dnes je 20.10.2021

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.6 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:   

.................................... obchodné meno   

.................................... sídlo   

......................................IČO......................................DIČ......................................je platiteľom DPH   

......................................bankové spojenie, číslo účtu   

.......................................štatutárny orgán   

......................................ďalšia osoba oprávnená konať v mene objednávateľa   

a

.................................... obchodné meno   

.................................... sídlo