dnes je 9.12.2021

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

27.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.6 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:  

Obchodné meno: ..............................................................................

Sídlo: ................................................................................................

IČO: ..................................................................................................

DIČ: ..................................................................................................

Je platiteľom DPH ............................................................................

Bankové spojenie, číslo účtu  IBAN SK 26......................................

Štatutárny orgán