dnes je 29.7.2021

Input:

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.2 Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Prijaté príspevky

V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej účtovnej jednotke alebo iným osobám, pre ktoré tieto prostriedky nezisková účtovná jednotka získava.

Ak podľa svojho hmotno-právneho predpisu môže nezisková účtovná jednotka tvoriť peňažný fond potom tieto finančné prostriedky účtuje priamo na účet fondu bez účtovania na výnosový účet. Ide najmä o nadačné fondy v nadáciách, fond prevádzky údržby a opráv v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, fondy vo verejných vysokých školách.

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

Na účte 601 - Tržby za vlastné výrobky sa účtujú výnosy pri predaji vlastných výrobkov, či už na faktúru, v hotovosti alebo vlastným pracovníkom.


Tržby z predaja služieb

Na účte 602 - Tržby z predaja služieb sa účtujú výnosy, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním služby pre iné právnické alebo fyzické osoby. Výnosy sa môžu účtovať buď na základe faktúry, zmluvy alebo na základe príjmového pokladničného dokladu, ak je úhrada v hotovosti.


Tržby za predaný tovar

Na účte 604 - Tržby za predaný tovar sa účtujú tržby za tovar predávaný účtovnou jednotkou. Ak účtovná jednotka nakúpi predmety, ktoré nijako nezmení ani neupraví ide o predávaný tovar.


61 - Zmena stavu vlastnej výroby

Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby, zmena stavu zásob vyplývajúca z inventarizácie ako rozdiel medzi výškou stavu zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat ku koncu a na začiatku účtovného obdobia. Súvzťažnými účtami sú príslušné účty v účtovej triede 1. Ak je hodnota zásob koncom príslušného obdobia vyššia než na začiatku obdobia, účtuje sa rozdiel v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61, ak je nižšia účtuje sa na ťarchu účtu účtovej skupiny 61.

611 - Zmena stavu nedokončenej výroby

Účtovanie na výnosovom účte 611, ak je účtovanie zásob spôsobom A.


Účtovanie na výnosovom účte 611, ak je účtovanie zásob spôsobom B.


612 - Zmena stavu polotovarov

Účtovanie na výnosovom účte 612, ak je účtovanie zásob spôsobom A.


Účtovanie na výnosovom účte 612, ak je účtovanie zásob spôsobom B.


613 - Zmena stavu výrobkov

Účtovanie na výnosovom účte 613, ak je účtovanie zásob spôsobom A.


Účtovanie na výnosovom účte 613, ak je účtovanie zásob spôsobom B.


614 - Zmena stavu zásob zvierat

Účtovanie na výnosovom účte 614, ak je účtovanie zásob zvierat spôsobom A.


Účtovanie na výnosovom účte 614, ak je účtovanie zásob zvierat spôsobom B.


62 - Aktivácia

Aktiváciou sa rozumejú výkony účtovnej jednotky vytvorené vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii), ktoré sa stávajú súčasťou jej majetku - aktív.

V prospech účtu 621 - Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota materiálu alebo tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii.

Účtovanie pri spôsobe A


Účtovanie pri spôsobe B


Na účte 622 - Aktivácia vnútropodnikových služieb sa účtujú služby vykonávané vo vlastnej réžii účtovnej jednotky, ktoré sa môžu týkať dlhodobého majetku, materiálu, tovaru, ale aj daru alebo poskytnutia služby na účel reprezentácie. Podľa druhu majetku, na ktorý sa vlastné služby použijú, sa účtuje ich hodnota.

Účtovanie pri spôsobe A


Účtovanie pri spôsobe B


Na účte 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý si účtovná jednotka vytvorí vlastnými pracovníkmi vo vlastnej réžii.


*) použije sa vždy nižšia z týchto dvoch cien

Na účte 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje dlhodobý hmotný majetok, ktorý si účtovná jednotka vytvorí vo vlastnej réžii.


