dnes je 7.8.2020

Input:

Účtovanie nákladov

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.1 Účtovanie nákladov

Ing. Jana Vršková; Ing. Ivana Glazelová

Účet 501 – Spotreba materiálu

Účtovné prípady   MD   D   
Účtovanie spotreby materiálu spôsobom B v priebehu účtovného obdobia   
Obstaranie materiálu na faktúru    501   321   
Obstaranie materiálu v hotovosti   501   211   
Materiál obstaraný darom   501   646   
Inventarizačné rozdiely   
- manko a škoda na materiáli   548   501   
- prebytok   112   501   
Výdaj materiálu z dôvodu jeho darovania   546   501   
Predaj materiálu
a) úbytok materiálu v obstarávacej cene   
554   501   
b) odberateľská faktúra - predajná cena   311   654   
Účtovanie na konci účtovného obdobia:   
Zaúčtovanie konečného stavu materiálu na sklade pri uzavieraní účtovných kníh, ak bol zistený nejaký nespotrebovaný materiál   112   501   
Preúčtovanie počiatočného stavu účtu 112 – Materiál na sklade, ktorý bol vykázaný k 1. 1. bežného roku   501   112   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   501   

Účet 502 – Spotreba energie

Účtovné prípady   MD   D   
Faktúra za energie - elektrickú energiu, vodu, plyn a podobne   502   321   
Nevyfakturované dodávky ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka   502   326   
Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky energie   502   323   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   502   

Účet 511 – Opravy a udržiavanie

Účtovné prípady   MD   D   
Dodávateľská faktúra na opravu a údržbu majetku   511   321   
Dodávateľská faktúra za maľovanie   511   321   
Oprava a údržba hradená v hotovosti   511   211   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   511   

Účet 512 – Cestovné

Účtovné prípady   MD   D   
Preukázané výdavky vyplácané v hotovosti pri vyúčtovaní pracovnej cesty na:    
- autobusovú, železničnú, alebo leteckú dopravu   512   211   
- ubytovanie   512   211   
- stravné   512   211   
- vedľajšie výdavky - poplatok za použitie telefónu, faxu, internetu, úschovu batožiny, parkovné a podobne   512   211   
Vyúčtovanie cestovných náhrad v prípade poskytnutia preddavku na pracovnú cestu   
- vyplatenie preddavku,- vyúčtovanie náhrad,- vrátenie rozdielu, ak bol preddavok vyšší,- doplatenie rozdielu zamestnancovi, ak bol preddavok nižší ako skutočné výdavky na pracovnú cestu.   335512211335   211335335211   
Náhrady za použitie vlastného motorového vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste   512   211   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   512   

Účet 518 – Ostatné služby

Účtovné prípady   MD   D   
Faktúra za daňové a účtovné poradenstvo, audit   518   321   
Faktúra za nájomné   518   321   
Faktúra za školenia zamestnancov   518   321   
Poplatky za parkovanie a stráženie   518   211,321   
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu   518   321   
Faktúra za veľkokapacitný kontajner   518   321   
Prednášky, školenia platené v hotovosti   518   211   
Faktúra za právne zastupovanie   518   321   
Faktúra za tlačiarenské práce   518   321   
Poštovné poplatky za listové zásielky, balíky, telegramy   518   211,321   
Poplatky za telefónne hovory a za faxy   518   211,321   
Faktúra za drobný nehmotný majetok, o ktorom spoločenstvo rozhodlo, že nie je dlhodobým majetkom   518   321   
Mandátne zmluvy   518   221   
Technické zhodnotenie DNM, ktorého suma je nižšia ako suma ustanovená zákonom o daniach z príjmov   518   321   
Prijatý dar vo forme služby   518   646   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   518   

Účet 521 – Mzdové náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis hrubých miezd   521   331   
Predpis odmien a prémií   521   331   
Predpis nárokov podľa dohody o vykonaní práce   521   331   
Predpis nárokov podľa dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce    521   331   
Predpis nárokov podľa dohody o brigádnickej práci študentov   521   331   
Nároky na výplatu odmien samosprávnych orgánov   521   379   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   521   

Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie

Účtovné prípady   MD   D   
Zákonné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom do ZP   524   336   
Zákonné sociálne poistenie platené zamestnávateľom do SP   524   336   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   524   

Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Účtovné prípady   MD   D   
Záväzok z doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov, ktoré hradí zamestnávateľ   525   336   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   525   

Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Tvorba sociálneho fondu   527   472   
Nárok zamestnanca na odstupné vo výške podľa zákona   527   331   
Nákup OOPP do spotreby - odev, obuv, okuliare, prilby, rukavice, chráničov sluchu, ochranných mastí a podobne   527   211,321   
Poskytnutie OOPP pracovníkovi, ak by boli OOPP na sklade   527   112   
Príspevok na stravovanie zamestnanca podľa zákona vo forme stravných lístkov   527   213   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   527   

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Hodnota stravného lístka nad zákonom stanovený limit   528   213   
Nárok zamestnancov na odstupné nad rámec zákona    528   331   
Príspevky na liečebné a rekreačné pobyty, ktoré nie sú hradené zo sociálneho fondu   528   211,321   
Náklady dobrovoľne vynaložené zamestnávateľom na zamestnancov    528   221,321   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   528   

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis dane z motorových vozidiel   531   345   
Úhrada dane z motorových vozidiel, ak sa predpis neúčtoval   531   211,221   
Vyrubenie dane z motorových vozidiel za predchádzajúce obdobia    531   345   
Vrátenie pomernej časti dane z motorových vozidiel    531,
345   
   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   531   

