dnes je 28.1.2021

Input:

Vzor výpovede z nájmu bytu

15.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2.1 Vzor výpovede z nájmu bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO

medzi

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo: ...........................................................

Zastúpený: ...................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 56.........................

IČO: ...........................................................

DIČ: ..........................................................

IČ DPH:.......................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v

Oddiel ........................ Vložka číslo: ...........................................

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomcom:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Rodené priezvisko:.........................................................

Rodné číslo: ........................................................

číslo OP:............................................................

Dátum narodenia: ..............................................

Trvalé bydlisko: ................................................

štátna príslušnosť: ...........................................

(ďalej len „nájomca“)

Naša obchodná spoločnosť dňa ..... uzavrela s Vami nájomnú zmluvu, ktorou Vám prenechala na neurčitý čas užívanie trojizbového bytu č. .. v dome v .... (obec), súpisného čísla .... na ulici ... č. ... (alt.: zapísaný na liste vlastníctva č. ... vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom k. ú. .. = ak bol byt nadobudnutý podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

Podľa tejto nájomnej zmluvy (článok č. ...) ste povinný/povinná/povinní za užívanie tohto prenajatého bytu platiť prenajímateľovi mesačne vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac nájomné vo výške................. € a preddavok na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu vo výške ........... € – spolu .............. € .

Podľa údajov účtovníctva našej obchodnej spoločnosti ste do dnešného dňa nezaplatili sumu .......... € splatnú dňa .............. za obdobie od ............. do .............. . Na výzvy našej obchodnej spoločnosti zo dňa .............., ..............., ..................a .............., aby ste zaplatili dlžné nájomné s preddavkami na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu spolu s poplatkom z omeškania, ste neodpovedali ani dlžné nájomné za čas od .............. do .................... ste nezaplatili.

Dlžná suma za čas od ................ do ..................– t. j. za ......... mesiacov – je .......... € .

Podľa § 4 zákona č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je od 1. januára 2017 5 percentuálnych bodov s pripočítaním základnej úrokovej sadzby ECB, ktorá je v súčasnosti 0,00 %.

Dlžné nájomné, spolu s preddavkami na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu vrátane poplatku z omeškania, bude vymáhať naša obchodná spoločnosť v občianskom súdnom