dnes je 29.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.2.1 Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o prevzatí dlhu

uzatvorená v zmysle § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ..........................................................................

Dátum narodenia: .............................................................

Rodné číslo: .....................................................................

Číslo OP: ..........................................................................

(ďalej ako „dlžník“)

a

Preberajúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ..........................................................

Bydlisko: .........................................................................

Dátum