dnes je 29.7.2021

Input:

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

7.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.1 Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na:

- prevádzkové náklady, v niektorých zákonoch sa používa pojem aj správne náklady,

- náklady súvisiace s hlavnou činnosťou, na ktorú bola nezisková účtovná jednotka zriadená,

- náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby a náklady spojené s inou činnosťou u poskytovateľa sociálnej služby,

- náklady na podnikateľskú činnosť a ak vykonáva aj takúto činnosť.

Prevádzkové náklady, ktoré sa týkajú viacerých druhov činnosti, sa na konci účtovného obdobia pomerne priradia k jednotlivým činnostiam.

Neúčtujú sa tu externé náklady, ktoré súvisia s obstaraním dlhodobého hmotného a nehmotného majetku alebo finančného majetku. Náklady, ktoré súvisia s obstarávaním takéhoto majetku sa účtujú v účtovej triede 0.

Náklady nepatriace účtovnej jednotke

Ak vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v nákladoch účtovaných podľa iných dokladov sú zahrnuté aj sumy, ktoré nepatria do nákladov neziskovej účtovnej jednotky, napríklad súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrický prúd a podobne postupuje sa podľa toho, či je už pri účtovaní vyúčtovacích faktúr zrejmé alebo nie akú čiastku uhradí iná fyzická alebo právnická osoba nasledovne:

- ak je pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr známa výška pohľadávky voči inej fyzickej alebo právnickej osobe - zaúčtuje sa suma pohľadávky na účty účtovej triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy,

- ak sa suma pohľadávky voči inej fyzickej alebo právnickej osobe zistí až následne účtuje sa na príslušnom účte nákladov a následne sa zaúčtuje pohľadávka a zníži sa suma nákladov.


Škola prenajíma priestory služobného bytu školníkovi. Na meranie elektrickej energie je zriadená osobitná prípojka s meračom elektrickej energie. Vo vyúčtovacej faktúre bol škole v zaslanej faktúre na úhradu elektrickej energie vyčíslený nedoplatok v sume 120 €. Z uvedenej sumy bola na merač elektrickej energie v byte vyúčtovaná suma 50 € nedoplatok. Počas účtovného obdobia bol platený preddavok v sume 63 € na byt a 270 € mesačne na školu.

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Mesačné zálohové faktúry:  
- na školu  270  502  321  
- na byt  63  378  321  
Ročné vyúčtovanie:  
- na školu  70  502  321  
- na byt  50  378  321  


Nezisková organizácia poskytla pracovníkovi služobný mobilný telefón. Faktúra za telefonické hovory za mesiac júl bola 54,54 €. Následne bolo zistené, že hovory v sume 24,30 € boli na súkromné účely.

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Faktúra za telefón  54,54  518  321  
Predpis úhrady faktúry za telefonické hovory zamestnancovi  24,30  378  518  

50 - Spotrebované nákupy

Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob A alebo B. Spôsob B účtovania zásob nemôže použiť účtovná jednotka, ktorá je v konkurze alebo likvidácii.

Účtovanie zásob spôsobom A

Pri účtovaní zásob spôsobom A sa

a. v priebehu účtovného obdobia spotrebovávané položky materiálu účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

b. pri uzavieraní účtovných kníh sa prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zisteným pri inventarizácii a účtovným stavom na príslušných účtoch zásob účtujú podľa svojej povahy na ťarchu účtu 548 - Manká a škody, ak ide o inventarizačný rozdiel nad výšku stanovenú vnútorným predpisom prirodzených úbytkov alebo ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky stanovenej vnútorným predpisom o prirodzených úbytkoch na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu pri nakupovaných zásobách od iných subjektov. Prebytok zásob, obstaraný nákupom zásob od iných subjektov, sa účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy. V prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak je vzniknutý prebytok z dôvodu chybného účtovania do nákladov v tom istom účtovnom období. Pri zásobách vlastnej výroby sa pri uzavieraní účtovných kníh inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby, ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky stanovenej vnútorným predpisom prirodzených úbytkov. Na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtuje, ak ide o inventarizačný rozdiel nad výšku stanovenú vnútorným predpisom alebo ak nie je vnútorný predpis stanovený. Prebytok zásob sa účtuje v prospech príslušného účtu 61 - Zmena stavu vlastnej výroby.

Aj pri účtovaní zásob spôsobom A si môže účtovná jednotka stanoviť druhy zásob, ktoré bude účtovať priamo do spotreby. Ide predovšetkým o zásoby, ktoré sa neskladujú - napríklad kancelárske potreby, čistiace prostriedky a podobne.

Spôsob B - nákupy

Spôsobom B sa účtujú nákupy od iných subjektov takto:

a. v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 - Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch. Vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob sa aktivujú. Aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 - Aktivácia,

b. pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade účtujú na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar. Stav zásob podľa skladovej evidencie sa účtuje pri materiály na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade súvzťažne s účtom 501 - Spotreba materiálu. Inventarizačný rozdiel nad stanovené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob. Prebytok zásob sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby, alebo v prospech účtu účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy a na ťarchu príslušného účtu zásob.

Spôsob B - zásoby vlastnej výroby

Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a. v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 - Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady,

b. pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby. Stav zásob zistený podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby; inventarizačný rozdiel nad stanovené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody. Prebytok zásob sa účtuje súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby.

Účet 501 - Spotreba materiálu


Spotreba energie

Na účte 502 - Spotreba energie sa účtujú všetky nákupy neskladovateľných tovarov, ktorými sú elektrická energia, plyn, voda, para a podobne. Účtuje sa tu spotreba energie aj v prípade, že by ju účtovná jednotka využívala na výrobné účely. Napríklad plyn v kotolni.

Piktogram účtovanie

Predaný tovar

Na účte 504 - Predaný tovar sa účtuje suma predaného tovaru v obstarávacej cene. Za tovar sa považuje taký druh zásob, ktorý účtovná jednotka predáva následne iným subjektom bez ich zmeny. Tovarom sú napríklad potraviny v bufete, knihy predávané pri školeniach.


51 - Služby

Na účte 511 - Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady na opravy a udržiavanie predovšetkým dlhodobého majetku, ktoré boli uskutočnené externými firmami. Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku. Ich cieľom je uvedenie majetku do predchádzajúceho prevádzkyschopného stavu. Udržiavaním sa rozumie činnosť, ktorou sa spomaľuje fyzické opotrebenie majetku a predchádza sa ňou následkom opotrebenia odstraňovaním priebežne vznikajúcich drobnejších závad.


Cestovné

Na účte 512 - Cestovné sa účtujú platené cestovné náhrady poskytované zamestnancom a iným osobám pri pracovných cestách - napr. členom združenia, športovcom, trénerom, rozhodcom, členom samosprávnych orgánov. Daňovo uznané sú tieto výdavky iba, ak sú poskytnuté do výšky stanovenej zákonom č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


Náklady, ktoré účtovná jednotka vynaložila na svoju reprezentáciu, sa účtujú na účte 513 - Náklady na reprezentáciu. Ide o externé aj vlastné výkony vynaložené na účely reprezentácie. Najčastejšie sa vyskytujúce náklady na reprezentáciu sú náklady na pohostenie, dary, propagačné a reklamné predmety.


Ostatné služby

Na účte 518 - Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné služby obstarávané externe, o ktorých sa neúčtuje na predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 51, ako aj dlhodobý drobný nehmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom. V súlade s rozhodnutím účtovnej jednotky sa tu môže účtovať aj technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku, ak jeho suma neprevýšila sumu určenú pre technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 1 700 eur.


52 - Osobné náklady

Na účte 521 - Mzdové náklady sa účtujú hrubé mzdy a odmeny, vrátane nepeňažných plnení zo závislej činnosti zamestnancov. Do hrubej mzdy sa zahŕňa aj mzda poskytovaná v nepeňažnej forme, ak je súčasťou mzdy. Na ťarchu tohto účtu sa účtujú sumy mzdových nákladov zúčtovaných na výplatu podľa zúčtovacích a výplatných listín alebo iných preukázateľných účtovných dokladov.


Na účte 524 - Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky zo záväzku voči Sociálnej poisťovni a jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú oblasť platenia povinného zákonného poistenia.

Na účte 525 - Ostatné sociálne poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky, ak dobrovoľne pripoistí zamestnancov nad rámec zákona. Ide napríklad o doplnkové dôchodkové poistenie.


Na účte 527 - Zákonné sociálne náklady sa účtujú náklady vynaložené na vytvorenie vhodných pracovných podmienok na pracovisku a náklady vynaložené na starostlivosť o zamestnancov, ako aj odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho charakteru, ktorých vznik je ovplyvnený osobitnými predpismi - povinnosť plnenia je daná zákonom alebo vyhláškami.


