dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor zmluvy o pôžičke

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1.1 Vzor zmluvy o pôžičke

JUDr. Vladislav Mičatek


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O PÔŽIČKE

uzavretá podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Veriteľ:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Trvalé bydlisko: ...........................................

štátna prislušnosť: ...........................................

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžník:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Trvalé bydlisko: ...........................................

štátna prislušnosť: ...........................................

(ďalej len „dlžník“)

I.

Predmet zmluvy

Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

Dlžník sa zaväzuje poskytnutú pôžičku vrátiť veriteľovi a zaplatiť mu dohodnutý úrok, a to v lehote, spôsobom a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

II.

Predmet pôžičky a doba jej trvania

Predmetom pôžičky podľa tejto zmluvy sú peňažné prostriedky vo výške ...........,- EUR (slovom ....................... EUR).

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pôžička poskytnutá dlžníkovi v zmysle tejto zmluvy bude odo dňa je poskytnutia úročená úrokom vo výške ......%. p.a. (slovom ................... percent ročne) zo sumy poskytnutej pôžičky

Splnením povinnosti oboch zmluvných strán táto zmluva zaniká.

Platnosť a účinnosť zmluvy možno ukončiť aj inak, avšak len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ prevedie predmet pôžičky na účet dlžníka číslo ................../........, vedený v banke .............................., a to do ....... dní od podpísania tejto zmluvy.

Ak sú dohodnuté úroky z pôžičky, tieto sú splatné spolu so splátkami istiny. Dlžník sa zaväzuje pôžičku splácať na účet veriteľa číslo ................../........, vedený v banke .............................., a to v nasledovných splátkach:

– 1. splátka vo výške ................,- EUR do .................

– 2. splátka vo výške ................,- EUR do .................

– 3. splátka vo výške ................,- EUR do .................

– 4. splátka vo výške ................,- EUR do .................

– 5. splátka vo výške ................,- EUR do .................

Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky je splatený dňom pripísaním sumy na účet veriteľa.

Zmluvné strany si dohodli úroky z omeškania s platením peňažného dlhu vo výške .....% p. a. (slovom ................... percent ročne) z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný ku dňu porušenia danej povinnosti.

Pri omeškaní dlžníka sa so zaplatením ktorejkoľvek splátky pôžičky o viac ako ....... dní sa stáva splatným celý dlh