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis dane za užívanie verejného priestranstva   538   345   
Predpis dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta   538   345   
Správne, miestne a iné poplatky, ak sa účtuje predpis   538   345   
Správne poplatky hradené e-kolkami    538   221, 211   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   538   

Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále

Účtovné prípady   MD   D   
Pokuta za porušenie zmluvy o platobných podmienkach   541   221   
Pokuta za porušenie prepravných podmienok   541   221   
Pokuta za porušenie podmienok odberu energie    541   221   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   541   

Účet 542 – Ostatné pokuty a penále

Účtovné prípady   MD   D   
Pokuta za nesprávny alebo oneskorený odvod sociálneho a zdravotného poistenia   542   221   
Sankcia za nesprávne alebo neoprávnené použitie dotácie zo štátneho rozpočtu   542   346   
Pokuta od správcu dane za porušenie zákonov    542   34x   
Sankcia vyrubená Štátnym fondom rozvoja bývania   542   379   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   542   

Účet 543 – Odpísanie pohľadávky

Účtovné prípady   MD   D   
Odpísanie  poskytnutého preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku   543   051   
Odpísanie  poskytnutého preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku   543   052   
Odpísanie pohľadávky z obchodného styku    543   311   
Odpísanie  poskytnutého prevádzkového preddavku   543   314   
Odpísanie ostatných pohľadávok   543   315   
Odpísanie pohľadávky voči zamestnancovi   543   335   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   543   

Účet 544 – Úroky

Účtovné prípady   MD   D   
Úhrada nákladových úrokov z prijatého bankového úveru   544   221   
Nákladový úrok, ktorý sa týka bežného účtovného obdobia, hradený pozadu    544   383   
Splatný finančný náklad (úrok) pri finančnom prenájme - leasingu   544   474   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   544   

Účet 545 – Kurzové straty

Účtovné prípady   MD   D   
Kurzové straty vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu – inkaso, úhrada pohľadávky alebo úhrada záväzku    545   Rôzne účty pohľadávok alebo záväzkov   
Kurzové straty vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z titulu rôzneho ocenenia cudzej meny pri vklade a výbere peňazí z účtu vedenom v cudzej mene   545   221, 211   
Kurzové straty vznikajúce pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene kurzom ECB ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   545   Rôzne účty   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   545   

Účet 546 - Dary

Účtovné prípady   MD   D   
Zaúčtovanie zostatkovej ceny dlhodobého majetku vyraďovaného z dôvodu darovania   546   07x, 08x   
Darovanie materiálu – účtovanie zásob spôsobom B   546   501   
Darovanie vlastných služieb   546   622   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   546   

Účet 547 – Osobitné náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Náklad súvisiaci s hlavnou činnosťou    547    321   
Faktúra za technické zhodnotenie dlhodobého majetku – vybudovanie bezbariérového vchodu, výťahu a podobne    547   321   
Faktúra za obstaranie dlhodobého majetku vo vlastníctve – spoluvlastníctve – vlastníkov bytov a nebytových priestorov = členov spoločenstva   547   321   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   547   

Účet 548- Manká a škody

Účtovné prípady   MD   D   
Manko alebo škoda na dlhodobom majetku odpisovanom   548   07x, 08x   
Manko alebo škoda na nedokončenom obstarávaní dlhodobého majetku   548   04x   
Manko alebo škoda na zásobách - spôsob B účtovania zásob   548   501   
Škoda na ceninách   548   213   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   548   

Účet 549 – Iné ostatné náklady

Účtovné prípady   MD   D   
Zrušenie prác súvisiacich s obstarávaním dlhodobého majetku – zmarené obstarávanie   549   041,042   
Poplatok za vedenie bankového účtu   549   221   
Paušálne náhrady vyplácané v hotovosti zamestnancom   549   211   
Nárok na náhradu škody spôsobenej účtovnou jednotkou   549   379   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   549   

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účtovné prípady   MD   D   
Odpisy softvéru   551   073   
Odpisy samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí   551   082   
Odpisy dopravných prostriedkov   551   083   
Odpisy drobného dlhodobého hmotného majetku   551   088   
Odpisy ostatného dlhodobého hmotného majetku   551   089   
Zostatková cena dlhodobého majetku pri jehoa) vyradení v dôsledku opotrebenia likvidáciou   551   07x, 08x   
b) vyradenie z účtovníctva   07x, 08x    01x, 02x   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   551   

Účet 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účtovné prípady   MD   D   
Zostatková cena softvéru   552   073   
Zostatková cena samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí   552   082   
Zostatková cena dopravných prostriedkov   552   083   
Zostatková cena drobného dlhodobého hmotného majetku   552   088   
Zostatková cena ostatného dlhodobého hmotného majetku   552   089   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   552   

Účet 556 – Tvorba fondov

Účtovné prípady   MD   D   
Bankové úroky na FPÚo:  221  644  
- výnos z úroku 100,- eur,    
- daň z príjmu 19,- eur,  591  221  
- tvorba fondu 81,- eur.   556   412   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   556   

Účet 562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

Účtovné prípady   MD   D   
Poskytnutý príspevok inej právnickej osobe   562   211,221   
Platené členské príspevky iným právnickým osobám    562   221   
Predpis na poskytnutie príspevku inej právnickej osobe   562   325   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   562   

Účet 591 - Daň z príjmov

Účtovné prípady   MD   D   
Predpis dane z príjmov za spoločenstvo    591   341   
Daň z úrokov platená zrážkou   591   221   
Predpis preplatku dane z príjmov   341   591   
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh   710   591   

Účet 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov