  
Tržby z predaja cenných papierov a podielov  221  653  
Výnosy z krátkodobého finančného majetku  221  655  
Výnosy z prenájmu majetku  221  658  
Prijaté príspevky od organizačnej zložky s právnou subjektivitou  221  661  
Prijatý príspevok od iných organizácií  221  662  
Prijatý príspevok od fyzickej osoby  221  663  
Prijaté členské príspevky  221  664  
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane -2% daň  221  665  
Prijatý peňažný dar na peňažný fond – nadácie, verejné vysoké školy, neinvestičné fondy  221  412  
Prijatý krátkodobý úver v eurách: a) výpis z bežného účtu  221  261  
b) výpis z úverového účtu  261  231  
Prijatý dlhodobý bankový úver 
a) výpis z bežného účtu  221  261  
b) výpis z úverového účtu  261  461  
Prijatý dlhodobý preddavok  221  475  
Prijatý peňažný dar na sociálny fond  221  472  
Prijatá dlhodobá pôžička od inej právnickej osoby – inej ako banky  221  479  
Prevod finančných prostriedkov z účtu organizácie na účet sociálneho fondu  221(AÚ)
261  
261
221(AÚ)  
Obstaranie dlhodobého finančného majetku  06x  221  
Poskytnutá dlhodobá pôžička  067  221  
Zriadenie termínovaného vkladu s dobou dlhšou ako jeden rok  221 (AÚ)  221  
Zrušenie termínovaného vkladu s dobou dlhšou ako jeden rok  221  221 (AÚ)  
Náklady súvisiace s obstaraním krátkodobých cenných papierov - provízia maklérovi, poplatok burze a podobne  259  221  
Obstaranie krátkodobého cenné papiera na obchodovanie - akcia  251  221  
Obstaranie dlhového cenného papiera na obchodovanie  253  221  
Obstaranie cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držaného do splatnosti - dlhopis  256  221  
Obstaranie realizovateľného cenného papiera  257  221  
Výber hotovosti z bežného účtu - výpis z banky  261  221  
Poskytnutý prevádzkový preddavok  314  221  
Úhrada faktúry dodávateľovi  321  221  
Vrátenie nevyčerpaného prevádzkového preddavku  324  221  
Úhrada dobropisu  325  221  
Úhrada refundovaných nákladov  325  221  
Výplata miezd, odmien zamestnancom  331  221  
Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancom  333  221  
Poskytnutie pôžičky zamestnancovi  335  221  
Platba prostredníctvom bankomatovej karty  
- výber hotovosti z bankomatu – potvrdenka z bankomatu  335  261  
- výpis z bankového účtu  261  221  
- nákup materiálu  501, 111  335  
- vyúčtovanie výberu hotovosti - vrátenie peňazí do pokladnice  211  335  
Úhrada záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam  336  221  
Odvod dane z príjmu za účtovnú jednotku  341  221  
Odvod dane z príjmu za zamestnancov  342  221  
Úhrada DPH  343  221  
Úhrada ostatných daní a poplatkov  345  221  
Úhrada záväzkov voči colnému orgánu  379  221  
Úhrada nájomného plateného vopred  381  221  
Predplatné na budúce účtovné obdobie  381  221  
Zúčtovanie výdavkov budúcich období v nasledujúcom účtovnom období  383  221  
Prevod peňažných prostriedkov medzi organizačnými zložkami bez právnej subjektivity  395  221  
Úhrada daní, ak nebol účtovaný predpis  53x  221  
Úhrada zmluvných pokút a penále  541  221  
Úhrada ostatných pokút a penále  542  221  
Kurzová strata ku dňu účtovnej závierky – kurz ECB  545  221  
Poistné, poplatky peňažného styku a podobne  549  221  
Poskytnutý príspevok organizačnej zložke s právnou subjektivitou  561  221  
Poskytnutý príspevok iným právnickej osobe – finančný dar  562  221  
Poskytnutý príspevok fyzickej osobe – finančný dar  563  221  
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky, pre koho bola zbierka organizovaná  567  221  
Daň z úroku na účte v banke  591  221  
Splátka bankového úveru – istiny  231, 461  221  
- splátka úrokov  544  221  
Splátka ostatných dlhodobých úverov – istiny  479  221  
- splátka úrokov  544  221  


Občianske združenie Šport pre zdravie o. z. získalo od svojich členov mimoriadne príspevky. Tieto príspevky boli určené na obstaranie športového trenažéra v sume 1.900 eur. Ide o dlhodobý majetok. Jednotliví členovia občianskeho združenia prispievali hotovostnou formou do pokladnice aj bezhotovostne na bankový účet občianskeho združenia. Príspevky v hotovostnej forme boli v sume 745 eur. Príspevky v bezhotovostnej forme boli v sume 1.155 eur.

