dnes je 1.10.2020

Input:

Účtovanie výnosov

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.6.1 Účtovanie výnosov

Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová

Účtovanie zmluvných pokút a penále – účet 641 – Zmluvné pokuty a penále

V prospech účtu 641 - Zmluvné pokuty a penále sa účtujú

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa osobitného predpisu,

b) poplatky z omeškania podľa osobitného predpisu,

c) penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

d) postihová suma podľa osobitného predpisu,

e) odstupné podľa osobitného predpisu.

Účtovný prípad  MD  DAL  
Pokuta, penále za porušenie zmluvných podmienok  311  641  
Prijatie úhrady pokuty na účet  221  311  

Účtovanie ostatných pokút a penále – účet 642 – Ostatné pokuty a penále

Ide o ďalšie pokuty a penále vyplývajúce z hmotno-právnych predpisov alebo náhradu pokút a penále od zodpovedného pracovníka.

Účtovný prípad  MD  DAL  
Vyúčtovanie pokuty, penále a úroky z omeškania voči dlžníkovi, okrem zmluvných  378  642  
Uplatnenie pokuty voči zamestnancom  335  642  
Splatenie pokuty na bankový účet  221  378, 335  

Účtovanie platieb za odpísané pohľadávky – účet 643 – Platby za odpísané pohľadávky

Na stranu DAL účtu 643 sa účtujú úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané ako nevymožiteľné na vrub nákladov.

Účtovný prípad  MD  DAL  
Odpísanie poskytnutého preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  543  051  
Odpísanie pohľadávky z obchodného styku  543  311  
Odpísanie ostatných pohľadávok  543  315  
Platby za odpísané pohľadávky prijaté na bankový účet  221  643  

Účtovanie výnosových bankových úrokov – účet 644 – Úroky

Účtovný prípad  MD  DAL  
Pripísané úroky v banke        
- príjem úrokov  221  644  
- daň z úrokov  591  221  

Účtovanie kladných kurzových rozdielov – účet 645 – Kurzové zisky

Účtovný prípad  MD  DAL  
Kurzové zisky vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu – inkaso, úhrada pohľadávky alebo úhrada záväzku  Rôzne účty pohľadávok alebo záväzkov  645  
Kurzové zisky vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z titulu rôzneho ocenenia cudzej meny pri vklade a výbere peňazí z účtu vedenom v cudzej mene  221, 211  645  
Kurzové zisky vznikajúce pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene kurzom ECB ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  Rôzne účty  645  

Účtovanie osobitných výnosov z hlavnej činnosti – účet 647 – Osobitné výnosy

Účtovný prípad  MD  DAL  
Mesačný príspevok na správu, ktorú vykonáva spoločenstvo, platený v preddavkovej mesačnej platbe  315  647  
Predpis tvorby FPÚo  315  412  
Predpis preddavkov prijatých od vlastníkov bytov  315  324  
Úhrada preddavkov od vlastníkov bytov  221  315  

Účtovanie iných ostatných výnosov – účet 649 – Iné ostatné výnosy

Účtovný prípad  MD  DAL  
Pohľadávka za náhradu mánk a škôd od fyzických a právnických osôb (okrem vlastných zamestnancov)  378  649  
Prijatie úhrady na účet  221  378  
Inventarizačné rozdiely        
- prebytok cenín  213  649  
- prebytok pokladničnej hotovosti  211  649  

Účtovanie tržieb z predaja dlhodobého majetku – účet 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účtovný prípad  MD  DAL  
Faktúra odberateľovi v prípade predaja dlhodobého majetku  311  651  
Úhrada faktúry  221  311  
Tržby v hotovosti za predaný dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok  211  651  

Účtovanie výnosov z použitia fondov – účet 656 – Výnosy z použitia fondu

Účet 656 – Výnosy z použitia fondu slúži v spoločenstve predovšetkým na zaúčtovanie použitia FPUo. Ak sa uhrádzajú náklady z FPUo, v rovnakej výške sa účtuje aj použitie FPUo na strane MD účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitného predpisu a na strane Dal účtu 656 – Výnosy z použitia fondu.