Na účte 528 - Ostatné sociálne náklady sa účtuje odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov napríklad poskytované podľa kolektívnej zmluvy.


53 - Dane a poplatky

V tejto účtovej skupine sa účtujú dane, odvody a poplatky charakteru daní, tzn. že ich platenie je priamo ustanovené zákonom a pre okruh platiteľov vymedzený v zákone je povinné. V tejto účtovej skupine sa neúčtuje o dani z príjmov, ktorá sa účtuje v účtovej skupine 59 - Daň z príjmov.

Daň z motorových vozidiel

Na účte 531 - Daň z motorových vozidiel sa účtuje predpis dane z motorových vozidiel, ak účtovná jednotka je daňovníkom tejto dane podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom dane je motorové vozidlo, ktoré sa používa v SR na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Správcom dane z motorových vozidiel je daňový úrad.


532 - Daň z nehnuteľností

Na ťarchu účtu 532 - Daň z nehnuteľností sa účtuje predpis dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Správcom dane z nehnuteľností je obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením znížiť alebo oslobodiť neziskové účtovné jednotky od platenia dane z pozemkov alebo dane zo stavieb.


Ostatné dane a poplatky

Na účte 538 - Ostatné dane a poplatky sa účtujú spotrebné dane, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a poplatky, ktoré majú charakter daní, tzn. ich platenie je povinné napríklad správne poplatky, poplatky Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS), súdne poplatky, poplatky za uloženie odpadu, poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Na tomto účte sa účtuje aj vrátenie rozdielu daní za minulé roky s výnimkou dane z príjmov, ak o tieto rozdiely daní už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok a podobne vrátane dane z pridanej hodnoty.


54 - Ostatné náklady

Na účte 541 - Zmluvné pokuty a penále sa účtujú uznané sankčné pokuty a penále na základe zmlúv a príslušných dokladov.


Na účte 542 - Ostatné pokuty a penále sa účtujú uznané ostatné sankčné pokuty a penále. Účtujú sa tu tiež sankcie za porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj prípadné vrátenie dotácie, ktorá bola neoprávnene použitá, ak ide o dotáciu prijatú v minulých účtovných obdobiach.

Ak by išlo o vrátenie dotácie v účtovnom období kedy bola prijatá, účtuje sa táto transakcia iba ako zníženie dotácie na strane MD účtu 691 - Dotácie. Ak by išlo o vrátenie časti alebo celej dotácie, ktorá bola určená na obstaranie dlhodobého majetku účtuje sa na strane MD účtu 384 - Výnosy budúcich období.


Na ťarchu účtu 543 - Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky sa účtuje odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania alebo postúpenie pohľadávky. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje pohľadávka na základe rozhodnutia súdu, resp. iných orgánov činných v trestnom alebo civilnom správnom konaní o jej nevymožiteľnosti, alebo ak náklady na jej vymáhanie by prekročili výťažok z pohľadávky.


Na účte 544 - Úroky sa účtuje povinnosť z titulu platenia úrokov banke prípadne iným subjektom v prípade prijatia pôžičky alebo úveru. Pri obstarávaní dlhodobého majetku sa účtovná jednotka môže do dňa zaradenia dlhodobého majetku rozhodnúť, či bude účtovať úroky z úverov ako súčasť obstarávacej ceny, alebo ako náklad na účte 544.


Na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty sa účtujú kurzové straty, ktoré vznikajú pri prepočítavaní majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene na euro, a to jednak ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ako aj ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka. Všetky kurzové rozdiely sa účtujú iba výsledkovo - do nákladov alebo výnosov.

Výnimku tvoria prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene ktoré sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nepreceňujú kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) - ostávajú v pôvodnom historickom kurze, v ktorom boli účtované ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na prepočet cudzej meny na euro sa používa kurz vyhlásený ECB. Ustanovenie § 24 ods. 2 písm. a) ZoÚ určuje, že ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa použije kurz, ktorý bol vyhlásený v predchádzajúci deň pred uskutočnením účtovného prípadu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa použije na prepočet cudzej meny na euro kurz vyhlásený v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak by tento deň bol sviatok, použije sa kurz vyhlásený v najbližší pracovný deň.


Na účte 546 - Dary sa účtuje bezodplatné odovzdanie majetku, ktorý účtovná jednotka odovzdáva bezodplatne právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Pri dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku sa tu účtuje zostatková cena majetku, vrátane dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na toto bezodplatné plnenie. Neúčtujú sa tu finančné dary.


