dnes je 21.7.2024

Input:

99/2024 Z.z., Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

99/2024 Z. z.
ZÁKON
z 18. apríla 2024
o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1 § 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) zriadenie, účel a obsah centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len „centrálny informačný systém”),
b) prístup do centrálneho informačného systému,
c) poskytovanie údajov do centrálneho informačného systému a z centrálneho informačného systému,
d) postavenie a pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády”) v súvislosti s centrálnym informačným systémom a
e) právne vzťahy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnom informačnom systéme a s využívaním služieb centrálneho informačného systému.
§ 2
(1) Jednotný postup služobných úradov1pri uplatňovaní tohto zákona zabezpečuje úrad vlády.
(2) Služobný úrad poskytuje úradu vlády pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona potrebnú súčinnosť.
Centrálny informačný systém
§ 3
(1) Zriaďuje sa centrálny informačný systém. Centrálny informačný systém je informačný systém verejnej správy.2) Centrálny informačný systém tvorí verejný portál a interný portál.
(2) Správcom3) centrálneho informačného systému je úrad vlády. Číselníky pre centrálny informačný systém vytvára a spravuje úrad vlády.
(3) Centrálny informačný systém slúži na automatizovaný zber a spracúvanie údajov na účely podpory tvorby, uskutočňovania a kontroly štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe.4)
(4) Služobný úrad je povinný používať centrálny informačný systém v rozsahu, spôsobom a na účely ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a osobitným predpisom.4)
§ 4
Interný portál
(1) Na internom portáli sú dostupné služby služobným úradom a úradu vlády.
(2) Súčasťou interného portálu je modul
a) služobných úradov,
b) obsadzovania miest, ktorý pozostáva z
1. registra výberových konaní,
2. registra žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto (ďalej len „register žiadostí o prijatie”),
3. registra žiadostí o overenie bezúhonnosti,
c) kvalifikovaných uchádzačov, ktorý pozostáva z
1. registra bývalých štátnych zamestnancov,
2. registra absolventov,
d) štátnych zamestnancov,
e) vzdelávania,
f) služobných preukazov,
g) analýz a poskytovania údajov (ďalej len „analytický modul”).
(3) Súčasťou interného portálu sú tiež nástroje na zabezpečenie správy a prevádzky centrálneho informačného systému.
§ 5
Verejný portál
(1) Na verejnom portáli sú dostupné služby uchádzačom o štátnu službu (ďalej len „uchádzač”), štátnym zamestnancom, bývalým štátnym zamestnancom5) , absolventom6) a verejnosti (ďalej len „používateľ verejného portálu”); prístup k časti služieb má používateľ verejného portálu po registrácii a