64 - Ostatné výnosy

64 - Ostatné výnosy obsahuje tieto účty

V prospech účtu 641 - Zmluvné pokuty a penále sa účtujú:

 • zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka,

 • poplatky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka,

 • penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

 • postihová suma podľa zmenkového a šekového zákona,

 • odstupné podľa § 355 ObchZ - dojednanie v zmluve, že zmluvná strana je zmluvu oprávnená zrušiť, ak zaplatí určitú sumu odstupné.


Na účte 642 - Ostatné pokuty a penále sa účtujú ďalšie pokuty a penále, ktoré neboli zmluvne dohodnuté, alebo ktoré nevyplývajú z osobitného predpisu.


V prospech účtu 643 - Platby za odpísané pohľadávky sa účtujú úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z postúpených pohľadávok.


V prospech účtu 644 - Úroky sa účtujú úroky prijaté od banky podľa výpisu z banky. V prípade, ak účtovná jednotka poskytne pôžičku za úrok účtuje tu o týchto úrokoch.


Na účte 645 - Kurzové zisky sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce z prepočtu ocenenia majetku a záväzkov vedených v cudzej mene na eurá ku dňu ocenenia, ktorým môže byť deň uskutočnenia účtovného prípadu alebo deň, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka. Všetky kurzové rozdiely sa účtujú iba výsledkovo - do nákladov alebo výnosov.

Pri majetku a záväzkoch v cudzej mene sa na prepočet na eurá používa kurz stanovený Európskou centrálnou bankou (ECB). Ak by pre niektorú cudziu menu ECB neustanovovala kurz, potom sa použije kurz NBS. V súlade s § 24 ods. 2 ZoÚ sa použije pre prepočet cudzej meny na euro v deň uskutočnenia účtovného prípadu kurz, ktorý bol vyhlásený predchádzajúci deň predo dňom uskutočnenia účtovného prípadu. Uvedený postup sa zaviedol vzhľadom na to, že kurz vyhlasuje ECB v popoludňajších hodinách.

Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa prepočítavajú majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na eurá kurzom, ktorý je vyhlásený v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka, nepreceňujú kurzom ECB - ostávajú v pôvodnom kurze, v ktorom boli účtované ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.


646 - prijaté dary

Na účte 646 účtujú neziskové účtovné jednotky prijaté nepeňažné dary, napríklad zásoby, služby a dlhodobý majetok. V prípade dlhodobého majetku musí ísť o taký, ktorý je určený na jeho ďalšie darovanie inému subjektu, či už fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Neúčtujú sa tu prijaté finančné dary.

Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok, ktorý bude účtovná jednotka využívať pre vlastnú potrebu účtuje na účte 384 - Výnosy budúcich období.


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý dar vo forme materiálu, zvierat a pod. 
 • - účtovanie zásob spôsobom A
 
1xx  646  
 • - účtovanie zásob spôsobom B
 
501, 504  646  
Bezplatne prijatá oprava 511  646  
Reklamné predmety prijaté ako dar 513  646  
Bezplatne prijatá služba 518  646  
 1. Prijatý dlhodobý nehmotný majetok, ktorý je určený inému konečnému prijímateľovi
 
132  646  
 1. Následné poskytnutie daru konečnému prijímateľovi
 
546  132  
 1. Prijatý dlhodobý hmotný majetok, ktorý je určený inému konečnému prijímateľovi
 
132  646  
 1. Následné poskytnutie konečnému prijmateľovi
 
546  132  
Prijaté nepeňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe  1xx, 501  646  

V prospech účtu 647 - Osobitné výnosy sa účtujú špecifické výnosy vyplývajúce z hlavnej činnosti neziskovej účtovnej jednotky, pre ktoré nie je v účtovej triede 6 určený iný syntetický účet. Ide napríklad o výnosy telovýchovných jednôt, športových klubov a iných neziskových športových právnických osôb spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného.

Spoločenstvá vlastníkov bytov účtujú na tomto účte príspevky od vlastníkov bytov na správu domu, ktorú vykonáva spoločenstvo.

Ďalším špecifickým druhom výnosov môžu byť výnosy, ktoré vyplývajú z činnosti cirkví a náboženských spoločností - ide napríklad o rehole, v ktorých členovia odovzdávajú celý svoj príjem reholi a následne náklady za nich uhrádza rehoľa.


