dnes je 23.6.2021

Input:

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.1 Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

Obchodné meno: .....................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ...................................................................................
IČO: ......................................................................................................
DIČ: ......................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „zastúpený“)

a

Obchodný zástupca:

Meno a priezvisko:.................................................................................
Adresa: ................................................................................................
IČO: ...................................................................................................
Bankové spojenie, číslo účtu:..................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu........................................  

(ďalej len „obchodný zástupca“)

I.

Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie a vyvíjanie činnosti obchodného zástupcu na rozvinutie uzatvárania lízingových zmlúv pre zastúpeného.

II.

Predmet zmluvy

Obchodný zástupca sa zaväzuje vykonávať pre zastúpeného činnosť smerujúcu k uzatváraniu lízingových zmlúv na predmet lízingu ........................(lízing nových motorových vozidiel, lízing jazdených motorových vozidiel, lízing nehnuteľností) ďalej len „obchody“.

Obchodný zástupca preukázal podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodný zástupca bude uzatvárať lízingové zmluvy v mene a na účet zastúpeného. Za tým účelom zastúpený vystavil pre obchodného zástupcu všeobecné splnomocnenie, ktoré má platnosť až do zániku zmluvy o obchodnom zastúpení.

Zmluvné strany touto zmluvou neobmedzujú územnú pôsobnosť pre činnosť obchodného zástupcu.

Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu vo výške ....% z objemu uzavretých lízingových zmlúv, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

III.

Trvanie zmluvy

Zmluva o obchodnom zastúpení je uzavretá na dobu neurčitú.

IV.

Povinnosti zastúpeného

Zastúpený je povinný konať vo vzťahu s obchodným zástupcom poctivo a v dobrej viere.

Zastúpený vyhlasuje, že obchody v súvislosti s lízingovými zmluvami vykonáva na základe poskytnutých úverov z peňažných ústavov.

Zastúpený sa zaväzuje poskytovať obchodnému zástupcovi informácie o stave poskytnutých úverov a najmä o situácii pri znížení objemu finančných prostriedkov, ktoré má vplyv na rozvoj uzatváraných zmlúv.

Zaväzuje sa poskytovať obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje, ktoré sa vzťahujú na predmet obchodov, najmä zoznam subjektov, s ktorými už uzavrel lízingové zmluvy.

V.

Povinnosti obchodného zástupcu

Obchodný zástupca je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou. Na preukázanie svojej spôsobilosti predložil zastúpenému potvrdenie o vykonávaní predajcu motorových vozidiel v spoločnosti....... a v autobazáre......................so sídlom......................... .

Obchodný zástupca je povinný zachovávať utajenie o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel z podkladov zastúpeného a ktoré zastúpený považuje za utajené. Utajené skutočnosti tvoria prílohu tejto zmluvy.

Obchodný zástupca je ďalej povinný:

- podávať správy o výsledkoch svojej činnosti pravidelne za každý kalendárny štvrťrok do piateho dňa nasledujúceho mesiaca,

- postupovať pri uzavretí lízingových zmlúv podľa pokynov zastúpeného, podľa obchodných a všeobecných podmienok uzatvárania zmlúv. Pri dojednávaní odchylného postupu a zmien a doplnení všeobecných podmienok je obchodný zástupca povinný vyžiadať si od zastúpeného predchádzajúci súhlas,

- po uzavretí lízingovej zmluvy si pre vlastnú evidenciu ponechá jedno vyhotovenie, jedno odovzdá nájomcovi a ostatné vyhotovenia odovzdá zastúpenému do 5 pracovných dní po ich uzavretí, o uzavretí zmluvy bude informovať aj e-mailovou korešpondenciou,

- uschovávať všetky doklady, ktoré nadobudol pri výkone svojej činnosti a bez zbytočného odkladu o nich zastúpeného informovať,

- v prípade dočasnej alebo trvalej nespôsobilosti na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy oznámiť povarenému zástupcovi zastúpeného všetky skutočnosti s tým spojené.

Na účely vzájomného kontaktu a plnenia informovanosti o činnosti obchodného zástupcu a pokynoch a zmene požiadaviek zastúpeného sa určuje kontaktná osoba -................(meno, priezvisko, funkcia).

VI.

Provízia a úhrada nákladov obchodného zástupcu

Zmluvné strany si dohodli výšku provízie ..... v článku II. tejto zmluvy.

Podkladom pre vznik nároku na províziu je oznámenie o počte uzavretých zmlúv, ktoré odoslal zastúpenému a ich správnosť a úplnosť potvrdil poverený zástupca zastúpeného. Obchodný zástupca vyhotoví daňový