Účet 547- Osobitné náklady je určený na účtovanie špecifických nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou neziskových účtovných jednotiek, ak ich chcú sledovať na osobitnom syntetickom účte a tieto náklady nie je možné jednoznačne účtovať na iných účtoch účtovej triedy 5. Je v kompetencii neziskovej účtovnej jednotky, aby si zvolila špecifický druh nákladov, ktorý tu bude účtovať.

Ak nezisková účtovná jednotka organizuje pre cieľové skupiny projekt - vzdelávanie, pobyt, kurzy, školenia a podobne účtujú sa tu náklady súvisiace s celým projektom napríklad cestovné, stravné, ubytovanie a vreckové poskytnuté pre účastníkov projektu.

Účtujú tu tiež cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré majú špecifické náklady, ktoré nie je možné zaradiť do iných druhov nákladov. Takisto tu účtujú rehole, v ktorých všetky príjmy rehoľníkov sú príjmami rehole na účte 647 - Osobitné výnosy a následne náklady z týchto prostriedkov, ktoré sú uhrádzané za rehoľníkov zo spoločných peňazí sa účtujú na účte 547 - Osobitné náklady.

Telovýchovné jednoty a športové kluby tu účtujú náklady spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží, registračné poplatky štartovné poplatky, náklady na ceny a stravovanie a občerstvenie športovcov.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) účtujú na tomto účte náklady na obstaranie dlhodobého majetku alebo náklady súvisiace s technickým zhodnotením domu napr. zateplenie domu, vybudovanie bezbariérového prístupu do domu a pod. Nakoľko tento majetok nie je vo vlastníctve SVB, ale vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov, neúčtuje SVB o tomto majetku v účtovej triede 0, ale ako náklad na účte 547 - Osobitné náklady.

V politických stranách sa na účte 547 – Osobitné náklady účtuje volebná kaucia, ktorá sa nevracia, ak politická strana vo voľbách nedosiahla výsledok, na základe ktorého by kauciu nemusela vrátiť. Súvzťažným účtom je účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.

V neziskovej účtovnej jednotky, ktorá zabezpečuje svoju činnosť dobrovoľníkmi alebo vysiela dobrovoľníkov, účtuje na účte 547 – Osobitné náklady materiálne zabezpečenie dobrovoľníka v súlade so zmluvou o dobrovoľníckej činnosti.


Popis účtovného prípadu MD D 
Poplatok športového klubu za prestup hráča  547  211, 221  
Poplatok športového klubu za hosťovanie hráča  547  211, 221  
Štartovný poplatok  547  211, 221  
Registračný poplatok  547  211, 221  
Vklad do súťaže  547  211, 221  
Sústredenie športových oddielov a klubov  547  1xx, 2xx, 3xx  
Náklady na propagáciu športových akcií  547  1xx, 2xx, 3xx  
Úhrady za rehoľníkov  547  211, 221, 321  
Náklady za cieľové skupiny pri organizovaní projektu  547  211, 221, 321  
Faktúra za zateplenie domu (SVB)  547  321  
Faktúra za vybudovanie výťahu (SVB)  547  321  
Faktúra za vybudovanie bezbariérového vstupu (SVB)  547  321  
Poskytnutie kaucie politickou stranou  314  221  
Kaucia, ktorá sa politickej strane nevráti  547  314  
Náklady na materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov  547  379  

Na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtujú manká na majetku, s výnimkou schodku pokladničnej hotovosti, cenín a sumy chýbajúcich cenných papierov. Priznanie na náhradu mánk a škôd sa účtujú v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.


Na účte 549 - Iné ostatné náklady sa účtujú náklady, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky a nie je možné ich podľa ekonomickej náplne účtovať na predchádzajúcich nákladových účtoch.


55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtujú odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku ako vyjadrenie fyzického a morálneho opotrebenia dlhodobého majetku. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, pri ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa zohľadňuje najmä

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,

b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,

c) technické zastaranie majetku a morálne zastaranie majetku,

d) zákonné obmedzenia alebo iné obmedzenia na používanie majetku,

e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka si pri výpočte odpisov stanoví počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní sumy odpisov sama vo svojom odpisovom pláne.

Účtuje sa tu tiež zostatková cena dlhodobého majetku pri jeho vyradení v dôsledku likvidácie.


Na účte 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje zostatková cena dlhodobého majetku pri jeho vyradení v dôsledku predaja dlhodobého majetku.


