dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkami

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1 Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkami

JUDr. Alexander Škrinár, CSc


Stiahnuť vzor

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 ObchZ
medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „predávajúci”)

a

Kupujúcim:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................   

(ďalej len „kupujúci”)

I.
Predmet zmluvy

Predávajúci .....................(obchodné meno) sa zaväzuje dodať kupujúcemu 100 ks plastových okien značky............v rozmeroch podľa podkladov kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Súčasťou plnenia je certifikát zhody vydaný Ústavom......... v .......... Okrem toho predávajúci

dodá návod na použitie a údržbu dodávaných plastových okien.

II.
Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za 1 m2 vo výške ...........eur. Celková kúpna cena predstavuje za ..........m2 á ......eur, spolu .............eur.

Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení kúpnej ceny kupujúcim v rovnomerných splátkach v dohodnutých lehotách vždy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca a v nasledovnej výške :

  1. splátka ...........................eur bude zaplatená do 14 dní po dodaní celého množstva tovaru,
  2. splátka ...........................eur bude zaplatená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca
  3. splátka...........................eur bude zaplatená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca
  4. splátka...........................eur bude zaplatená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Poslednou splátkou bude zaplatený zvyšok kúpnej ceny.

Pri omeškaní kupujúceho s platením splátok, ktoré je dlhšie ako 14 dní stráca kupujúci výhodu splátok a je povinný zaplatiť zvyšok nezaplatenej kúpnej ceny do 10 dní od doručenia oznámenia predávajúceho o strate výhody splátok.

Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 8,05 % ročne za omeškanie s platením jednotlivých faktúr v dohodnutých lehotách.

III.
Miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar na miesto určenia............určené kupujúcim. Tovar prepraví vlastnými dopravnými prostriedkami za jednotkovú cenu na 1 km

(Alternatíva Kupujúci si prevezme tovar v sklade predávajúceho v pracovných dňoch od ...do..)

Predávajúci na dodávaný tovar vystaví doklad o prevzatí – dodací list, na ktorom vyznačí počet a druh jednotlivých dodaných plastových okien. Kupujúci je povinný tovar prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na dodacom liste.

IV.
Čas plnenia

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom čase plnenia I. štvrťrok..........

Podkladom pre plnenie budú požiadavky na plnenie zo strany kupujúceho, ktoré doručí predávajúcemu 5 pracovných dní pred požadovaným plnením.

V.
Spolupôsobenie kupujúceho

Kupujúci predloží predávajúcemu výkresovú dokumentáciu s uvedením rozmerov jednotlivých plastových okien s farebnou úpravou s uvedením jednotlivých detailov. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu výkresovú dokumentáciu do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. V prípade meškania kupujúceho s dodaním dohodnutých podkladov na výrobu plastových okien, zmluvné strany prerokujú vplyv meškania na dohodnutý čas plnenia a buď