dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor zmluvy na finančný lízing

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1 Vzor zmluvy na finančný lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť Vzor

ZMLUVA NA FINANČNÝ LÍZING

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ (Obchodného zákonníka)
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „nájomca”)

a

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „prenajímateľ”)

I.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že svoj zmluvný vzťah pri uzavretí lízingovej zmluvy upravia podľa § 269 ods. 2 ObchZ ako nepomenovanú zmluvu. Všetky práva a povinnosti si upravujú v tejto zmluve s tým, že v neupravených otázkach platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

II.
Predmet lízingu

Predmetom tejto zmluvy je nájom motorového vozidla značky.................. s vybavením autorádio, klimatizácia,......................... . Výber motorového vozidla vykoná nájomca u predávajúceho ..................(obchodné meno, sídlo) na základe splnomocnenia vystaveného prenajímateľom. Po výbere vozidla u predávajúceho tento obstará evidenčné číslo pre nové motorové vozidlo. Kúpna cena predmetu lízingu je vrátane DPH ................................... eur (slovom.............................) Ročná priemerná výška nákladov prenajímateľa predstavuje sumu .......................... eur.

III.
Doba lízingu

Lízingová zmluva bola uzavretá na dobu 36 mesiacov.

IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu lízingu

Odovzdanie predmetu lízingu sa uskutoční v prevádzkarni predávajúceho..............(obchodné meno) v obci..................... ulica.............................. . Doba lízingu začína plynúť od odovzdania predmetu lízingu motorového vozidla predávajúcim nájomcovi na základe spísaného preberacieho protokolu. Nájomca sa zaväzuje, že predmet lízingu riadne prezrie, vyskúša jeho funkčnosť a v protokole uvedie zistené vady pri prevzatí. Ak má predmet lízingu vady vytkne ich predávajúcemu a požiada ich o odstránenie a pred odstránením vád ho neprevezme. V prípade vytknutých vád začína plynúť doba lízingu od riadneho prevzatia predmetu lízingu bez vád. Predmet leasingu môže byť primerane opotrebený s prihliadnutím na dĺžku nájmu.

V.
Cena lízingu

Nájomca zaplatí zálohu pri podpise zmluvy vo výške ................ z kúpnej ceny predmetu lízingu, čo predstavuje 30 % z kúpnej ceny – (výška je vec dohody).

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných štvrťročných splátkach nájomného vo výške ............eur (slovom .......eur), ktoré bude nájomca splácať vždy do 15 dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.

Podkladom pre platenie bude vystavená faktúra prenajímateľa s náležitosťami.....................

Prenajímate sa zaväzuje faktúru doručiť do prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniká právo a povinnosť fakturovať.

VI.
Právo kúpy prenajatej veci

Nájomca je oprávnený uplatniť právo kúpy na predmet nájmu do 30 dní po riadnom ukončení lízingovej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká po uplatnení nároku nájomcu doručením písomného prejavu prenajímateľovi. Zmluvné strany si dohodli kúpnu cenu vo výške 1 % z kúpnej ceny predmetu nájmu (alternatíva vo výške........eur). V prípade neuhradených splátok nájmu je nájomca povinný tieto zaplatiť do ....................... pred uplatnením nároku na kúpu prenajatej veci.

VII.
Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný:

  • prevziať predmet lízingu na základe splnomocnenia od predávajúceho a spísať protokol o prevzatí,

  • riadne a v lehote platiť dohodnuté splátky nájomného,

  • poistiť predmet lízingu zmluvným a havarijným poistením,

(Alternatíva: Predmet lízingu poistí prenajímateľ, ktorý splátky poistného premietne do lízingových splátok).

  • riadne sa starať o predmet lízingu, vykonávať na ňom predpísanú údržbu a servisné prehliadky, ktoré bude vykonávať na vlastné náklady.

VIII.
Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný:

  • uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet lízingu s predávajúcim, zaplatiť kúpnu cenu, splnomocniť nájomcu na výber a prevzatie predmetu lízingu,

  • dohodnúť s predávajúcim záručné podmienky na predmet lízingu, oboznámiť s nimi nájomcu a dohodnúť s predávajúcim uplatnenie práv zo záruky nájomcom na základe splnomocnenia,

  • v lehote vystaviť