Popis účtovného prípadu  Suma v eurách MD D 
Príspevky v hotovostnej forme  745  211  384  
Príspevky v bezhotovostnej forme  1.155  221  384  
Prevod finančných prostriedkov z pokladnice na bankový účet  745  261  211  
Výpis z bankového účtu  745  221  261  
Obstaranie športového trenažéra  1.900  022  321  
Úhrada z bankového účtu  1.900  321  221  
Účtovanie odpisov  19  551  082  
- vo výške odpisov zúčtovanie výnosov budúcich období  19  384  663  


Nadácia uskutočňuje zbierku na záchranu historickej pamiatky prostredníctvom darcovských SMS – DMS. Cena DMS je 2 eurá. Operátor zaslal nadácii celkovú sumu príspevkov 5.840 eur.

Popis účtovného prípadu  Suma v eurách MD D 
Príspevky z darcovských SMS  5840  221  667  


Nadácia História zbiera finančné prostriedky na vytvorený Nadačný fond Pomôžme histórii. Vyzbierané finančné prostriedky budú určené na obnovu historickej pamiatky, ktorú obnovuje nezisková organizácia Historici n. o. v meste, v ktorom sídli nadácia. Za I. štvrťrok nadácia vyzbierala v hotovosti do pokladnice sumu 452,50 eur a v bezhotovostnej forme na bankový účet nadačného fondu vyzbierala sumu 2.487 eur. V zmluve o vytvorení nadačného fondu sú uvedené podmienky použitia nadačného fondu. Vždy po ukončení štvrťroku odvádza nadácia finančné prostriedky na bankový účet Historici n. o. Z vyzbieranej sumy si nadácia ponecháva 1 % ako odmenu na svoje prevádzkové náklady. Za I. štvrťrok predstavovala táto suma 29,40 eur. Nadácia odviedla na bankový účet neziskovej organizácie sumu 2910,10 eur. (452,50 + 2487) – 29,40 = 2910,10

Popis účtovného prípadu  Suma v eurách MD D 
Účtovanie v nadácii História 
Príspevky v hotovostnej forme  452,50  211  412  
Príspevky v bezhotovostnej forme  2487,00  221  412  
Odvod neziskovej organizácii  2910,10  412  221  
Odmena pre nadáciu  29,40  412  656  
Účtovanie v neziskovej organizácii Historici 
Príspevok od nadácie  2910,10  221  662  

Marginália – Krátkodobé bankové úvery

Neziskové účtovné jednotky účtujú na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery bankou poskytnuté úvery so splatnosťou do jedného roku. Úver môže byť poskytnutý poukázaním finančných prostriedkov na účet účtovnej jednotke alebo otvorením úverového rámca. Ak uhradí banka platobný doklad, napríklad faktúru dodávateľa priamo z bankového úveru, zaúčtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých druhov poskytnutých úverov.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Úver od banky prijatím finančných prostriedkov na bankový účet    
a) úverová zmluva  261  231  
b) príjem peňazí na bankový účet  221  261  
c) úhrada dodávateľskej faktúry  321  221  
Úver od banky otvorením úverového rámca    
Banka uhrádza predložené faktúry  321  231  
Splácanie úrokov z úveru  544  221  
Splácanie istiny  231  221  
Úhrada prevádzkového preddavku z úveru  314  231  
Úhrada preddavku na nákup dlhodobého majetku z úveru  051, 052  231  

Ako krátkodobý finančný zdroj môže nezisková účtovná jednotka použiť aj zmenky. Každá zmenka môže byť predaná banke - eskontovaná, čím vzniká medzi bankou a účtovnou jednotkou eskontný úverový vzťah. Jeho osobitosťou je, že úver nespláca príjemca úveru, ale dlžník príjemcu úveru. Pokiaľ však dlžník príjemcu úveru zmenku nezaplatí, musí zmenku uhradiť žiadateľ úveru a svoj nárok zo zmenky si musí uplatniť u svojho dlžníka.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Odberateľská faktúra za splnenú dodávku  311  6xx  
Prijatie zmenky na inkaso  312  311  
Odovzdanie zmenky banke na eskont- nominál znížený o diskont  313  312  
- diskont  549  312  
Uhradenie eskontovanej zmenky bankou  221  232  
Oznámenie banky o úhrade zmenky dlžníkom  232  313  
V prípade, že dlžník zmenku banke neuhradil    
Spätné inkaso banky  232  221  
Odúčtovanie diskontnej sadzby  313  232  
Vrátenie zmenky bankou  312  313  