Na účte 553 - Predané cenné papiere sa účtuje úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch účtovej skupiny 06 - Finančný majetok alebo 25 - Krátkodobý finančný majetok v ocenení vedenom na týchto účtoch. Zároveň sa zúčtujú opravné položky, ktoré boli k týmto cenným papierom vytvorené.


Na účte 554 - Predaný materiál sa účtuje úbytok materiálu v ocenení obstarávacou cenou pri predaji tohto materiálu.


Zníženie reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje na účte 555 - Náklady na krátkodobý finančný majetok pri dlhopise s kupónom.

Na ťarchu tohto účtu sa účtuje pri dlhových cenných papieroch držaných do doby splatnosti rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou. Ide napríklad o diskontované dlhopisy.

Súčasne aj kurzový rozdiel, ktorý vznikne pri týchto cenných papieroch vedených v cudzej mene, sa účtuje na tomto účte.


Tvorba fondov

Na účte 556 - Tvorba fondov sa účtuje tvorba fondu v tých neziskových účtovných jednotkách, ktorým umožňuje hmotno-právny predpis, na základe ktorého vznikli, tvoriť osobitné fondy. Ide o nadácie, neinvestičné fondy, verejné vysoké školy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a organizácie kolektívnej správy.

Účet 556 sa používa, ak ide o tvorbu fondu z príjmov, ktoré boli zdanené v neziskovej účtovnej jednotke, a ktoré boli už zaúčtované do výnosov.


Na ťarchu účtu 557 - Náklady z precenenia cenných papierov sa účtuje zníženie reálnej hodnoty majetkového cenného papiera určeného na obchodovanie ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka. Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu, ak ju však nemožno spoľahlivo určiť oceňujú sa kvalifikovaným odhadom. Ak nie je možné túto reálnu hodnotu určiť, potom sa nepreceňujú a ostávajú tieto cenné papiere v prvotnom ocenení - v obstarávacej cene.


Na účte 558 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek sa účtuje tvorba alebo zníženie opravnej položky, ale aj zrušenie opravnej položky. Neziskové účtovné jednotky tvoria opravné položky k majetku za

- hlavnú činnosť, na účel ktorej boli zriadené,

- podnikateľskú činnosť.

Neziskové účtovné jednotky účtujú iba o účtovných opravných položkách v súlade so zákonom o účtovníctve a opatrením o postupoch účtovania. Neúčtujú o opravných položkách v zmysle zákona o dani z príjmov. Pre účely zistenia základu dane následne zahrnú, resp. vylúčia vytvorené opravné položky, ktoré neumožňuje zákon o dani z príjmov tvoriť.


56 - Poskytnuté príspevky

Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú príspevky - finančné dary, ktoré poskytujú neziskové účtovné jednotky iným subjektom. Takéto poskytovanie finančných prostriedkov môže byť v niektorých účtovných jednotkách hlavnou činnosťou.

561 - Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

Na ťarchu tohto účtu sa účtujú poskytnuté príspevky medzi organizačnými zložkami, ak sú účtovnými jednotkami (tzn. ak majú právnu subjektivitu) súvzťažne v prospech účtu 221 - Bankové účty alebo v prospech účtu 211 - Pokladnica. O nároku na poskytnutie príspevku sa účtuje súvzťažne s účtom 325 - Ostatné záväzky.


562 - Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

Na ťarchu účtu sa účtujú poskytnuté príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 - Bankové účty alebo v prospech účtu 211 - Pokladnica. O predpise na poskytnutie príspevku sa účtuje súvzťažne s účtom 325 - Ostatné záväzky.


563 - Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Na ťarchu účtu sa účtujú poskytnuté príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 - Bankové účty alebo v prospech účtu 211 - Pokladnica. O predpise na poskytnutie príspevku sa účtuje súvzťažne s účtom 325 - Ostatné záväzky.


Na účte 565 - Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane účtuje prijímateľ podielu zaplatenej dane, ak poskytne príspevok z podielu zaplatenej dane na použitie inej právnickej osobe.

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 50 ods. 10 umožňuje prijímateľovi, ktorý nepoužije celý príspevok z podielu zaplatenej dane pre svoje účely, aby ho poskytol inej právnickej osobe. Táto iná právnická osoba je povinná použiť tento podiel takisto iba na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Súčasne je povinný dodržať lehotu na jeho použitie, ktorá je do konca nasledujúceho roka od roku, v ktorom ho prijímateľ získal