dnes je 5.4.2020
Input:

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom

5.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.5 Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom

..................................... obchodné meno predávajúceho

............................................................. sídlo spoločnosti

Vec: Odstúpenie od zmluvy z dôvodu zistenia neodstrániteľných vád

Kúpnou zmluvou číslo 2206/2016 z 8. decembra 2016 sme sa dohodli na predmete plnenia kúpe 10 kusov benzínových kosačiek značky ........................ s termínom plnenia apríl 2017 s dohodnutou cenou ....................... euro s DPH za 1 kus. Kosačky ste nám doručili dňa ...................... do nášho skladu v obci ..................... Jednotlivé kosačky mali nasledovné výrobné čísla ........................

Pri kontrole funkčnosti a skúške kosačiek boli zistené nasledovné vady:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

O zistených vadách sme na mieste prevzatia spísali záznam, ktorý podpísal váš zodpovedný zamestnanec pán .............. ..................., ktorý zistené vady uznal a zaviazal sa ich odstrániť do 10 dní. Oznámené vady ste sa pokúšali bezvýsledne odstrániť. Vaši zamestnanci v zápisnici spísanej dňa ..... ..... 2017 uviedli, že vady nie je možné odstrániť z dôvodu výrobných vád a tovar musia vrátiť výrobcovi. Náklady na odstránenie vád predstavujú sumu ........................ eur.

O preverenie zistených vád sme požiadali aj odbornú skúšobňu v .................., ktorá vo svojom posudku uviedla, že všetky kosačky vykazujú výrobné vady a sú v rozpore s technickou normou ................

Na základe uvedeného podľa § 436 ods. 1 písm. d) ObchZ

odstupujeme

od kúpnej zmluvy číslo 2206/2016 z 8. decembra 2016 z dôvodu porušenia kúpnej zmluvy podstatným spôsobom.

Výskyt vád sme vám včas oznámili a pri oprave bolo zistené, že sú neodstrániteľné, prípadne že vady je možné odstrániť s neúmerne vysokými nákladmi v pomere ku kúpnej cene.

Žiadame, aby ste vadný tovar