Marginália – Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou

Na účte 241 – Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou sa účtujú emitované dlhopisy s dobou splatnosti do jedného roka, ktoré boli emitované účtovnou jednotkou. Účtovná jednotka môže touto formou získať ďalšie finančné prostriedky, pričom jej vzniká záväzok z titulu prijatých prostriedkov. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých druhov dlhopisov.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Upísanie dlhopisov  375  241  
Predaj dlhopisov  221  375  
Stiahnutie dlhopisov, ktoré neboli predané  255  375  
Vyradenie nepredaných dlhopisov  241  255  
Pri splatnosti dlhopisov zaúčtovanie predloženia  255  379  
Vyplatenie dlhopisov  379  221  
Vyradenie dlhopisu  241  255  

Marginália – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Ďalším krátkodobým finančným zdrojom, ktorý je cudzím zdrojom, môžu byť krátkodobé výpomoci alebo pôžičky poskytnuté inými subjektmi ako sú banky. Môže ísť o zriaďovateľov alebo členov neziskovej účtovnej jednotky, iné právnické osoby alebo fyzické osoby. Ide o také pôžičky, ktoré sú poskytnuté s dobou splatnosti do jedného roka. Na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú prijaté finančné prostriedky v eurách alebo aj v cudzích menách. Tento účet predstavuje záväzok voči poskytovateľovi pôžičky – veriteľovi. Analytické účty alebo analytická evidencia k tomuto účtu sa vedie podľa jednotlivých veriteľov a podľa cudzích mien, ak bola v týchto menách pôžička prijatá. Pôžička môže byť poskytnutá za určitý dohodnutý úrok alebo bezúročná. Prípadné pôžičky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa účtujú na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Prijatá krátkodobá finančná pôžička v eurách 
Prijatie krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  211  249  
Prijatie krátkodobej finančnej pôžičky na bankový účet  221  249  
Splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  249  211  
Splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky z bankového účtu  249  221  
Úhrada dohodnutého úroku v hotovosti  544  211  
Úhrada dohodnutého úroku z bankového účtu  544  221  
Prijatá krátkodobá finančná pôžička v cudzej mene 
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci  211, 221  249  
Splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky z devízového účtu  249  221  
Kurzová strata  545  249  
Kurzový zisk  249  645  
Úhrada dohodnutého úroku z devízového účtu  544  221  
Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh    
- kurzová strata  545  249  
- kurzový zisk  249  645  


Nezisková organizácia prijala krátkodobú finančnú pôžičku v českých korunách v sume 500 CZK. Splátky istiny boli dohodnuté v piatich splátkach po 100 CZK. Dohodnutý úrok bol v sume 25 CZK, ktorý bol uhradený spolu s poslednou splátkou istiny. Prijatie pôžičky aj splátka istiny a úroku sa uskutočnila v hotovosti. Je potrebné dodať, že v roku 2021 neprišlo v predmetnej oblasti k zmene.

Pri poskytnutí pôžičky bol kurz ECB 1 euro = 25,143 CZK; 500/25,143 = 19,89 eur; 100/25,143 = 3,98 eur.

Pri 1. splátke bol kurz komerčnej banky, kde účtovná jednotka nakúpila české koruny 1 euro = 25,223 CZK. 100/25,223 = 3,96 eur

2. splátka – kurz CZK 1 euro = 25,150 CZK; 100/25,150 = 3,98 eur

3. splátka – kurz CZK 1 euro = 25,255 CZK; 100/25,255 = 3,96 eur

4. splátka – kurz CZK 1 euro = 25,369 CZK; 100/25,369 = 3,94 eur

5. splátka – kurz CZK 1 euro = 25,140 CZK; 100/25,140 = 3,98 eur;

25/25,140 = 0,99.

Popis účtovného prípadu  Suma v € Suma v CZK MD D 
Prijatie krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  19,89  500  211  249  
1. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  3,96  100  249  211  
Kurzový rozdiel  0,02  -  249  645  
2. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  3,98  100  249  211  
3. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  3,96  100  249  211  
Kurzový rozdiel  0,02  -  249  645  
4. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  3,94  100  249  211  
Kurzový rozdiel  0,04  -  249  645  
5. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky v hotovosti  3,98  100  249  211  
Úhrada dohodnutého úroku v hotovosti  0,99  25  544  211  


Nezisková organizácia prijala krátkodobú finančnú pôžičku v českých korunách v sume 20.000 CZK. Dohodnutý úrok bol v sume 1.000 CZK. Prijatie pôžičky aj úhrada sa uskutočnila prevodom na devízový účet. Úhrada splátky istiny a úroku bola uskutočnená z devízového účtu. Keďže táto pôžička bola poskytnutá a aj splátky sa uskutočnili z devízového účtu v CZK na prepočet českých korún na euro sa použil kurz ECB predchádzajúceho dňa.

Kurz CZK bol ku dňu prijatia finančnej pôžičky 1 euro = 25,123 CZK; 20 000 / 25,123 = 796,08 eur; 10 000/ 25,123 = 398,04 eur

Istina bola splatená v dvoch splátkach po 10 000 CZK a úrok bol zaplatený v termíne splatnosti druhej splátky.

Kurz CZK v termíne 1. splátky istiny bol 1 euro = 25,358 CZK; 10 000/ 25,358 = 394,35 eur. Kurzový rozdiel 398,04 - 394,35 = 3,69

Kurz CZK v termíne 2. splátky istiny bol 1 euro = 25,475 CZK; 10 000/ 25,475 = 392,54 eur. Kurzový rozdiel 398,04 – 392,54 = 5,50

Úrok 1000/25,475 = 39,25 eur

Popis účtovného prípadu  Suma v eurách Suma v CZK MD D 
Prijatie krátkodobej finančnej pôžičky na bankový účet  796,08  20 000  221  249  
1. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky z bankového účtu  394,35  10 000  249  221  
Kurzový rozdiel  3,69  -  249  645  
2. splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky z bankového účtu  392,54  10 000  249  221  
Kurzový rozdiel  5,50  -  249  645  
Úhrada dohodnutého úroku z bankového účtu  39,25  1 000  544  221  


Nezisková organizácia prijala krátkodobú bezúročnú finančnú pôžičku od zriaďovateľa v sume 1.500 eur. Doba splatnosti bola stanovená do 10 mesiacov od poskytnutia pôžičky v dvoch splátkach. Prvá splátka istiny v sume 750 eur bola splatená včas. V dôsledku nepredvídaných okolností nebola nezisková organizácia schopná druhú splátku pôžičky splatiť. Zriaďovateľ – právnická osoba, preto odpustil splatenie finančnej pôžičky v sume 750 eur.

Popis účtovného prípadu  Suma v eurách MD D 
Prijatie krátkodobej finančnej pôžičky na bankový účet  1500  221  249  
Splátka istiny krátkodobej finančnej pôžičky  750  249  221  
Odpustenie zvyšnej časti pôžičky  750  249  662  

Krátkodobý finančný majetok

Marginália – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtujú cenné papiere majetkovej povahy, ktoré predstavujú podiel na majetku emitenta cenných papierov. Ide o akcie, dočasné listy, podielové listy a družstevné podielnické listy. Účtuje sa tu o týchto cenných papieroch, ak ich účtovná jednotka kúpila na účel vykonania obchodu na burze alebo inom verejnom trhu s cieľom dosiahnuť zisk z cenových rozdielov v krátkodobom období. Pri predaji je možné dosiahnuť zisk z rozdielu medzi cenou, za ktorú boli cenné papiere nakúpené a cenou, za ktorú sú predané. Cenné papiere na obchodovanie sa považujú za krátkodobý finančný majetok, pretože ich možno kedykoľvek predať.