Účtovná jednotka RTVS na účte 648 - Zákonné poplatky účtuje príjmy z úhrad za služby verejnosti, ktoré poskytuje. Verejné vysoké školy tu účtujú školné a poplatky spojené so štúdiom v súlade s § 92 a 93 zákona č. 131/2002 Z. z. o verejných vysokých školách. Audiovizuálny fond tu účtuje príspevky do fondu od jednotlivých povinných osôb v súlade s § 24 až 28a zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ostatné druhy neziskových účtovných jednotiek na účte 648 - Zákonné poplatky môžu účtovať svoje príjmy, ktoré sú povinné platiť fyzické alebo právnické osoby v súlade s osobitnými predpismi.


Iné ostatné výnosy

V prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy sa účtujú všetky ostatné výnosy účtovnej jednotky, ktoré nie je možné podľa ich ekonomickej náplne zaradiť na iné účty účtovej triedy 6. Na tento účet sa zúčtováva zníženie výnosov budúcich období súčasne s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, ktorý bol získaný bezodplatne pri dlhodobom majetku, ktorý bol obstaraný z finančného daru do 31. 12. 2010. Pri dlhodobom majetku obstaranom z účelovo určených finančných prostriedkov po tomto termíne sa výnosy budúcich období zúčtujú s príslušným účtom účtovej skupiny 66, podľa toho od koho bol finančný dar získaný.


65 - Tržby z predaja a prenájmu majetku

V prospech účtu 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú tržby z predaja dlhodobého majetku, ako aj odhad sumy za predaj majetku, ak nie je známa presná suma ku koncu účtovného obdobia. Tržby z poplatkov za licencie alebo iné majetkové práva so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky, 311 - Odberatelia.


V prospech účtu 652 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 315 - Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 - Bankové účty.


V prospech účtu 653 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtuje predaj cenných papierov a podielov dlhodobého i krátkodobého charakteru, účtovaných na účtoch účtovej skupiny 06 - Finančný majetok a 25 - Krátkodobý finančný majetok.


V prospech účtu 654 - Tržby z predaja materiálu sa účtujú sumy vyúčtované odberateľom pri predaji materiálu.


V prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva finančného majetku vedeného na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok.


Výnosy z použitia fondov

Na účte 656 - Výnosy z použitia fondov sa účtuje použitie fondov v účtovných jednotkách, ktorým tvorbu fondov umožňuje ich hmotno-právny predpis, podľa ktorého postupujú. Použitie zdrojov fondov sa účtuje, ak boli použité na obstaranie krátkodobého majetku - zásoby, ceniny, stravné lístky a uhradené iné prevádzkové výdavky alebo vynaložené na prevádzkové náklady. Účtovaniu na účte 656 spravidla predchádza zaúčtovanie príslušného nákladu na prevádzkové výdavky a v sume prevádzkových výdavkov sa následne zúčtuje použitie fondu.


V prospech účtu 657 - Výnosy z precenenia cenných papierov sa účtuje zvýšenie reálnej hodnoty cenných papierov so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch cenných papierov.


Popis účtovného prípadu MD D 
Ocenenie cenného papiera na obchodovanie reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia ako v účtovníctve  251  657  
Ocenenie cenného papiera na predaj reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia ako v účtovníctve  253  657  

V prospech účtu 658 - Výnosy z prenájmu majetku sa účtujú všetky výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahne za prenájom dlhodobého majetku alebo jeho časti. Športové kluby a telovýchovné jednoty tu účtujú prenájom budov, telocviční, kurtov a pod. Taktiež sa tu účtuje prenájom reklamnej plochy, mantinelov, stožiarov a fasád budov.


Hlavným rozdielom medzi účtovaním výnosov na účtoch účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar a účtovej skupiny 66 - Prijaté príspevky je v tom, že pri tržbách za vlastné výkony účtovná jednotka poskytuje nejakú protihodnotu platiteľovi. Naopak pri prijatých príspevkoch nie je priama protihodnota zjavná. Buď nebude poskytnutá vôbec alebo nie je možné priradiť takúto protihodnotu priamo.

66 - Prijaté príspevky

V prospech účtu 661 - Prijaté príspevky od organizačných zložiek sa účtujú prijaté finančné príspevky od organizačných zložiek, ak sú účtovnými jednotkami - majú právnu subjektivitu, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica. Nárok na príspevky sa účtuje súvzťažne s účtom 315 - Ostatné pohľadávky.


V prospech účtu 662 - Prijaté príspevky od iných organizácií sa účtujú prijaté príspevky, ale aj finančné dary od iných právnických osôb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica. Nárok na príspevky alebo dohoda o finančnom dare sa účtuje súvzťažne s účtom 315 - Ostatné pohľadávky.

Na účte 662 sa účtuje tiež

- prijaté peňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe tzv. sponzorské,

- odpustenie záväzku voči právnickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku.


Popis účtovného prípadu MD D 
Peňažný dar poskytnutý právnickou osobou v hotovosti  211  662  
Peňažný dar poskytnutý právnickou osobou prevodom z bankového účtu, prípad. zloženkou  221  662  
Nárok na príspevky, darovacia zmluva  315  662  
Prijaté peňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe  315  662  
Príjem finančných prostriedkov  221  315  
Nepoužitá časť finančných prostriedkov – sponzorského  662  384  
V nasledujúcom účtovnom období použitie sponzorskéhosúčasne použitie sponzorského  5xx  321  
384  662  
Použitie sponzorského na obstaranie dlhodobého majetkusúčasne sa účtuje  04x  321  
662  384  
Zaradenie dlhodobého majetku do používania  02x  04x  
Odpisy dlhodobého majetkuv rovnakej sume sa zúčtuje použitie sponzorského  551  08x  
384  662  

V prospech účtu 663 - Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtujú finančné príspevky, ale aj finančné dary od fyzických osôb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica. Nárok na príspevky alebo dohoda o finančnom dare sa účtuje súvzťažne s účtom 315 - Ostatné pohľadávky.

Piktogram účtovanie

V prospech účtu 664 - Prijaté členské príspevky sa účtujú prijaté členské príspevky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty alebo 211 - Pokladnica. Ak sa na členských príspevkoch podieľa vyššia alebo nižšia organizačná zložka účtuje sa jej podiel na ťarchu tohto účtu alebo sa predpis podielu účtuje v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy.

Výška členských príspevkov musí byť stanovená v internom predpise účtovnej jednotky - stanovy, odsúhlasené členskou schôdzou, valným zhromaždením a podobne.


V prospech účtu 665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane sa účtuje príspevok z podielu zaplatenej dane z príjmov od právnických a fyzických osôb - 2 % daň, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude použitý v nasledujúcom účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období.

Použitie podielu zaplatenej dane (2 %) na nákup dlhodobého majetku sa účtuje podobne ako pri nákupe dlhodobého majetku z dotácie, prostredníctvom účtu 384 - Výnosy budúcich období. Následne sa pri účtovaní odpisov bude zúčtovávať účet 384 v prospech účtu 665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane.


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý príspevok z podielu zaplatenej dane 221, 211  665  
Zostatok podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, ak bol v bežnom účtovnom období účtovaný ako výnos. 665  384  
Podiel zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, ak nebol v bežnom období účtovaný ako výnos  221  384  
 1. V nasledujúcom účtovnom období použitý podiel zaplatenej dane
 
5xx  3xx, 2xx  
 1. a súčasne zúčtovanie výnosov budúcich období
 
384  665  
 1. Obstaranie dlhodobého majetku z podielu zaplatenej dane
 
04x  321  
 1. a súčasne prevod výnosu z podielu zaplatenej dane
 
665  384  
 1. Po zaradení dlhodobého majetku odpisy
 
551  07x, 08x  
 1. a súčasne zaúčtovanie výnosov budúcich období
 
384  665  
25% z prijatého podielu zaplatenej dane ako vklad do nadačného imania 
- ak ide o podiel zaplatenej dane prijatý v aktuálnom roku  665  411  
- ak ide o podiel zaplatenej dane prijatý v minulom roku  384  411  

Príspevky z verejnej zbierky

Na účte 667 - Prijaté príspevky zo zbierok sa účtujú prijaté príspevky z titulu organizovania verejnej zbierky podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri zapojení sa neziskovej účtovnej jednotky do systému DMS - darcovských SMS ide o jednu z foriem verejnej zbierky. Preto prijaté finančné prostriedky z tohto titulu môže účtovať takisto na tomto účte. Následne sa v rovnakej výške účtuje tvorba na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov a v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov. Príspevky z verejnej zbierky sa účtujú na osobitnom bankovom účte. Rovnako z úrokov na tomto účte sa tvorí fond.

Následne poskytnutie finančných príspevkov fyzickým alebo právnickým osobám sa účtuje prostredníctvom účtu 567 - Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky. Ak bola verejná zbierka určená na vlastnú činnosť neziskovej účtovnej jednotky, účtuje sa jej použitie na jednotlivých nákladových účtoch podľa druhov. V rovnakej výške ako sa účtuje poskytnutie finančných prostriedkov na účte 567 alebo na príslušnom nákladovom účte sa zaúčtuje použitie fondu na ťarchu účtu 412 a v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondu.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prijatý príspevok z titulu organizovania verejnej zbierky 
- v hotovosti  8 000 €  211  667  
- na bankový účet  13 000 €  221  667  
Prevod finančných prostriedkov v hotovosti na bankový účet 8 000 €  261  211  
Výpis z bankového účtu 8 000 €  221  261  
Tvorba fondu vo výške prijatých príspevkov z verejnej zbierky 21 000 €  556  412  
Úroky na osobitnom bankovom účte k verejnej zbierke 100 €  221  644  
Tvorba fondu vo výške úroku 100 €  556  412  
Daň z úrokov 19 €  591  221  
V rovnakej sume zníženie fondu 19 €  412  656  
Použitie verejnej zbierky – poskytnutie finančných príspevkov fyzickej alebo právnickej osobe 10 000 €  567  221  
V rovnakej sume zníženie fondu 10 000 €  412  656  
Použitie verejnej zbierky na vlastnú činnosť neziskovej organizácie 7 000 €  5xx  321, 221  
V rovnakej sume zníženie fondu 7 000 €  412  656  
Použitie verejnej zbierky na náklady spojené so zbierkou 1 081 €  5xx  321, 221  
V rovnakej sume zníženie fondu 1 081 €  412  656  
Obstaranie dlhodobého majetku z prostriedkov verejnej zbierky 3 000 €  04x  321  
Úhrada faktúry 3 000 €  321  221  
Použitie fondu verejnej zbierky 3 000 €  412  384  
Zaradenie dlhodobého majetku do používania 3 000 €  02x  04x  
Odpisy dlhodobého majetku 100 €  551  08x  
V rovnakej sume zúčtovanie účtu 384 100 €  384  656  

69 - Dotácie na prevádzku

V prospech účtu 691 - Dotácie sa účtuje priznanie dotácie účtovnej jednotke súvzťažne na ťarchu účtu:

 • 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, ak ide o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 • účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy, ak ide o dotáciu z rozpočtu obce alebo VÚC a

 • účtu 378 - Iné pohľadávky, ak ide o dotáciu zo štátnych fondov. V súčasnosti sú to Environmentálny fond a Štátny fond rozvoja bývania.

Dotácia nemôže byť použitá na iný účel, ako je ustanovený a pokiaľ tak osobitný predpis ustanovuje, nemôže sa použiť na správnu činnosť. V súčasnosti pri poskytovaní dotácií jednotlivým neziskovým účtovným jednotkám platia zákony, ktoré boli vydané príslušnými ministerstvami a podľa ktorých je potrebné, aby sa riadili jednotlivé neziskové účtovné jednotky, podľa toho od ktorého konkrétneho ministerstva dotáciu príjmu.

Ak je dotácia poskytnutá na viac účtovných období, časovo sa rozlíši prostredníctvom účtu 384 - Výnosy budúcich období a rozpúšťa sa v časovej a vecnej súvislosti v prospech účtu 691 - Dotácie.

