dnes je 23.6.2021

Input:

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

19.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.3 Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

Podpísaný Ing. ....................... ................. , konateľ spoločnosti ......................... , spol. s r. o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ................. ................. meno, priezvisko, podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri, dnešného dňa zaplatil sumu ................. € (slovom ......................... eur) v hotovosti do pokladne spoločnosti. Suma je................... € bez DPH, DPH je................. € . Suma s DPH je spolu ........................ € .

Týmto potvrdením predávajúci, v mene ktorého konal konateľ spoločnosti, potvrdzuje, že kupujúci z uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa ........... na dodanie rozličného tovaru zaplatil kúpnu cenu v celom rozsahu.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť kupujúceho na preukázanie zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je

podkladom na vydanie tovaru zo skladu predávajúceho.

V........................................dňa.................................

..........................................
Predávajúci
v mene koná konateľ spoločnosti


Platenie peňažných záväzkov sa spravidla vykonáva bezhotovostným platobným stykom. Dlžník splní povinnosť zaplatiť peňažný záväzok pripísaním na účet veriteľa na základe príkazu na úhradu. Dlžník musí venovať pozornosť správnemu označeniu čísla účtu predávajúceho aj s uvedením IBAN, lebo pri platbe na nesprávne