Na tomto účte sa účtuje aj virtuálna mena napr. bitcoin, litecoin, ethereum. Na každý druh virtuálnej meny si účtovná jednotka vytvorí osobitný analytický účet. Rozdiel, ktorý vznikne pri preceňovaní virtuálnej meny na reálnu hodnotu podľa § 27 ods. 13, sa účtuje podľa jeho charakteru na účte 555 – Náklady na krátkodobý finančný majetok alebo na účte 655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Obstaranie majetkového cenného papiera na obchodovanie v hotovosti  259  211  
Obstaranie majetkového cenného papiera na obchodovanie úhradou z bankového účtu  259  221  
Náklady súvisiace s obstaraním - provízia maklérovi, poplatok burze a podobne  259  211, 221  
Zaradenie do majetku  251  259  
Predaj cenného papiera    
a) výnos z predaja  211, 221  653  
b) vyradenie cenného papieru  553  251  
Nákup virtuálnej meny    
reálna hodnota = dohodnutá cena   
Záväzok z titulu nákupu virtuálnej meny  251  379  
poplatok za nákup virtuálnej meny  555  379  
úhrada za virtuálnu menu v eurách  379  221  
reálna hodnota > dohodnutá cena   
Záväzok z titulu nákupu virtuálnej meny  251  379  
poplatok za nákup virtuálnej meny  555  379  
rozdiel  251  655  
úhrada za virtuálnu menu v eurách  379  221  
Predaj virtuálnej meny v reálnej hodnote  378  655  
Vyradenie virtuálnej meny (FIFO)  555  251  
Inkaso pohľadávky  221  378  
Reálna hodnota 1 BTC = 6000 eur    
Nadobudnutie majetku za virtuálnu menu 0,5 BTC = 3000 3000 eur  132  321  
Úhrada faktúry vo virtuálnej mene (FIFO) 0,5 BTC = 3500 3500 eur  321  251  
Rozdiel voči reálnej hodnote virtuálnej meny 500 eur  555  321  
Nákup tovaru za virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou    
Reálna hodnota 1 BTC = 6000    
Faktúra za nákup tovaru 5800 eur  132  321  
Vyradenie BTC z podsúvahy  799  775  
Zaradenie BTC do majetku v RH 1 BTC 6000 eur  251  655  
Úhrada záväzku 1 BTC 5800 eur  321  251  
Rozdiel 200 eur  555  251  
Bezodplatne nadobudnutá virtuálna mena  251  411  

Účet 253 – Dlhové cenné papiere - dlhový cenný papier predstavuje záväzok jeho emitenta uhradiť dlh vyplývajúci z cenného papiera, ktorý predstavuje menovitú hodnotu a príslušný úrokový výnos. Ako dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtujú predovšetkým dlhopisy, ktoré účtovná jednotka kúpila na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období. Krátkym časovým obdobím sa myslí obdobie spravidla do jedného roka, ale nie je to jednoznačne vymedzené a môže byť aj dlhšie, ak sa obchod nepodarí zrealizovať do jedného roka.

Piktogram účtovanie

Popis účtovného prípadu  MD D 
Obstaranie dlhového cenného papiera na obchodovanie v hotovosti (dlhopis)  259  211  
Obstaranie dlhového cenného papiera na obchodovanie úhradou z bankového účtu  259  221  
Náklady súvisiace s obstaraním - provízia maklérovi, poplatok burze  259  211, 221  
Zaradenie do majetku  253  259  
Úrokový výnos, diskont - mesačne  253  655  
Predaj cenného papiera    
a) tržba z predaja cenného papiera  211, 221  653  
b) vyradenie z majetku  553  253  

Marginália – Vlastné dlhopisy

Na účte 255 – Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy, ak ich účtovná jednotka môže emitovať a mať v držbe v súlade s platnými právnymi predpismi – zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Stiahnutie vlastných dlhopisov, ktoré sa nepredali  255  375  
Odkúpenie vlastných dlhopisov  255  211, 221  
Vyradenie vlastných dlhopisov  241  255  

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti sa účtujú na účte 256. Tieto cenné papiere sa nepreceňujú na reálnu hodnotu, ale účtuje sa pri nich o úrokovom výnose. O úrokovom výnose sa účtuje v priebehu obdobia, odo dňa nákupu cenného papiera do dňa splatnosti vo vecnej a časovej súvislosti.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Obstaranie dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držaného do splatnosti  256  211  
Obstaranie dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držaného do splatnosti - dlhopis  256  221  
Obstaranie dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držaného do splatnosti ak pri obstaraní vznikajú aj iné náklady  259  211, 221  
Zaradenie cenného papiera do majetku  256  259  
Zvýšenie hodnoty dlhového cenného papiera o úrokový výnos  256  655  
Prípadné zníženie hodnoty dlhového cenného papiera, ak sa nedosiahol úrokový výnos  555  256  

Marginália – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na