dnes je 20.10.2021

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

29.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.6 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:   .................................... obchodné meno   
   .................................... sídlo   
   ......................................IČO......................................DIČ......................................je platiteľom DPH   
   ......................................bankové spojenie, číslo účtu   
   .......................................štatutárny orgán   
   ......................................ďalšia osoba oprávnená konať v mene objednávateľa   
      
   a   
      
Zhotoviteľ:   .................................... obchodné meno   
   .................................... sídlo