Rovnako ak je dotácia poskytnutá na účel obstarania dlhodobého majetku účtuje sa na účte 384 - Výnosy budúcich období a následne sa v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov zúčtováva na strane MD účet 384 na strane Dal účet 691.


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijaté dotácie - predpis 
 • - zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie
 
346  691  
 • - z rozpočtu obce, VÚC
 
348  691  
 • - zo štátneho fondu
 
378  691  
Zúčtovanie nepoužitej časti dotácie v bežnom účtovnom období, ak je možné zostatok presunúť do nasledujúceho účtovného obdobia 691  384  
Postúpenie časti dotácie inej právnickej osobe, ak takúto možnosť zmluva o poskytnutí dotácie umožňuje 691  379  
Poskytnutie dotácie na viac účtovných období dopredu 221  384  
 1. dotácia, ktorá bola poskytnutá a zaúčtovaná v bežnom účtovnom období výnosov a jej použitie povolené aj v nasledujúcom období
 
691  384  
 1. v nasledujúcom období
 
384  691  
Prijatá dotácia na obstarávanie dlhodobého majetku 
 • - zúčtovanie výnosov budúcich období vo výške odpisov
 
346, 348, 378, 384  384, 691  


V akej sústave mám účtovať, ak robím účtovníctvo pre občianske združenie, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v zákone o účtovníctve na vedenie jednoduchého účtovníctva. Jeho príjmy neboli vyššie ako 200 000 eur a nepodnikalo. Uchádza sa však o 2 % z dane FO a PO.

Odpoveď

Príjem, ktorý bude mať občianske združenie z 2 % sa zahrnie do príjmov a posudzuje sa rovnako ako iné príjmy. Zo samotného prijatia 2 % nevyplýva pre občianske združenie povinnosť prejsť na sústavu podvojného účtovníctva. Aj prijímateľ 2 % môže naďalej viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctvo. Až keby príjem akýchkoľvek prijatých finančných prostriedkov prevýšil sumu 200 000 eur je združenie povinné prejsť na sústavu podvojného účtovníctva.


Môže občianske združenie, ktoré je prijímateľom 2 % darovať časť týchto finančných príspevkov inému občianskemu združeniu? Za akých podmienok, akou formou sa postupuje?

Odpoveď

V súlade s § 50 ods. 10 ZDP z príjmu je možné poskytnúť prostriedky z 2 % inej právnickej osobe. Občianske združenie, ktoré bolo prijímateľom, ostáva zodpovedným za preukázanie použitia podielu zaplatenej dane aj u inej právnickej osoby, ktorej ich poskytne na priame použitie. Preto je potrebné, aby sa tieto prostriedky poukázali na základe zmluvného vzťahu, v ktorom bude vyšpecifikované na aký účel a v akej lehote je možné tieto finančné prostriedky použiť. Účel použitia musí byť v súlade s § 50 ods. 5 ZDP. Účel, na ktorý sa finančné prostriedky použijú, musí mať iná právnická osoba uvedený ako svoju hlavnú činnosť v zakladacích listinách. Lehota na použitie týchto finančných prostriedkov je totožná ako keby ich používal pôvodný prijímateľ.


Nezisková organizácia prijala v účtovnom období roku 2015 dlhodobú pôžičku od fyzickej osoby so splatnosťou v roku 2016. Bola zaúčtovaná ako dlhodobý záväzok na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky. V roku 2018 sa ju veriteľ rozhodol odpustiť. Zmluvou medzi oboma stranami bola pôžička prehodnotená na dar. Na aký účet sa takáto forma daru zaúčtuje?

Odpoveď

Keďže ide o poskytnutie peňažného daru účtuje sa takýto dar ako odpustenie dlhu na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky na strane MD a súvzťažne na účte 663 - Prijaté príspevky od fyzických osôb. Prípadná zmluvná pokuta by sa účtovala na strane MD účtu 541 - Zmluvné pokuty a penále a súvzťažne s účtom 379 - Iné záväzky ako krátkodobý záväzok. Ak by bola taktiež odpustená, zaúčtuje sa na strane