dnes je 10.7.2020

Input:

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkami

17.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1 Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkami

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 ObchZ

medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: ..............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK .......................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: .......................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu............................................
Oddiel .................................. Vložka číslo: ...............................................

(ďalej len „predávajúci”)

a

Kupujúcim:

Obchodné meno: ...................................................................................
Sídlo: ...................................................................................................
Zastúpený: ............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK ......................................................................
IČO: .....................................................................................................
DIČ: .....................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu..........................................
Oddiel ............................ Vložka číslo: ....................................................  

(ďalej len „kupujúci”)

I. 
Predmet zmluvy

Predávajúci ..................... (obchodné meno) sa zaväzuje dodať kupujúcemu 100 ks plastových okien značky............ v rozmeroch podľa podkladov kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Súčasťou plnenia je certifikát zhody vydaný Ústavom......... v .......... . Okrem toho predávajúci dodá návod na použitie a údržbu dodávaných plastových okien. Predávajúci zároveň preukazuje výpisom z obchodného registra, že má v predmete činnosti zapísanom do obchodného registra predaj predmetu tejto zmluvy. Výpis z obchodného registra tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

II. 
Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za 1 m2 vo výške ........... € . Celková kúpna cena predstavuje za ..........m2 á ...... € , spolu ............. € .

Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení kúpnej ceny kupujúcim v rovnomerných splátkach v dohodnutých lehotách vždy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca a v nasledovnej výške :

  1. splátka ........................... € bude zaplatená do 14 dní po dodaní celého množstva tovaru,
  2. splátka ........................... € bude zaplatená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
  3. splátka........................... € bude zaplatená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
  4. splátka........................... € bude zaplatená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Poslednou splátkou bude zaplatený zvyšok kúpnej ceny.

Pri omeškaní kupujúceho s platením splátok, ktoré je dlhšie ako 14 dní, stráca kupujúci výhodu splátok a je povinný zaplatiť zvyšok nezaplatenej kúpnej ceny do 10 dní od doručenia oznámenia predávajúceho o strate výhody splátok.

Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške osem % ročne za omeškanie s platením jednotlivých faktúr v dohodnutých lehotách.

III. 
Miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar na miesto určenia............, určené kupujúcim. Tovar prepraví vlastnými dopravnými prostriedkami za jednotkovú cenu na 1 km.

(Alternatíva: Kupujúci si prevezme tovar v sklade predávajúceho v pracovných dňoch od ... do...)

Predávajúci na dodávaný tovar vystaví doklad o prevzatí – dodací list, na ktorom vyznačí počet a druh jednotlivých dodaných plastových okien. Kupujúci je povinný tovar prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na dodacom liste. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nespochybniteľne vykazuje zjavné vady, ktoré zistil a oznámil predávajúcemu.

IV. 
Čas plnenia

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom čase plnenia I. štvrťrok.......... .

Podkladom pre plnenie budú požiadavky na plnenie zo strany kupujúceho, ktoré doručí predávajúcemu 5 pracovných dní pred požadovaným plnením.

V. 
Spolupôsobenie kupujúceho

Kupujúci predloží predávajúcemu výkresovú dokumentáciu s uvedením rozmerov jednotlivých plastových okien s farebnou úpravou s uvedením jednotlivých detailov. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu výkresovú dokumentáciu do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. V prípade meškania kupujúceho s dodaním dohodnutých podkladov na výrobu plastových okien, zmluvné strany