dnes je 29.1.2022

Input:

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

7.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.1 Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na:

- prevádzkové náklady, v niektorých zákonoch sa používa pojem aj správne náklady,

- náklady súvisiace s hlavnou činnosťou, na ktorú bola nezisková účtovná jednotka zriadená,

- náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby a náklady spojené s inou činnosťou u poskytovateľa sociálnej služby,

- náklady na podnikateľskú činnosť a ak vykonáva aj takúto činnosť.

Prevádzkové náklady, ktoré sa týkajú viacerých druhov činnosti, sa na konci účtovného obdobia pomerne priradia k jednotlivým činnostiam.

Neúčtujú sa tu externé náklady, ktoré súvisia s obstaraním dlhodobého hmotného a nehmotného majetku alebo