dnes je 9.12.2021

Input:

Vzor zmluvy o pôžičke

5.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1.1 Vzor zmluvy o pôžičke

JUDr. Vladislav Mičatek, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PÔŽIČKE

uzavretá podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Veriteľ:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Rodné číslo: ............................................................

Dátum narodenia: ...................................................

Číslo OP: ................................................................

Bydlisko: ................................................................

Štátna príslušnosť: ..................................................

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžník:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Rodné číslo: ............................................................

Dátum narodenia: ...................................................

Číslo OP: